Πρόταση MsgBox

Εμφανίζει ένα πλαίσιο διαλόγου που περιέχει ένα μήνυμα.

Σύνταξη:


MsgBox Text As String [,Type As Integer [,Dialogtitle As String]] (As Statement) or MsgBox (Text As String [,Type As Integer [,Dialogtitle As String]]) (As Function)

Παράμετρος:

Κείμενο: Έκφραση συμβολοσειράς που εμφανίζετε ως μήνυμα στο πλαίσιο διαλόγου. Οι αλλαγές γραμμών μπορούν να εισαχθούν με τον χαρακτήρα Chr$(13).

DialogTitle: Παράσταση συμβολοσειράς που εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου του παραθύρου διαλόγου. Αν παραληφθεί, η γραμμή τίτλου εμφανίζει το όνομα της αντίστοιχης εφαρμογής.

Type: Κάθε παράσταση ακέραιου αριθμού που καθορίζει τον τύπο του παραθύρου διαλόγου, μαζί με τον αριθμό και τον τύπο των κουμπιών που θα εμφανιστούν, καθώς και τον τύπο των εικονιδίων. Η Type αντιπροσωπεύει ένα συνδυασμό μοτίβων bit, δηλ. ένας συνδυασμός στοιχείων μπορεί να καθοριστεί με την προσθήκη των αντίστοιχων τιμών τους:

Επώνυμη σταθερά

Ακέραιη τιμή

Ορισμός

MB_OK

0

Εμφάνιση μόνο του πλήκτρου Εντάξει.

MB_OKCANCEL

1

Εμφάνιση των πλήκτρων Εντάξει και Άκυρο.

MB_ABORTRETRYCANCEL

2

Εμφάνιση των πλήκτρων Ματαίωση, Επανάληψη και Παράβλεψη.

MB_YESNOCANCEL

3

Εμφάνιση των πλήκτρων Ναι, Όχι και Άκυρο.

MB_YESNO

4

Εμφάνιση των πλήκτρων Ναι και Όχι.

MB_RETRYCANCEL

5

Εμφάνιση των πλήκτρων Επανάληψη και Άκυρο.

MB_ICONSTOP

16

Προσθήκη του εικονιδίου Διακοπή στον διάλογο.

MB_ICONQUESTION

32

Προσθήκη του εικονιδίου Ερώτηση στον διάλογο.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Προσθήκη του εικονιδίου Θαυμαστικό στον διάλογο.

MB_ICONINFORMATION

64

Προσθήκη του εικονιδίου πληροφορίες στον διάλογο.

128

Το πρώτο πλήκτρο του διάλογου είναι το προεπιλεγμένο πλήκτρο.

MB_DEFBUTTON2

256

Το δεύτερο πλήκτρο του διάλογου είναι το προεπιλεγμένο πλήκτρο.

MB_DEFBUTTON3

512

Το τρίτο πλήκτρο του διάλογου είναι το προεπιλεγμένο πλήκτρο.


Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleMsgBox
 Const sText1 = "Προέκυψε απρόσμενο σφάλμα."
 Const sText2 = "Ωστόσο, η εκτέλεση του προγράμματος θα συνεχιστεί."
 Const sText3 = "Σφάλμα"
 MsgBox(sText1 + Chr(13) + sText2,16,sText3)
 MsgBox(sText1 + Chr(13) + sText2, MB_ICONSTOP, sText3)
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!