Πρόταση MsgBox

Εμφανίζει ένα πλαίσιο διαλόγου που περιέχει ένα μήνυμα.

Σύνταξη:


   MsgBox prompt As String [,buttons = MB_OK [,title As String]]
   response = MsgBox( prompt As String [,buttons = MB_OK [,title As String]])

Παράμετροι:

prompt (προτροπή): Η έκφραση συμβολοσειράς εμφανίζεται ως μήνυμα στο πλαίσιο διαλόγου. Οι αλλαγές γραμμής μπορούν να εισαχθούν με το Chr$(13).

title (τίτλος): Έκφραση συμβολοσειράς που εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου του διαλόγου. Εάν παραλειφθεί, η γραμμή τίτλου εμφανίζει το όνομα της αντίστοιχης εφαρμογής.

buttons (πλήκτρα): Οποιαδήποτε ακέραια έκφραση που καθορίζει τον τύπο διαλόγου, καθώς και τον αριθμό και τον τύπο των πλήκτρων που θα εμφανίζονται και τον τύπο εικονιδίου. Τα buttons αντιπροσωπεύουν έναν συνδυασμό μοτίβων bit, δηλαδή, ένας συνδυασμός στοιχείων μπορεί να οριστεί προσθέτοντας τις αντίστοιχες τιμές τους:

Επώνυμη σταθερά

Ακέραιη τιμή

Ορισμός

MB_OK

0

Εμφάνιση μόνο του πλήκτρου Εντάξει.

MB_OKCANCEL

1

Εμφάνιση των πλήκτρων Εντάξει και Άκυρο.

MB_ABORTRETRYIGNORE

2

Εμφάνιση των πλήκτρων Ματαίωση, Επανάληψη και Παράβλεψη.

MB_YESNOCANCEL

3

Εμφάνιση των πλήκτρων Ναι, Όχι και Άκυρο.

MB_YESNO

4

Εμφάνιση των πλήκτρων Ναι και Όχι.

MB_RETRYCANCEL

5

Εμφάνιση των πλήκτρων Επανάληψη και Άκυρο.

MB_ICONSTOP

16

Προσθήκη του εικονιδίου Διακοπή στον διάλογο.

MB_ICONQUESTION

32

Προσθήκη του εικονιδίου Ερώτηση στον διάλογο.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Προσθήκη του εικονιδίου Θαυμαστικό στον διάλογο.

MB_ICONINFORMATION

64

Προσθήκη του εικονιδίου πληροφορίες στον διάλογο.

128

Το πρώτο πλήκτρο του διάλογου είναι το προεπιλεγμένο πλήκτρο.

MB_DEFBUTTON2

256

Το δεύτερο πλήκτρο του διάλογου είναι το προεπιλεγμένο πλήκτρο.

MB_DEFBUTTON3

512

Το τρίτο πλήκτρο του διάλογου είναι το προεπιλεγμένο πλήκτρο.


Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleMsgBox
 Const sText1 = "Προέκυψε απρόσμενο σφάλμα."
 Const sText2 = "Ωστόσο, η εκτέλεση του προγράμματος θα συνεχιστεί."
 Const sText3 = "Σφάλμα"
 MsgBox(sText1 + Chr(13) + sText2,16,sText3)
 MsgBox(sText1 + Chr(13) + sText2, MB_ICONSTOP, sText3)
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!