Συνάρτηση RGB [VBA]

Επιστρέφει μια ακέραια τιμή χρώματος Long που αποτελείται από κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο, σύμφωνα με τον τύπο χρώματος VBA.

warning

Αυτή η σταθερά, συνάρτηση ή αντικείμενο ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον κώδικα του εκτελέσιμου προγράμματος σε άρθρωμα.


Σύνταξη:


RGB (Red, Green, Blue)

Επιστρεφόμενη τιμή:

Long

Παράμετροι:

red (κόκκινο): Οποιαδήποτε ακέραια παράσταση που αντιπροσωπεύει το κόκκινο συστατικό (0-255) του σύνθετου χρώματος.

green (πράσινο): Οποιαδήποτε ακέραια παράσταση που αντιπροσωπεύει το πράσινο στοιχείο (0-255) του σύνθετου χρώματος.

blue (γαλάζιο): Οποιαδήποτε ακέραια παράσταση που αντιπροσωπεύει το μπλε στοιχείο (0-255) του σύνθετου χρώματος.

warning

Λόγω της λειτουργίας συμβατότητας VBA (Επιλογή VBASupport 1), η τιμή Long υπολογίζεται ως
Result = red + green×256 + blue×65536.


Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Option VBASupport 1
Sub ExampleRGBVBA
Dim lVar As Long
    lVar = rgb(128,0,200)
    Print lVar; ' επιστρέφει 13107328
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!