Συνάρτηση RGB

Επιστρέφει τιμή χρώματος ακεραίου Long που αποτελείται από κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο συστατικό.

Σύνταξη:


RGB (Red, Green, Blue)

Τιμή επιστροφής:

Long

Παράμετρος:

red (κόκκινο): Οποιαδήποτε ακέραια παράσταση που αντιπροσωπεύει το κόκκινο συστατικό (0-255) του σύνθετου χρώματος.

green (πράσινο): Οποιαδήποτε ακέραια παράσταση που αντιπροσωπεύει το πράσινο στοιχείο (0-255) του σύνθετου χρώματος.

blue (γαλάζιο): Οποιαδήποτε ακέραια παράσταση που αντιπροσωπεύει το μπλε στοιχείο (0-255) του σύνθετου χρώματος.

tip

Ο διάλογος επιλογέα χρώματος βοηθά τον υπολογισμό του κόκκινου, πράσινου και του γαλάζιου συστατικού σύνθετου χρώματος. Η Αλλαγή χρώματος κειμένου και η επιλογή Προσαρμοσμένου χρώματος εμφανίζει τον διάλογο επιλογέα χρώματος.


Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  Πλαίσιο μηνύματος "Το χρώμα " & lVar & " αποτελείται από:" & Chr(13) &_
    "red= " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "green= " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "blue= " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"χρώματα"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!