Συνάρτηση FreeFile

Επιστρέφει τον αριθμό του επόμενου διαθέσιμου αρχείου για άνοιγμα. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να ανοίξετε ένα αρχείο επιπρόσθετα σε άλλα ήδη ανοιγμένα αρχεία, και να διασφαλίσετε ότι ο αριθμός αρχείου δεν χρησιμοποιείται ήδη.

Σύνταξη:


FreeFile

Τιμή επιστροφής:

Ακέραιος

Παράμετροι:

Αυτή η συνάρτηση πρέπει να χρησιμοποιείται ακριβώς πριν την πρόταση Open. Η συνάρτηση FreeFile επιστρέφει τον επόμενο διαθέσιμο αριθμό αρχείου, αλλά δεν τον δεσμεύει.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

67 Υπερβολικά αρχεία

Παράδειγμα:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  sMsg = ""
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Πρώτη γραμμή κειμένου"
  Print #iNumber, "Μια άλλη γραμμή κειμένου"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As #iNumber
  While Not eof(#iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!