Συνάρτηση MsgBox

Εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου που περιέχει μήνυμα και επιστρέφει μία τιμή.

Σύνταξη:


MsgBox (Text As String [,Type As Integer [,Dialogtitle As String]])

Τιμή επιστροφής:

Ακέραιος

Παράμετρος:

Κείμενο: Έκφραση συμβολοσειράς που εμφανίζετε ως μήνυμα στο πλαίσιο διαλόγου. Οι αλλαγές γραμμών μπορούν να εισαχθούν με τον χαρακτήρα Chr$(13).

DialogTitle: Παράσταση συμβολοσειράς που εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου του παραθύρου διαλόγου. Αν παραληφθεί, εμφανίζεται το όνομα της αντίστοιχης εφαρμογής.

Type: Κάθε παράσταση ακέραιου αριθμού που καθορίζει τον τύπο του παραθύρου διαλόγου, μαζί με τον αριθμό και τον τύπο των κουμπιών ή εικονιδίων που θα εμφανιστούν. Η Type αντιπροσωπεύει ένα συνδυασμό μοτίβων bit, (τα στοιχεία του παραθύρου διαλόγου μπορούν να καθοριστούν με την προσθήκη των αντίστοιχων τιμών τους):

Τιμές

Επώνυμη σταθερά

Ακέραιη τιμή

Ορισμός

MB_OK

0

Εμφάνιση μόνο του πλήκτρου Εντάξει.

MB_OKCANCEL

1

Εμφάνιση των πλήκτρων Εντάξει και Άκυρο.

MB_ABORTRETRYCANCEL

2

Εμφάνιση των πλήκτρων Ματαίωση, Επανάληψη και Παράβλεψη.

MB_YESNOCANCEL

3

Εμφάνιση των πλήκτρων Ναι, Όχι και Άκυρο.

MB_YESNO

4

Εμφάνιση των πλήκτρων Ναι και Όχι.

MB_RETRYCANCEL

5

Εμφάνιση των πλήκτρων Επανάληψη και Άκυρο.

MB_ICONSTOP

16

Προσθήκη του εικονιδίου διακοπή στον διάλογο.

MB_ICONQUESTION

32

Προσθήκη του εικονιδίου Ερώτηση στον διάλογο.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Προσθήκη του εικονιδίου Θαυμαστικό στον διάλογο.

MB_ICONINFORMATION

64

Προσθήκη του εικονιδίου πληροφορίες στον διάλογο.

128

Το πρώτο πλήκτρο του διάλογου είναι το προεπιλεγμένο πλήκτρο.

MB_DEFBUTTON2

256

Το δεύτερο πλήκτρο του διάλογου είναι το προεπιλεγμένο πλήκτρο.

MB_DEFBUTTON3

512

Το τρίτο πλήκτρο του διάλογου είναι το προεπιλεγμένο πλήκτρο.


Τιμή επιστροφής:

Επώνυμη σταθερά

Ακέραιη τιμή

Ορισμός

IDOK

1

Εντάξει

IDCANCEL

2

Άκυρο

IDABORT

3

Ματαίωση

IDRETRY

4

Επανάληψη

IDIGNORE

5

Παράβλεψη

IDYES

6

Ναι

IDNO

7

Όχι


Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleMsgBox
Dim sVar As Integer
 sVar = MsgBox("Las Vegas")
 sVar = MsgBox("Las Vegas",1)
 sVar = MsgBox( "Las Vegas",256 + 16 + 2,"Dialog title")
 sVar = MsgBox("Las Vegas", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYCANCEL, "Τίτλος διαλόγου")
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!