Συναρτήσεις εμφάνισης

Αυτό το τμήμα περιγράφει όλες οι συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται για να εμφανιστούν οι πληροφορίες στην οθόνη.

Πρόταση MsgBox

Εμφανίζει ένα πλαίσιο διαλόγου που περιέχει ένα μήνυμα.

Συνάρτηση MsgBox

Εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου που περιέχει μήνυμα και επιστρέφει μία τιμή.

Πρόταση Print

Εκτυπώνει τις καθορισμένες συμβολοσειρές ή αριθμητικές παραστάσεις σε ένα παράθυρο διαλόγου ή σε αρχείο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!