Συνάρτηση Green

Επιστρέφει το πράσινο συστατικό του δεδομένου κωδικού σύνθετου χρώματος.

Σύνταξη:


Green (Color As Long)

Επιστρεφόμενη τιμή:

Ακέραιος

Παράμετροι:

Color: Έκφραση μεγάλου ακεραίου που καθορίζει κωδικό σύνθετου χρώματος για τον οποίο επιστρέφεται το πράσινο συστατικό.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

tip

Ο διάλογος επιλογέα χρώματος αναφέρει το κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο συστατικό κωδικό σύνθετου χρώματος, καθώς και τη δεκαεξαδική του έκφραση. Η Αλλαγή χρώματος κειμένου και η επιλογή Προσαρμοσμένου χρώματος εμφανίζει τον διάλογο επιλογέα χρώματος.


Παράδειγμα:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "Το χρώμα " & lVar & " περιέχει τα συστατικά:" & Chr(13) &_
    "red = " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "green = " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "blue = " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"χρώματα"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!