Συναρτήσεις εισόδου οθόνης

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εισόδου οθόνης.

Συνάρτηση InputBox

Εμφανίζει μία ειδοποίηση στο παράθυρο διαλόγου στο οποίο ο χρήστης μπορεί να εισαγάγει κείμενο. Το κείμενο που εισάγεται εκχωρείται σε μια μεταβλητή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!