Συναρτήσεις χρόνου εκτέλεσης

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις συναρτήσεις χρόνου εκτέλεσης του LibreOffice Basic.

Σταθερές Basic

Χρησιμοποιούμενες σταθερές σε προγράμματα Basic

Μεταβλητές

Οι ακόλουθες δηλώσεις και συναρτήσεις είναι για την εργασία με μεταβλητές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συναρτήσεις για να δηλώσετε ή να καθορίσετε τις μεταβλητές, να μετατρέψτε τις μεταβλητές από έναν τύπο σε άλλος, ή να καθορίσετε τον τύπο μεταβλητής.

Λογικοί τελεστές

Αυτή η ενότητα περιγράφει τους λογικούς τελεστές που υποστηρίζονται από την LibreOffice Basic.

Τελεστές σύγκρισης

Οι τελεστές σύγκρισης συγκρίνουν δύο εκφράσεις. Το αποτέλεσμα επιστρέφεται ως έκφραση Μπουλ που καθορίζει εάν η σύγκριση είναι Σωστό (-1) ή False (0).

Συμβολοσειρές

Εδώ θα βρείτε τις συναρτήσεις και τις προτάσεις που χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση και την επιστροφή συμβολοσειρών.

Συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας

Χρησιμοποιήστε τις δηλώσεις και τις συναρτήσεις που περιγράφονται εδώ για να εκτελέσετε υπολογισμούς ημερομηνίας και ώρας.

Μαθηματικοί τελεστές

Οι ακόλουθοι μαθηματικοί τελεστές υποστηρίζονται στη LibreOffice Basic.

Αριθμητικές συναρτήσεις

Εδώ θα βρείτε όλες τις συναρτήσεις που μπορούν να εκτελέσουν αριθμητικές πράξεις. Οι μαθηματικοί τελεστές και οι δυαδικοί τελεστές (Boolean) δεν περιλαμβάνονται εδώ, καθώς παρουσιάζονται σε άλλη ενότητα. Οι συναρτήσεις διαφέρουν από τους τελεστές στο εξής: Με τις συναρτήσεις μεταβιβάζονται ορίσματα και επιστρέφεται κάποιο αποτέλεσμα. Ωστόσο, οι τελεστές επιστρέφουν κάποιο αποτέλεσμα συνδυάζοντας δύο αριθμητικές παραστάσεις.

Συναρτήσεις εισόδου/εξόδου οθόνης

Αυτη η ενότητα περιγράφει τις συναρτήσεις χρόνου εκτέλεσης που χρησιμοποιούνται για να καλέσουν διαλόγους για την εισαγωγή και την έξοδο καταχωρίσεων των χρηστών.

Συναρτήσεις εισόδου/εξόδου αρχείων

Χρήση συναρτήσεων εισόδου/εξόδου αρχείων για την δημιουργία και διαχείριση αρχείων (δεδομένων) προσαρμοσμένων από τον χρήστη.

Έλεγχος εκτέλεσης προγράμματος

Οι ακόλουθες δηλώσεις χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκτέλεσης ενός προγράμματος.

Συναρτήσεις χειρισμού σφαλμάτων

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω προτάσεις και συναρτήσεις για να καθορίσετε τον τρόπο που η LibreOffice Basic αντιδρά σε σφάλματα χρόνου εκτέλεσης.

Άλλες εντολές

Εδώ θα βρείτε όλες τις συναρτήσεις και τις προτάσεις που δεν περιλαμβάνονται στις άλλες κατηγορίες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!