Συνάρτηση Blue

Επιστρέφει το γαλάζιο συστατικό του καθορισμένου κώδικα σύνθετου χρώματος.

Σύνταξη:


Blue (Χρώμα ως μεγάλος ακέραιος)

Επιστρεφόμενη τιμή:

Ακέραιος

Παράμετροι:

Color value: Έκφραση μεγάλου ακεραίου που καθορίζει οποιονδήποτε κωδικό σύνθετου χρώματος για τον οποίο επιστρέφεται το γαλάζιο συστατικό.

warning

Στη λειτουργία συμβατότητας VBA (Επιλογή VBASupport 1), η συνάρτηση Blue() είναι ασύμβατη με Χρώματα VBA, όταν περάσει το χρώμα από την προηγούμενη κλήση στη συνάρτηση RGB [VBA].


Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

tip

Ο διάλογος επιλογέα χρώματος αναφέρει το κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο συστατικό κωδικό σύνθετου χρώματος, καθώς και τη δεκαεξαδική του έκφραση. Η Αλλαγή χρώματος κειμένου και η επιλογή Προσαρμοσμένου χρώματος εμφανίζει τον διάλογο επιλογέα χρώματος.


Παράδειγμα:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  Πλαίσιο μηνύματος "Το χρώμα " & lVar & " αποτελείται από:" & Chr(13) &_
    "κόκκινο= " & Red(lVar) & Chr(13)&_
    "πράσινο= " & Green(lVar) & Chr(13)&_
    "γαλάζιο= " & Blue(lVar) & Chr(13) , 64,"χρώματα"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!