Συνάρτηση QBColor

Επιστρέφει τον κώδικα χρώματος RGB του χρώματος που μεταβιβάζεται ως τιμή χρώματος ενός παλιότερου προγραμματιστικού συστήματος που βασίζεται σε MS-DOS.

Σύνταξη:

QBColor (ColorNumber As Integer)

Επιστρεφόμενη τιμή:

Long

Παράμετροι:

ColorNumber: Κάθε παράσταση ακέραιου αριθμού που καθορίζει την τιμή χρώματος του χρώματος που μεταβιβάζεται από παλιότερο προγραμματιστικό σύστημα που βασίζεται σε MS-DOS. Η παράμετρος

Το ColorNumber μπορεί να λάβει τις ακόλουθες τιμές:

0 : Μαύρο

1 : Μπλε

2 : Πράσινο

3 : Κυανό

4 : Κόκκινο

5 : Ματζέντα

6 : Κίτρινο

7 : Λευκό

8 : Γκρι

9 : Ανοιχτό μπλε

10 : Ανοιχτό πράσινο

11 : Ανοιχτό κυανό

12 : Ανοιχτό κόκκινο

13 : Ανοιχτό ματζέντα

14 : Ανοιχτό κίτρινο

15 : Έντονο λευκό

Αυτή η συνάρτηση χρησιμοποιείται μόνο για τη μετατροπή παλαιοτέρων εφαρμογών BASIC που στηρίζονται σε MS-DOS και που χρησιμοποιούν τους παραπάνω κώδικες χρωμάτων. Η συνάρτηση επιστρέφει μια τιμή ακέραιου μεγάλου μήκους υποδεικνύοντας το χρώμα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο IDE του LibreOffice.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleQBColor
Dim iColor As Integer
Dim sText As String
    iColor = 7
    sText = "RGB= " & Red(QBColor( iColor) ) & ":" & Blue(QBColor( iColor) ) & ":" & Green(QBColor( iColor) )
    MsgBox stext,0,"Χρώμα " & iColor
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!