Πρόταση Close

Κλείνει το συγκεκριμένο αρχείο που ανοίχθηκε με την πρόταση Open.

Σύνταξη:

Διάγραμμα πρότασης Close


Close [[#]fileNum [, [#]fileNum2 [,...]]]

Παράμετροι:

fileNum: Οποιαδήποτε έκφραση ακεραίου που καθορίζει τον αριθμό του καναλιού δεδομένων που ανοίχτηκε με την πρόταση Open.

Παράδειγμα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!