Συνάρτηση Red

Επιστρέφει το κόκκινο συστατικό του καθορισμένου κωδικού σύνθετου χρώματος.

Σύνταξη:


Red (ColorNumber As Long)

Επιστρεφόμενη τιμή:

Ακέραιος

Παράμετροι:

ColorNumber: Έκφραση μεγάλου ακεραίου που καθορίζει οποιονδήποτε κωδικό σύνθετου χρώματος για τον οποίο επιστρέφεται το κόκκινο συστατικό.

warning

Στη λειτουργία συμβατότητας VBA (Επιλογή VBASupport 1), η συνάρτηση Red() είναι ασύμβατη με χρώματα VBA, όταν περάσει το χρώμα από την προηγούμενη κλήση στη συνάρτηση RGB [VBA].


Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

tip

Ο διάλογος επιλογέα χρώματος αναφέρει το κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο συστατικό κωδικό σύνθετου χρώματος, καθώς και τη δεκαεξαδική του έκφραση. Η Αλλαγή χρώματος κειμένου και η επιλογή Προσαρμοσμένου χρώματος εμφανίζει τον διάλογο επιλογέα χρώματος.


Παράδειγμα:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  Πλαίσιο μηνύματος "Το χρώμα " & lVar & " αποτελείται από:" & Chr(13) &_
    "red= " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "green= " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "blue= " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"χρώματα"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!