Υπογραφές μεθόδου του ScriptForge

Οι βιβλιοθήκες ScriptForge συγκεντρώνουν πόρους σεναρίων μακροεντολών για το LibreOffice που θα κληθούν από μακροεντολές Basic ή σενάρια Python. Οι ενότητες και οι κλάσεις του καλούνται από σενάρια χρήστη ως "Υπηρεσίες" που εκθέτουν ιδιότητες, μεθόδους και συμβάντα.

Μέθοδος υπηρεσίας μόνο για Basic

Τυπογραφικοί χαρακτήρες όπως αγκύλες, έλλειψη ή άγκιστρα υποδηλώνουν προαιρετικά, επαναλαμβανόμενα ή υποχρεωτικά ορίσματα:

Παράδειγμα:


    FSO.HashFile(FileName As String, _
      Algorithm As String = {MD5|SHA1|SHA224|SHA256|SHA384|SHA512}) As String
    SF_Array.ImportFromCSVFile(FileName As String, _
      [Delimiter = ","], [DateFormat As String]) As Variant
    SF_String.SplitNotQuoted(InputStr As String, _
     [Delimiter As String], [Occurrences As Long], [QuoteChar As String]) As Variant
  

Μέθοδοι υπηρεσίας Python ή Basic

Οι ακόλουθοι τυπογραφικοί κανόνες συνδυάζουν τη σημειογραφία UML, τη διάταξη τεκμηρίωσης API και τη διεπαφή χρήστη του επιθεωρητή αντικειμένων UNO:

LibreOffice
Basic

Σύνταξη

Python

Τιμή Μπουλ

bool

bool

Date

datetime

datetime

Double

float

float

Integer

int

int

Long

int

int

Object

obj

Single

float

float

String

str

str

Variant

any

Αντικείμενο UNO

uno

Τύπος χρήστη
(UDT)

obj

Υπηρεσία ScriptForge

svc


Παράδειγμα:

svc.Forms( opt form: any ): svc[0..*]

svc.MsgBox( prompt: str, buttons = svc.MB_OK , opt title: str ): opt str

svc.InputBox( prompt: str, default = "", [ title: str ], [ xpostwips: int, ypostwips: int ] ): str

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!