Πρόταση Print#

Εξάγει τις συγκεκριμένες συμβολοσειρές ή αριθμητικές εκφράσεις στην οθόνη ή σε σειριακό αρχείο.

tip

Χρησιμοποιήστε την πρόταση Put# για να γράψετε δεδομένα σε ένα δυαδικό ή τυχαίο αρχείο. Χρησιμοποιήστε την πρόταση Write# για να γράψετε δεδομένα σε ένα διαδοχικό αρχείο κειμένου με χαρακτήρες οριοθέτησης.


Σύνταξη:

Σύνταξη Print


Print [#filenum,] expression1[{;|,} [Spc(number As Integer);] [Tab(pos As Integer);] [expression2[...]]

Παράμετροι:

filenum: Οποιαδήποτε αριθμητική έκφραση που περιέχει τον αριθμό αρχείου που ορίστηκε από την πρόταση Open για το αντίστοιχο αρχείο.

expression: Οποιαδήποτε έκφραση αριθμού ή συμβολοσειράς προς εκτύπωση. Πολλές εκφράσεις μπορούν να διαχωριστούν με ;. Εάν χωρίζονται από κόμμα, οι εκφράσεις δημιουργούν εσοχή στον επόμενο στηλοθέτη. Οι στηλοθέτες δεν μπορούν να ρυθμιστούν.

number: Αριθμός διαστημάτων προς εισαγωγή από τη συνάρτηση Spc.

pos: Εισάγονται διαστήματα μέχρι την καθορισμένη θέση.

Αν παρουσιαστεί ερωτηματικό ή κόμμα μετά την τελευταία παράσταση που πρόκειται να εκτυπωθεί, η LibreOffice Basic αποθηκεύει το κείμενο σε ένα εσωτερικό buffer και συνεχίζει την εκτέλεση του προγράμματος χωρίς εκτύπωση. Όταν συναντάται άλλη πρόταση Print χωρίς ερωτηματικό ή κόμμα στο τέλος, όλο το κείμενο που πρέπει να εκτυπωθεί, εκτυπώνεται αμέσως.

Οι θετικές αριθμητικές παραστάσεις εκτυπώνονται με κενό στην αρχή. Οι αρνητικές παραστάσεις εκτυπώνονται με το σύμβολο πλην στην αρχή. Αν υπάρχει υπέρβαση κάποιου εύρους τιμών όσον αφορά στις τιμές κινητής υποδιαστολής, η αντίστοιχη αριθμητική παράσταση εκτυπώνεται σε εκθετική μορφή.

Αν η παράσταση που πρόκειται να εκτυπωθεί υπερβαίνει ένα ορισμένο μήκος, η προβολή θα αναδιπλωθεί αυτόματα στην επόμενη γραμμή.

Εικονίδιο σημείωσης

Μπορείτε να εισαγάγετε τη συνάρτηση Tab, περικλειόμενη από ερωτηματικά (semicolons), μεταξύ ορισμάτων για να παρουσιαστεί το αποτέλεσμα με εσοχή σε μία συγκεκριμένη θέση, ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση Spc για να εισαγάγετε έναν καθορισμένο αριθμό κενών.


Παράδειγμα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!