Συναρτήσεις εισόδου/εξόδου οθόνης

Αυτη η ενότητα περιγράφει τις συναρτήσεις χρόνου εκτέλεσης που χρησιμοποιούνται για να καλέσουν διαλόγους για την εισαγωγή και την έξοδο καταχωρίσεων των χρηστών.

Συναρτήσεις εμφάνισης

Αυτό το τμήμα περιγράφει όλες οι συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται για να εμφανιστούν οι πληροφορίες στην οθόνη.

Συναρτήσεις εισόδου οθόνης

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εισόδου οθόνης.

Συναρτήσεις Χρώματος

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις συναρτήσεις χρόνου εκτέλεσης που χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τα χρώματα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!