ΥπηρεσίαScriptForge.Platform

Η υπηρεσία Platform παρέχει μια συλλογή ιδιοτήτων σχετικά με το τρέχον περιβάλλον εκτέλεσης και το περιεχόμενο, όπως:

note

Όλες οι ιδιότητες της υπηρεσίας Platform είναι μόνο για ανάγνωση.


Κλήση υπηρεσίας

Πριν χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Platform, πρέπει να φορτωθεί ή να εισαχθεί η βιβλιοθήκη ScriptForge:

note

• Οι μακροεντολές Basic απαιτούν τη φόρτωση της βιβλιοθήκης ScriptForge χρησιμοποιώντας την ακόλουθη πρόταση:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Τα σενάρια Python απαιτούν εισαγωγή από την ενότητα scriptforge:
από το scriptforge import CreateScriptService


Τα παρακάτω παραδείγματα σε Basic και Python δημιουργούν την υπηρεσία Platform και προσπελάζουν την ιδιότητα Architecture.

Σε Basic

   GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
   Dim platform As Variant
   platform = CreateScriptService("Platform")
   MsgBox platform.Architecture
  
Σε Python

   from scriptforge import CreateScriptService
   svc = CreateScriptService("Platform")
   bas = CreateScriptService("Basic")
   bas.MsgBox(svc.Architecture)
  

Ιδιότητες

Όνομα

Μόνο για ανάγνωση

Τύπος

Περιγραφή

Architecture

Ναι

String

Η αρχιτεκτονική δυαδικών (bit) του υλικού. Παράδειγμα: "32bit", ή "64bit"

ComputerName

Ναι

String

Το όνομα δικτύου του υπολογιστή.

CPUCount

Ναι

Integer

Ο αριθμός των κεντρικών μονάδων επεξεργασίας.

CurrentUser

Ναι

String

Το όνομα του τρέχοντος συνδεδεμένου χρήστη.

Extensions

Ναι

Πίνακας συμβολοσειρών

Επιστρέφει έναν πίνακα συμβολοσειρών που βασίζεται στο μηδέν που περιέχει τα εσωτερικά αναγνωριστικά όλων των εγκατεστημένων επεκτάσεων.

FilterNames

Ναι

Πίνακας συμβολοσειρών

Επιστρέφει έναν αταξινόμητο πίνακα συμβολοσειρών με βάση το μηδέν που περιέχει τα διαθέσιμα ονόματα φίλτρων εισαγωγής και εξαγωγής εγγράφων.

Fonts

Ναι

Πίνακας συμβολοσειρών

Επιστρέφει έναν πίνακα συμβολοσειρών με βάση το μηδέν που περιέχει τα ονόματα όλων των διαθέσιμων γραμματοσειρών.

FormatLocale

Ναι

String

Επιστρέφει την τοπική ρύθμιση που χρησιμοποιείται για αριθμούς και ημερομηνίες ως συμβολοσειρά στη μορφή "la-CO" (γλώσσα-ΧΩΡΑ).

Locale

Ναι

String

Επιστρέφει τις τοπικές ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος ως συμβολοσειρά στη μορφή "la-CO" (γλώσσα-ΧΩΡΑ). Αυτό είναι ισοδύναμο με την ιδιότητα SystemLocale.

Machine

Ναι

String

Ο τύπος του μηχανήματος. Παραδείγματα είναι: 'i386', ή 'x86_64'.

OfficeLocale

Ναι

String

Επιστρέφει τις τοπικές ρυθμίσεις της διεπαφής χρήστη ως συμβολοσειρά στη μορφή "la-CO" (γλώσσα-ΧΩΡΑ).

OfficeVersion

Ναι

String

Η ενεργή έκδοση του LibreOffice εκφράζεται ως
' LibreOffice w.x.y.z (The Document Foundation)'.

Παράδειγμα: "LibreOffice 7.4.1.2 (The Document Foundation, Debian και Ubuntu)"

OSName

Ναι

String

Ο τύπος του λειτουργικού συστήματος. Παράδειγμα: "Darwin, Linux", ή "Windows".

OSPlatform

Ναι

String

Μια μοναδική συμβολοσειρά που προσδιορίζει την υποκείμενη πλατφόρμα με όσο το δυνατόν περισσότερες χρήσιμες και αναγνώσιμες από τον άνθρωπο πληροφορίες.

Παράδειγμα: "Linux-5.8.0-44-generic-x86_64-with-glibc2.32"

OSRelease

Ναι

String

Έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Παράδειγμα: '5.8.0-44-generic'

OSVersion

Ναι

String

Η δόμηση ή η έκδοση του λειτουργικού συστήματος.

Παράδειγμα: '#50-Ubuntu SMP Tue Feb 9 06:29:41 UTC 2021'

Printers

Ναι

String
array

Ο κατάλογος των διαθέσιμων εκτυπωτών ως πίνακας μηδενικής βάσης.

Ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής εισάγεται στην πρώτη θέση του καταλόγου (ευρετήριο = 0).

Processor

Ναι

String

Το πραγματικό όνομα του επεξεργαστή. Παράδειγμα: 'amdk6'.

Αυτή η ιδιότητα μπορεί να επιστρέψει την ίδια τιμή με την ιδιότητα Machine.

PythonVersion

Ναι

String

Επιστρέφει την έκδοση του διερμηνέα Python που χρησιμοποιείται ως συμβολοσειρά στη μορφή "Python major.minor.patchlevel" (π.χ. "Python 3.9.7").

SystemLocale

Ναι

String

Επιστρέφει τις τοπικές ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος ως συμβολοσειρά στη μορφή "la-CO" (γλώσσα-ΧΩΡΑ). Αυτό ισοδυναμεί με την ιδιότητα Locale (Τοπικές ρυθμίσεις).


Παράδειγμα:

Τα ακόλουθα παραδείγματα σε Basic και Python επεξηγούν πώς να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Fonts για να γράψετε τα ονόματα όλων των διαθέσιμων γραμματοσειρών στο τρέχον φύλλο Calc ξεκινώντας από το κελί "A1":

Σε Basic

   Dim oDoc as Object
   Dim allFonts as Object
   Dim svcPlatform as Object
   Set oDoc = CreateScriptService("Calc")
   Set svcPlatform = CreateScriptService("Platform")
   allFonts = svcPlatform.Fonts
   oDoc.setArray("~.A1", allFonts)
  
Σε Python

   from scriptforge import CreateScriptService
   svc_platform = CreateScriptService("Platform")
   doc = CreateScriptService("Calc")
   all_fonts = svc_platform.Fonts
   doc.setArray("~.A1", all_fonts)
  
warning

Όλες οι ρουτίνες ή αναγνωριστικά του ScriptForge στη Basic που έχουν το πρόθεμα χαρακτήρα υπογράμμισης "_" δεσμεύονται για εσωτερική χρήση. Δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε μακροεντολές Basic ή σενάρια Python.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!