Συναρτήσεις εμφάνισης

Αυτό το τμήμα περιγράφει όλες οι συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται για να εμφανιστούν οι πληροφορίες στην οθόνη.

MsgBox Statement

Εμφανίζει ένα πλαίσιο διαλόγου που περιέχει ένα μήνυμα.

Συνάρτηση MsgBox

Εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου που περιέχει μήνυμα και επιστρέφει μία τιμή.

Πρόταση Print#

Εξάγει τις συγκεκριμένες συμβολοσειρές ή αριθμητικές εκφράσεις στην οθόνη ή σε σειριακό αρχείο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!