Συνάρτηση MsgBox

Εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου που περιέχει μήνυμα και επιστρέφει μία τιμή.

Σύνταξη:


MsgBox (Prompt As String [,Buttons = MB_OK [,Title As String]]) As Integer

Παράμετροι:

prompt: String expression displayed as a message in the dialog box. Line breaks can be inserted with Chr$(13).

title: String expression displayed in the title bar of the dialog. If omitted, the title bar displays the name of the respective application.

buttons: Any integer expression that specifies the dialog type, as well as the number and type of buttons to display, and the icon type. buttons represents a combination of bit patterns, that is, a combination of elements can be defined by adding their respective values:

Επώνυμη σταθερά

Ακέραιη τιμή

Ορισμός

MB_OK

0

Εμφάνιση μόνο του πλήκτρου Εντάξει.

MB_OKCANCEL

1

Εμφάνιση των πλήκτρων Εντάξει και Άκυρο.

MB_ABORTRETRYCANCEL

2

Εμφάνιση των πλήκτρων Ματαίωση, Επανάληψη και Παράβλεψη.

MB_YESNOCANCEL

3

Εμφάνιση των πλήκτρων Ναι, Όχι και Άκυρο.

MB_YESNO

4

Εμφάνιση των πλήκτρων Ναι και Όχι.

MB_RETRYCANCEL

5

Εμφάνιση των πλήκτρων Επανάληψη και Άκυρο.

MB_ICONSTOP

16

Προσθήκη του εικονιδίου Διακοπή στον διάλογο.

MB_ICONQUESTION

32

Προσθήκη του εικονιδίου Ερώτηση στον διάλογο.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Προσθήκη του εικονιδίου Θαυμαστικό στον διάλογο.

MB_ICONINFORMATION

64

Προσθήκη του εικονιδίου πληροφορίες στον διάλογο.

128

Το πρώτο πλήκτρο του διάλογου είναι το προεπιλεγμένο πλήκτρο.

MB_DEFBUTTON2

256

Το δεύτερο πλήκτρο του διάλογου είναι το προεπιλεγμένο πλήκτρο.

MB_DEFBUTTON3

512

Το τρίτο πλήκτρο του διάλογου είναι το προεπιλεγμένο πλήκτρο.


Επιστρεφόμενη τιμή:

Ακέραιος

Επώνυμη σταθερά

Ακέραιη τιμή

Ορισμός

IDOK

1

Εντάξει

IDCANCEL

2

Άκυρο

IDABORT

3

Ματαίωση

IDRETRY

4

Επανάληψη

IDIGNORE

5

Παράβλεψη

IDYES

6

Ναι

IDNO

7

Όχι


Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleMsgBox
Dim sVar As Integer
 sVar = MsgBox("Las Vegas")
 sVar = MsgBox("Las Vegas",1)
 sVar = MsgBox( "Las Vegas",256 + 16 + 2,"Dialog title")
 sVar = MsgBox("Las Vegas", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYCANCEL, "Τίτλος διαλόγου")
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!