Πρόταση Close

Κλείνει το συγκεκριμένο αρχείο που ανοίχθηκε με την πρόταση Open.

Σύνταξη:

Διάγραμμα πρότασης Close


Close [[#]fileNum [, [#]fileNum2 [,...]]]

Παράμετροι:

fileNum: Οποιαδήποτε έκφραση ακεραίου που καθορίζει τον αριθμό του καναλιού δεδομένων που ανοίχτηκε με την πρόταση Open.

Παράδειγμα:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Αυτή είναι μια γραμμή κειμένου"
  Print #iNumber, "Αυτή είναι μια άλλη γραμμή κειμένου"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!