Συνάρτηση MsgBox

Εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου που περιέχει μήνυμα και επιστρέφει μία τιμή.

Σύνταξη:


MsgBox (Prompt As String [,Buttons = MB_OK [,Title As String]]) As Integer

Παράμετροι:

prompt (προτροπή): Η έκφραση συμβολοσειράς εμφανίζεται ως μήνυμα στο πλαίσιο διαλόγου. Οι αλλαγές γραμμής μπορούν να εισαχθούν με το Chr$(13).

title (τίτλος): Έκφραση συμβολοσειράς που εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου του διαλόγου. Εάν παραλειφθεί, η γραμμή τίτλου εμφανίζει το όνομα της αντίστοιχης εφαρμογής.

buttons (πλήκτρα): Οποιαδήποτε ακέραια έκφραση που καθορίζει τον τύπο διαλόγου, καθώς και τον αριθμό και τον τύπο των πλήκτρων που θα εμφανίζονται και τον τύπο εικονιδίου. Τα buttons αντιπροσωπεύουν έναν συνδυασμό μοτίβων bit, δηλαδή, ένας συνδυασμός στοιχείων μπορεί να οριστεί προσθέτοντας τις αντίστοιχες τιμές τους:

Επώνυμη σταθερά

Ακέραιη τιμή

Ορισμός

MB_OK

0

Εμφάνιση μόνο του πλήκτρου Εντάξει.

MB_OKCANCEL

1

Εμφάνιση των πλήκτρων Εντάξει και Άκυρο.

MB_ABORTRETRYIGNORE

2

Εμφάνιση των πλήκτρων Ματαίωση, Επανάληψη και Παράβλεψη.

MB_YESNOCANCEL

3

Εμφάνιση των πλήκτρων Ναι, Όχι και Άκυρο.

MB_YESNO

4

Εμφάνιση των πλήκτρων Ναι και Όχι.

MB_RETRYCANCEL

5

Εμφάνιση των πλήκτρων Επανάληψη και Άκυρο.

MB_ICONSTOP

16

Προσθήκη του εικονιδίου Διακοπή στον διάλογο.

MB_ICONQUESTION

32

Προσθήκη του εικονιδίου Ερώτηση στον διάλογο.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Προσθήκη του εικονιδίου Θαυμαστικό στον διάλογο.

MB_ICONINFORMATION

64

Προσθήκη του εικονιδίου πληροφορίες στον διάλογο.

128

Το πρώτο πλήκτρο του διάλογου είναι το προεπιλεγμένο πλήκτρο.

MB_DEFBUTTON2

256

Το δεύτερο πλήκτρο του διάλογου είναι το προεπιλεγμένο πλήκτρο.

MB_DEFBUTTON3

512

Το τρίτο πλήκτρο του διάλογου είναι το προεπιλεγμένο πλήκτρο.


Επιστρεφόμενη τιμή:

Ακέραιος

Επώνυμη σταθερά

Ακέραιη τιμή

Ορισμός

IDOK

1

Εντάξει

IDCANCEL

2

Άκυρο

IDABORT

3

Ματαίωση

IDRETRY

4

Επανάληψη

IDIGNORE

5

Παράβλεψη

IDYES

6

Ναι

IDNO

7

Όχι


Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleMsgBox
Dim sVar As Integer
 sVar = MsgBox("Las Vegas")
 sVar = MsgBox("Las Vegas",1)
 sVar = MsgBox( "Las Vegas",256 + 16 + 2,"Dialog title")
 sVar = MsgBox("Las Vegas", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYIGNORE, "Τίτλος διαλόγου")
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!