Υπηρεσία SFDocuments.Document

Η βιβλιοθήκη SFDocuments παρέχει μεθόδους και ιδιότητες για τη διευκόλυνση της διαχείρισης και του χειρισμού των εγγράφων του LibreOffice.

Μέθοδοι που ισχύουν για όλους τους τύπους εγγράφων (Έγγραφα κειμένου, Φύλλα, Παρουσιάσεις, κ.λπ.) παρέχονται από την υπηρεσία SFDocuments.Document. Μερικά παραδείγματα είναι:

warning

Οι ιδιότητες, οι μέθοδοι ή τα ορίσματα που επισημαίνονται με (*) ΔΕΝ ισχύουν για έγγραφα Base.


Οι μέθοδοι και οι ιδιότητες που είναι ειδικές για ορισμένα στοιχεία του LibreOffice αποθηκεύονται σε ξεχωριστές υπηρεσίες, όπως SFDocuments.SF_Calc και SFDocuments.SF_Base.

Αν και η γλώσσα Basic δεν προσφέρει κληρονομικότητα μεταξύ κλάσεων αντικειμένων, οι τελευταίες υπηρεσίες μπορούν να θεωρηθούν ως υποκλάσεις της υπηρεσίας SFDocuments.Document. Τέτοιες υποκατηγορίες μπορούν να καλούν τις ιδιότητες και τις μεθόδους που περιγράφονται παρακάτω.

Κλήση υπηρεσίας

Πριν τη χρήση της υπηρεσίας Document, πρέπει να φορτωθεί ή να εισαχθεί η βιβλιοθήκη ScriptForge:

note

• Οι μακροεντολές Basic απαιτούν τη φόρτωση της βιβλιοθήκης ScriptForge χρησιμοποιώντας την ακόλουθη πρόταση:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Τα σενάρια Python απαιτούν εισαγωγή από την ενότητα scriptforge:
από το scriptforge import CreateScriptService


Ακολουθούν τρεις παραλλαγές του τρόπου με τον οποίο μπορεί να κληθεί η υπηρεσία Document.

Σε Basic

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο getDocument από την υπηρεσία ScriptForge.UI:


  Dim ui As Object, oDoc As Object
  Set ui = CreateScriptService("UI")
  Set oDoc = ui.GetDocument("Untitled 1")
 

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μεθόδους CreateDocument και OpenDocument από την υπηρεσία UI.


  Set oDocA = ui.CreateDocument("Calc")
  Set oDocB = ui.OpenDocument("C:\Documents\MyFile.odt")
 

Απευθείας εάν το έγγραφο είναι ήδη ανοιχτό.


  Dim oDoc As Object
  Set oDoc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", "Untitled 1") 'Default = ActiveWindow
 

Από μια μακροεντολή που ενεργοποιείται από ένα συμβάν εγγράφου.


  Sub RunEvent(ByRef poEvent As Object)
    Dim oDoc As Object
    Set oDoc = CreateScriptService("SFDocuments.DocumentEvent", poEvent)
    ' (...)
  End Sub
 
note

Η υπηρεσία Document σχετίζεται στενά με τις υπηρεσίες UI και FileSystem.


Εκτός από την περίπτωση που το έγγραφο έκλεισε με πρόγραμμα με τη μέθοδο CloseDocument (τότε είναι περιττό), συνιστάται η απελευθέρωση πόρων μετά τη χρήση:


  Set oDoc = oDoc.Dispose()
 
Σε Python

  from scriptforge import CreateScriptService
  ui = CreateScriptService("UI")
  doc = ui.GetDocument("Untitled 1")
  # (...)
  doc.Dispose()
 

  docA = ui.CreateDocument("Calc")
  docB = ui.OpenDocument("C:\Documents\MyFile.odt")
 

  doc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", "Untitled 1")
 

  def RunEvent(event)
    doc = CreateScriptService("SFDocuments.DocumentEvent", Event)
    # (...)
 
tip

Η χρήση του προθέματος "SFDocuments." κατά την κλήση της υπηρεσίας είναι προαιρετική.


Ιδιότητες

Όνομα

Μόνο για ανάγνωση

Τύπος

Περιγραφή

CustomProperties (*)

Όχι

Dictionary service

Επιστρέφει μια παρουσία αντικειμένου ScriptForge.Dictionary. Μετά την ενημέρωση, μπορεί να μεταβιβαστεί ξανά στην ιδιότητα για ενημέρωση του εγγράφου.
Μεμονωμένα στοιχεία του λεξικού μπορεί να είναι συμβολοσειρές, αριθμοί, ημερομηνίες (Basic) ή στοιχεία com.sun.star.util.Duration.

Description (*)

Όχι

String

Παρέχει πρόσβαση στην ιδιότητα Description (Περιγραφή) του εγγράφου (γνωστή και ως "Comments (Σχόλια)")

DocumentProperties (*)

Ναι

Dictionary service

Επιστρέφει ένα αντικείμενο ScriptForge.Dictionary που περιέχει όλες τις εγγραφές. Περιλαμβάνονται στατιστικά στοιχεία εγγράφων. Σημειώστε ότι είναι ειδικά για τον τύπο του εγγράφου. Για παράδειγμα, ένα έγγραφο Calc περιλαμβάνει μια καταχώρηση "CellCount". Άλλα έγγραφα όχι.

DocumentType

Ναι

String

Τιμή συμβολοσειράς με τον τύπο εγγράφου ("Base", "Calc", "Writer" κ.λπ.)

ExportFilters

Ναι

String array

Returns a list with the export filter names applicable to the current document as a zero-based array of strings. Filters used for both import/export are also returned.

ImportFilters

Yes

String array

Returns a list with the import filter names applicable to the current document as a zero-based array of strings. Filters used for both import/export are also returned.

IsBase
IsCalc
IsDraw
IsImpress
IsMath
IsWriter

Ναι

Boolean

Ακριβώς μία από αυτές τις ιδιότητες είναι True για ένα δεδομένο έγγραφο.

Keywords (*)

Όχι

String

Παρέχει πρόσβαση στην ιδιότητα Keywords (Λέξεις-κλειδιά) του εγγράφου. Αντιπροσωπεύεται ως κατάλογος λέξεων-κλειδιών διαχωρισμένα με κόμμα

Readonly (*)

Ναι

Boolean

True (αληθές)εάν το έγγραφο βρίσκεται στην πραγματικότητα σε λειτουργία μόνο για ανάγνωση

Subject (*)

Όχι

String

Παρέχει πρόσβαση στην ιδιότητα Subject (Θέμα) του εγγράφου.

Title (*)

Όχι

String

Παρέχει πρόσβαση στην ιδιότητα Title (τίτλος) του εγγράφου.

XComponent

Ναι

Αντικείμενο UNO

Το αντικείμενο UNO com.sun.star.lang.XComponent ή com.sun.dbatar.comp .ODatabaseDocument που αντιπροσωπεύει το έγγραφο


Παράδειγμα:

Σε Basic

Το παρακάτω παράδειγμα εκτυπώνει όλες τις ιδιότητες ενός εγγράφου. Σημειώστε ότι το αντικείμενο oDoc που επιστρέφεται με τη μέθοδο UI.OpenDocument είναι αντικείμενο SFDocuments.Document.


  Dim ui as Variant : Set ui = CreateScriptService("UI")
  Dim oDoc as Object
  Set oDoc = ui.OpenDocument("C:\Documents\MyFile.ods")
  Dim propDict as Object
  Set propDict = oDoc.DocumentProperties
  Dim keys as Variant : propKeys = propDict.Keys
  Dim k as String, strProp as String
  For Each k In propKeys
    strProp = strProp & k & ": " & propDict.Item(k) & CHR$(10)
  Next k
  MsgBox strProp
  oDoc.CloseDocument()
 
Σε Python

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ιδιότητες εγγράφων σε ένα σενάριο Python, ο χρήστης πρέπει να έχει απευθείας πρόσβαση σε αυτές χρησιμοποιώντας τα ονόματά τους, όπως φαίνεται παρακάτω:


  doc = ui.GetDocument(r"C:\Documents\MyFile.ods")
  msg = doc.Title + '\n' + doc.Description + '\n' + doc.Keywords
  bas = CreateScriptService("Basic")
  bas.MsgBox(msg)
  doc.CloseDocument()
 

Κατάλογος μεθόδων στην υπηρεσία εγγράφων

Activate
CloseDocument
CreateMenu
ExportAsPDF

PrintOut
RemoveMenu
RunCommand
Save

SaveAs
SaveCopyAs
SetPrinter


Activate

Επιστρέφει True εάν το έγγραφο μπορούσε να ενεργοποιηθεί. Διαφορετικά, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην πραγματική διεπαφή χρήστη. Είναι ισοδύναμο με τη μέθοδο Activate (Ενεργοποίηση) της υπηρεσίας UI.

Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη όταν χρειάζεται να εστιάσετε σε ένα έγγραφο που είναι ελαχιστοποιημένο ή κρυφό.

Σύνταξη:

svc.Activate(): bool

Παράδειγμα:

Το παρακάτω παράδειγμα θεωρεί ότι το αρχείο "My_File.ods" είναι ήδη ανοιχτό αλλά δεν είναι ενεργό.

Σε Basic

  Dim oDoc As Object
  Set oDoc = CreateScriptService("Document", "MyFile.ods")
  oDoc.Activate()
 
Σε Python

  doc = CreateScriptService("Document", "MyFile.ods")
  doc.Activate()
 
tip

Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να καλέσετε την υπηρεσία Document περνώντας στο CreateScriptService, είτε "Document", ή "SFDocuments.Document"


CloseDocument

Κλείνει το έγγραφο. Εάν το έγγραφο είναι ήδη κλειστό, ανεξάρτητα από το πώς έκλεισε το έγγραφο, αυτή η μέθοδος δεν έχει κανένα αποτέλεσμα και επιστρέφει False.

Η μέθοδος θα επιστρέψει επίσης False εάν ο χρήστης αρνηθεί να την κλείσει.

Επιστρέφει True εάν το έγγραφο έκλεισε με επιτυχία.

Σύνταξη:

svc.CloseDocument(saveask: bool = True): bool

Παράμετροι:

saveask : Εάν είναι True (προεπιλογή), ο χρήστης καλείται να επιβεβαιώσει εάν οι αλλαγές πρέπει να εγγραφούν στο δίσκο. Αυτό το όρισμα αγνοείται εάν το έγγραφο δεν τροποποιήθηκε.

Παράδειγμα:

Σε Basic

  If oDoc.CloseDocument(True) Then
    ' ...
  End If
 
Σε Python

  if doc.CloseDocument(True):
    # ...
 

CreateMenu

Δημιουργεί μια νέα καταχώρηση μενού στη γραμμή μενού ενός δεδομένου παραθύρου εγγράφου.

Αυτή η μέθοδος επιστρέφει μια παρουσία της υπηρεσίας SFWidgets.Menu.

note

Το μενού που δημιουργήθηκε είναι διαθέσιμο μόνο κατά την τρέχουσα συνεδρία του LibreOffice και δεν αποθηκεύεται ούτε στο έγγραφο ούτε στις καθολικές ρυθμίσεις της εφαρμογής. Ως εκ τούτου, το κλείσιμο του παραθύρου του εγγράφου θα εξαφανίσει το μενού. Θα εμφανιστεί ξανά μόνο όταν εκτελεστεί ξανά η μακροεντολή που δημιουργεί το μενού.


Σύνταξη:

svc.CreateMenu(menuheader: str, [before: any], submenuchar: str = ">"): svc

Παράμετροι:

menuheader (κεφαλίδα μενού): Το όνομα ανώτατου επιπέδου του νέου μενού.

before (πριν): Το όνομα (ως συμβολοσειρά) ή η θέση (ως ακέραιος αριθμός που ξεκινά από το 1) ενός υπάρχοντος μενού πριν από το οποίο θα τοποθετηθεί το νέο μενού. Εάν δεν οριστεί τιμή για αυτό το όρισμα, το μενού θα δημιουργηθεί στην τελευταία θέση στη γραμμή μενού.

submenuchar (χαρακτήρας υπομενού): Το διαχωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία δέντρων μενού κατά την κλήση μεθόδων ως AddItem (προσθήκη στοιχείου) από την υπηρεσία Menu (μενού). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι ">".

Παράδειγμα:

Σε Basic

  Dim oDoc as Object, oMenu as Object
  Set oDoc = CreateScriptService("Document")
  Set oMenu = oDoc.CreateMenu("My Menu")
  With oMenu
    ' Προσθήκη στοιχείων στο μενού
    .AddItem("Item A")
    .AddItem("Item B")
    ' ...
    ' Μετά τη δημιουργία του μενού, η παρουσία της υπηρεσίας μπορεί να απορριφθεί
    .Dispose()
  End With
 
Σε Python

  doc = CreateScriptService("Document")
  menu = doc.CreateMenu("My Menu")
  menu.AddItem("Item A")
  menu.AddItem("Item B")
  # ...
  menu.Dispose()
 
tip

Ανατρέξτε στη σελίδα βοήθειας SFWidgets.Menu για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας/ κατάργησης των μενού στα παράθυρα του εγγράφου του LibreOffice.


ExportAsPDF

Εξάγει το έγγραφο απευθείας ως αρχείο PDF στην καθορισμένη τοποθεσία. Επιστρέφει True εάν το αρχείο PDF δημιουργήθηκε με επιτυχία.

Οι επιλογές εξαγωγής μπορούν να οριστούν είτε χειροκίνητα χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Αρχείο - Εξαγωγή ως - Εξαγωγή ως PDF, είτε καλώντας τις μεθόδους GetPDFExportOptions και SetPDFExportOptions από το Υπηρεσία Session.

Σύνταξη:

svc.ExportAsPDF(filename: str, overwrite: bool = False, opt pages: str, opt password: str, opt watermark: str): bool

Παράμετροι:

filename (όνομα αρχείου): Η πλήρης διαδρομή και το όνομα αρχείου του PDF που θα δημιουργηθεί. Πρέπει να ακολουθεί τη σημειογραφία SF_FileSystem.FileNaming.

(αντικατάσταση): Καθορίζει εάν το αρχείο προορισμού μπορεί να αντικατασταθεί (Προεπιλογή = False). Θα προκύψει σφάλμα εάν το overwrite οριστεί σε False και το αρχείο προορισμού υπάρχει ήδη.

pages (σελίδες): Συμβολοσειρά που καθορίζει ποιες σελίδες θα εξαχθούν. Αυτό το όρισμα χρησιμοποιεί την ίδια συμειογραφία όπως στο παράθυρο διαλόγου Αρχείο - Εξαγωγή ως - Εξαγωγή ως PDF.

password (κωδικός πρόσβασης): Καθορίζει έναν κωδικό πρόσβασης για το άνοιγμα του αρχείου PDF.

watermark (υδατογράφημα): Κείμενο που θα χρησιμοποιηθεί ως υδατογράφημα στο αρχείο PDF, το οποίο θα σχεδιαστεί σε κάθε σελίδα του PDF που προκύπτει.

Παράδειγμα:

Σε Basic

Το ακόλουθο παράδειγμα εξάγει το τρέχον έγγραφο ως αρχείο PDF, ορίζει έναν κωδικό πρόσβασης και αντικαθιστά το αρχείο προορισμού εάν υπάρχει ήδη.


  oDoc.ExportAsPDF("C:\User\Documents\myFile.pdf", Password := "1234", Overwrite := True)
 

Το παρακάτω απόσπασμα κώδικα λαμβάνει τις τρέχουσες επιλογές εξαγωγής PDF και τις χρησιμοποιεί για τη δημιουργία του αρχείου PDF.


  Dim exportSettings as Object, oSession as Object
  oSession = CreateScriptService("Session")
  exportSettings = oSession.GetPDFExportOptions()
  ' Ορίζει σε True την επιλογή εξαγωγής σχολίων ως σημειώσεων PDF
  exportSettings.ReplaceItem("ExportNotes", True)
  oSession.SetPDFExportOptions(exportSettings)
  oDoc.ExportAsPDF("C:\User\Documents\myFile.pdf")
 
Σε Python

  doc.ExportAsPDF(r"C:\User\Documents\myFile.pdf", password = "1234", overwrite = True)
 

  session = CreateScriptService("Session")
  exportSettings = oSession.GetPDFExportOptions()
  exportSettings.ReplaceItem("ExportNotes", True)
  session.SetPDFExportOptions(exportSettings)
  doc.ExportAsPDF(r"C:\User\Documents\myFile.pdf")
 

PrintOut

Αυτή η μέθοδος στέλνει τα περιεχόμενα του εγγράφου στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή ή στον εκτυπωτή που ορίζεται από τη μέθοδο SetPrinter.

Επιστρέφει True εάν το έγγραφο εκτυπώθηκε με επιτυχία.

Σύνταξη:

svc.PrintOut(pages: str = "", copies: num = 1): bool

Παράμετροι:

pages (σελίδες): Οι σελίδες που θα εκτυπωθούν ως συμβολοσειρά, όπως στη διεπαφή χρήστη. Παράδειγμα: "1-4;10;15-18". Η προεπιλογή είναι όλες οι σελίδες.

copies (αντίγραφα): Ο αριθμός των αντιγράφων. Η προεπιλογή είναι 1.

Παράδειγμα:

Σε Basic

  If oDoc.PrintOut("1-4;10;15-18", Copies := 2) Then
    ' ...
  End If
 
Σε Python

  if doc.PrintOut(copies=3, pages='45-88'):
    # ...
 

RemoveMenu

Καταργεί ένα μενού ανώτατου επιπέδου από τη γραμμή μενού ενός δεδομένου παραθύρου εγγράφου.

Επιστρέφει True εάν το καθορισμένο μενού μπορούσε να αφαιρεθεί. Εάν το καθορισμένο μενού δεν υπάρχει, η μέθοδος επιστρέφει False.

note

Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατάργηση οποιασδήποτε καταχώρησης μενού από το παράθυρο του εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των προεπιλεγμένων μενού. Ωστόσο, καμία από αυτές τις αλλαγές στη γραμμή μενού δεν αποθηκεύεται στο έγγραφο ή στις ρυθμίσεις της εφαρμογής. Για να επαναφέρετε τη γραμμή μενού στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, απλώς κλείστε και ανοίξτε ξανά το παράθυρο του εγγράφου.


Σύνταξη:

svc.RemoveMenu(menuheader: str): bool

Παράμετροι:

menuheader (κεφαλίδα μενού): Το όνομα ανώτατου επιπέδου του μενού που πρόκειται να αφαιρεθεί.

Παράδειγμα:

Σε Basic

  Dim oDoc as Object
  Set oDoc = CreateScriptService("Document")
  oDoc.RemoveMenu("My Menu")
 
Σε Python

  doc = CreateScriptService("Document")
  doc.RemoveMenu("My Menu")
 
tip

Ανατρέξτε στη σελίδα βοήθειας SFWidgets.Menu για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας/ κατάργησης των μενού στα παράθυρα του εγγράφου του LibreOffice.


RunCommand

Εκτελεί μια εντολή UNO στο παράθυρο του εγγράφου που σχετίζεται με την παρουσία της υπηρεσίας. Μερικές τυπικές εντολές είναι: Save, SaveAs, ExportToPDF, Undo, Copy, Paste, κ.λπ.

Το ίδιο το έγγραφο δεν χρειάζεται να είναι ενεργό για να μπορεί να εκτελεί εντολές.

Οι εντολές μπορούν να εκτελεστούν με ή χωρίς ορίσματα. Τα ορίσματα δεν επικυρώνονται πριν από την εκτέλεση της εντολής. Εάν η εντολή ή τα ορίσματά της δεν είναι έγκυρα, τότε δεν θα συμβεί τίποτα.

tip

Για έναν πλήρη κατάλογο εντολών UNO που μπορούν να εκτελεστούν στο LibreOffice, ανατρέξτε στη σελίδα Wiki Development/DispatchCommands.


Σύνταξη:

svc.RunCommand(command: str, [args: any])

Παράμετροι:

command (εντολή): συμβολοσειρά με διάκριση πεζών-κεφαλαίων που περιέχει το όνομα εντολής UNO. Η συμπερίληψη του προθέματος ".uno:" στην εντολή είναι προαιρετική. Η ίδια η εντολή δεν ελέγχεται για ορθότητα. Εάν δεν συμβεί τίποτα μετά την κλήση της εντολής, τότε η εντολή είναι πιθανώς λάθος.

args (ορίσματα): Για κάθε όρισμα που θα μεταβιβαστεί στην εντολή, καθορίστε ένα ζεύγος που περιέχει το όνομα και την τιμή του ορίσματος.

Παράδειγμα:

Σε Basic

Το παρακάτω παράδειγμα εκτελεί την εντολή SelectData σε ένα αρχείο Calc που ονομάζεται "MyFile.ods", το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα την επιλογή της περιοχής δεδομένων με βάση το τρέχον επιλεγμένο κελί. Σημειώστε ότι αυτή η εντολή δεν απαιτεί ορίσματα.


  Set oDoc = CreateScriptService("Document", "MyFile.ods")
  oDoc.RunCommand("SelectData")
 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα που εκτελεί την εντολή UNO ReplaceAll και μεταβιβάζει τιμές για τα ορίσματά της SearchString και ReplaceString. Η εκτέλεση αυτής της εντολής θα αντικαταστήσει κάθε εμφάνιση της συμβολοσειράς "abc" από "ABC" στο τρέχον φύλλο.


  ' Τα ορίσματα πέρασαν στην εντολή:
  ' SearchString = "abc"
  ' ReplaceString = "ABC"
  oDoc.RunCommand(".uno:ReplaceAll", "SearchString", "abc", "ReplaceString", "ABC")
 

Σημειώστε ότι η κλήση της εντολής ReplaceAll χωρίς ορίσματα θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση.

Σε Python

  doc = CreateScriptService("Document", "MyFile.ods")
  doc.RunCommand("SelectData")
 

  doc.RunCommand(".uno:ReplaceAll", "SearchString", "abc", "ReplaceString", "ABC")
 

Στην Python είναι επίσης δυνατό να καλέσετε το RunCommand χρησιμοποιώντας ορίσματα λέξεων-κλειδιών:


  doc.RunCommand(".uno:ReplaceAll", SearchString = "abc", ReplaceString = "ABC")
 
tip

Κάθε στοιχείο του LibreOffice έχει διαθέσιμο το δικό του σύνολο εντολών. Ένας εύκολος τρόπος για να μάθετε εντολές είναι να μεταβείτε στα Εργαλεία - Προσαρμογή - Πληκτρολόγιο. Όταν τοποθετείτε το ποντίκι σας πάνω από μια συνάρτηση στον κατάλογο Function (συναρτήσεις), θα εμφανιστεί μια επεξήγηση με την αντίστοιχη εντολή UNO.


Save

Αποθηκεύει το έγγραφο στη θέση του αρχείου από την οποία φορτώθηκε. Η μέθοδος αγνοείται εάν το έγγραφο δεν τροποποιήθηκε.

Επιστρέφει False εάν δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση του εγγράφου. Παρουσιάζεται σφάλμα εάν το αρχείο είναι ανοιχτό ως μόνο για ανάγνωση ή εάν πρόκειται για νέο αρχείο που δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα.

Το ίδιο το έγγραφο δεν χρειάζεται να είναι ενεργό για την εκτέλεση αυτής της μεθόδου.

Σύνταξη:

svc.Save(): bool

Παράδειγμα:

Σε Basic

  If Not oDoc.Save() Then
    ' ...
  End If
 
Σε Python

  if not doc.Save():
    # ...
 

SaveAs

Αποθηκεύει το έγγραφο στη δεδομένη θέση αρχείου. Η νέα θέση γίνεται το νέο όνομα αρχείου στο οποίο θα εφαρμοστούν απλές κλήσεις της μεθόδου Save (Αποθήκευση).

Επιστρέφει False εάν δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση του εγγράφου. Παρουσιάζεται σφάλμα όταν απορρίπτεται η αντικατάσταση του προορισμού, ή όταν ο προορισμός έχει σύνολο γνωρισμάτων μόνο για ανάγνωση.

Το ίδιο το έγγραφο δεν χρειάζεται να είναι ενεργό για την εκτέλεση αυτής της μεθόδου.

Σύνταξη:

svc.SaveAs(filename: str, overwrite: bool = False, password: str = '', filtername: str = '', filteroptions: str = ''): bool

Παράμετροι:

filename (όνομα αρχείου): Μια συμβολοσειρά που περιέχει το όνομα αρχείου που θα χρησιμοποιηθεί. Πρέπει να ακολουθεί τη σημειογραφία SF_FileSystem.FileNaming.

overwrite (αντικατάσταση): Εάν είναι True, το αρχείο προορισμού ενδέχεται να αντικατασταθεί (προεπιλογή = False).

password (*) (κωδικός πρόσβασης): Μια συμβολοσειρά χωρίς διάστημα για την προστασία του εγγράφου.

filtername (*) (όνομα φίλτρου): Το όνομα ενός φίλτρου που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση του εγγράφου. Εάν αυτό το όρισμα μεταβιβαστεί, τότε το φίλτρο πρέπει να υπάρχει.

filteroptions (*) (επιλογές φίλτρου): Μια προαιρετική συμβολοσειρά επιλογών που σχετίζεται με το φίλτρο.

Παράδειγμα:

Σε Basic

  oDoc.SaveAs("C:\Documents\NewCopy.odt", overwrite := True)
 
Σε Python

  doc.SaveAs(r"C:\Documents\NewCopy.odt", overwrite = True)
 

SaveCopyAs

Αποθηκεύει ένα αντίγραφο ή εξάγει το έγγραφο στη δεδομένη θέση αρχείου. Η πραγματική τοποθεσία παραμένει αμετάβλητη.

Επιστρέφει False εάν δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση του εγγράφου. Παρουσιάζεται σφάλμα όταν απορρίπτεται η αντικατάσταση του προορισμού, ή όταν ο προορισμός έχει σύνολο γνωρισμάτων μόνο για ανάγνωση.

Το ίδιο το έγγραφο δεν χρειάζεται να είναι ενεργό για την εκτέλεση αυτής της μεθόδου.

Σύνταξη:

svc.SaveCopyAs(filename: str, overwrite: bool = False, password: str = '', filtername: str = '', filteroptions: str = ''): bool

Παράμετροι:

filename (όνομα αρχείου): Μια συμβολοσειρά που περιέχει το όνομα αρχείου που θα χρησιμοποιηθεί. Πρέπει να ακολουθεί τη σημειογραφία SF_FileSystem.FileNaming.

overwrite (αντικατάσταση): Εάν είναι True, το αρχείο προορισμού ενδέχεται να αντικατασταθεί (προεπιλογή = False).

password (*) (κωδικός πρόσβασης): Μια συμβολοσειρά χωρίς διάστημα για την προστασία του εγγράφου.

filtername (*) (όνομα φίλτρου): Το όνομα ενός φίλτρου που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση του εγγράφου. Εάν αυτό το όρισμα μεταβιβαστεί, τότε το φίλτρο πρέπει να υπάρχει.

filteroptions (*) (επιλογές φίλτρου): Μια προαιρετική συμβολοσειρά επιλογών που σχετίζεται με το φίλτρο.

Παράδειγμα:

Σε Basic

  oDoc.SaveCopyAs("C:\Documents\Copy2.odt", Overwrite := True)
 
Σε Python

  doc.SaveCopyAs(r"C:\Documents\Copy2.odt", overwrite = True)
 

SetPrinter

Καθορίζει τις επιλογές εκτυπωτή για το έγγραφο.

Επιστρέφει True όταν είναι επιτυχές.

Σύνταξη:

svc.SetPrinter(opt printer: str, opt orientation: str, paperformat: str): bool

Παράμετροι:

printer (εκτυπωτής): Το όνομα της ουράς του εκτυπωτή όπου θα εκτυπωθεί. Όταν απουσιάζει, ορίζεται ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.

orientation (προσανατολισμός): Είτε PORTRAIT (κατακόρυφα), είτε LANDSCAPE (οριζόντια). Όταν απουσιάζει, αφήνεται αμετάβλητο σε σχέση με τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

performat (μορφή χαρτιού): Καθορίζει τη μορφή χαρτιού ως τιμή συμβολοσειράς που μπορεί να είναι είτε A3, A4, A5, >LETTER, LEGAL ή TABLOID. Αφήνεται αμετάβλητο όταν απουσιάζει.

Παράδειγμα:

Σε Basic

  oDoc.SetPrinter(Orientation := "PORTRAIT")
 
Σε Python

  doc.SetPrinter(paperformat='TABLOID')
 
warning

Όλες οι ρουτίνες ή αναγνωριστικά του ScriptForge στη Basic που έχουν το πρόθεμα χαρακτήρα υπογράμμισης "_" δεσμεύονται για εσωτερική χρήση. Δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε μακροεντολές Basic ή σενάρια Python.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!