Υπηρεσία SFDocuments.Calc

Η κοινόχρηστη βιβλιοθήκη SFDocuments παρέχει έναν αριθμό μεθόδων και ιδιοτήτων για τη διευκόλυνση της διαχείρισης και του χειρισμού των εγγράφων του LibreOffice.

Η υπηρεσία SFDocuments.Calc είναι μια υποκατηγορία της υπηρεσίας SFDocuments.Document . Όλες οι μέθοδοι και οι ιδιότητες που ορίζονται για την υπηρεσία Document μπορούν επίσης να προσπελαστούν χρησιμοποιώντας μια παρουσία υπηρεσίας Calc.

Η υπηρεσία Calc επικεντρώνεται σε:

note

Αυτή η σελίδα βοήθειας περιγράφει μεθόδους και ιδιότητες που ισχύουν μόνο για έγγραφα Calc.


Κλήση υπηρεσίας

Πριν τη χρήση της υπηρεσίας Calc, πρέπει να φορτωθεί ή να εισαχθεί η βιβλιοθήκη ScriptForge:

note

• Οι μακροεντολές Basic απαιτούν τη φόρτωση της βιβλιοθήκης ScriptForge χρησιμοποιώντας την ακόλουθη πρόταση:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Τα σενάρια Python απαιτούν εισαγωγή από την ενότητα scriptforge:
από το scriptforge import CreateScriptService


Η υπηρεσία Calc σχετίζεται στενά με την υπηρεσία UI της βιβλιοθήκης ScriptForge. Παρακάτω είναι μερικά παραδείγματα για το πώς μπορεί να κληθεί η υπηρεσία Calc.

Σε Basic

Το παρακάτω απόσπασμα κώδικα δημιουργεί μια παρουσία υπηρεσίας Calc που αντιστοιχεί στο τρέχον ενεργό έγγραφο Calc.


  Set oDoc = CreateScriptService("Calc")
 

Ένας άλλος τρόπος για να δημιουργήσετε μια παρουσία της υπηρεσίας Calc είναι η χρήση της υπηρεσίας UI. Στο παρακάτω παράδειγμα, δημιουργείται ένα νέο έγγραφο Calc και το oDoc είναι μια παρουσία υπηρεσίας Calc:


  Dim ui As Object, oDoc As Object
  Set ui = CreateScriptService("UI")
  Set oDoc = ui.CreateDocument("Calc")
 

Ή χρησιμοποιώντας τη μέθοδο OpenDocument από την υπηρεσία UI:


  Set oDoc = ui.OpenDocument("C:\Documents\MyFile.ods")
 

Είναι επίσης δυνατό να δημιουργηθεί η υπηρεσία Calc καθορίζοντας ένα όνομα παραθύρου για τη μέθοδο CreateScriptService:


  Dim oDoc As Object
  Set oDoc = CreateScriptService("SFDocuments.Calc", "MyFile.ods")
 

Στο παραπάνω παράδειγμα, το "MyFile.ods" είναι το όνομα ενός ανοιχτού παραθύρου εγγράφου. Εάν αυτό το όρισμα δεν παρέχεται, εξετάζεται το ενεργό παράθυρο.

Είναι επίσης δυνατή η κλήση της υπηρεσίας Calc χρησιμοποιώντας το έγγραφο που αναφέρεται από το ThisComponent. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν εκτελείτε μια μακροεντολή μέσα από το IDE της Basic.


  Dim oDoc As Object
  Set oDoc = CreateScriptService("Calc", ThisComponent)
 

Συνιστάται η απελευθέρωση πόρων μετά τη χρήση:


  Set oDoc = oDoc.Dispose()
 

Ωστόσο, εάν το έγγραφο έκλεισε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο CloseDocument, δεν είναι απαραίτητο να απελευθερωθούν πόροι χρησιμοποιώντας την εντολή που περιγράφεται παραπάνω.

Σε Python

  myDoc = CreateScriptService("Calc")
 

  ui = CreateScriptService("UI")
  myDoc = ui.CreateDocument("Calc")
 

  myDoc = ui.OpenDocument(r"C:\Documents\MyFile.ods")
 

  myDoc = CreateScriptService("SFDocuments.Calc", "MyFile.ods")
  myDoc.Dispose()
 

  bas = CreateScriptService("Basic")
  myDoc = CreateScriptService("Calc", bas.ThisComponent)
 
tip

Η χρήση του προθέματος "SFDocuments." κατά την κλήση της υπηρεσίας είναι προαιρετική.


Ορισμοί

Πολλές μέθοδοι απαιτούν ένα "Sheet" (Φύλλο) ή ένα "Range" (Εύρος) ως όρισμα. Τα μεμονωμένα κελιά θεωρούνται ειδική περίπτωση Range.

Και τα δύο μπορούν να εκφραστούν είτε ως συμβολοσειρά είτε ως αναφορά (= αντικείμενο) ανάλογα με την κατάσταση:

Παράδειγμα:

Το παρακάτω παράδειγμα αντιγράφει δεδομένα από το έγγραφο Α (ανοιχτό ως μόνο για ανάγνωση και κρυφό) στο έγγραφο Β.

Σε Basic

  Dim oDocA As Object, oDocB As Object
  Set oDocA = ui.OpenDocument("C:\Documents\FileA.ods", Hidden := True, ReadOnly := True)
  Set oDocB = ui.OpenDocument("C:\Documents\FileB.ods")
  oDocB.CopyToRange(oDocA.Range("SheetX.D4:F8"), "D2:F6") 'CopyToRange(source, target)
 
Σε Python

  docA = ui.OpenDocument(r"C:\Documents\FileA.ods", hidden = True, readonly = True)
  docB = ui.OpenDocument(r"C:\Documents\FileB.ods")
  docB.CopyToRange(docA.Range("SheetX.D4:F8"), "D2:F6")
 

SheetName

Είτε το όνομα του φύλλου ως string είτε ως αντικείμενο που παράγεται από την ιδιότητα .Sheet.

Η συντόμευση "~" (tilde) αντιπροσωπεύει το τρέχον φύλλο.

RangeName

Είτε μια συμβολοσειρά που δηλώνει ένα σύνολο συνεχόμενων κελιών που βρίσκονται σε ένα φύλλο της τρέχουσας παρουσίας είτε ένα object (αντικείμενο) που παράγεται από την ιδιότητα .Range.

Η συντόμευση "~" (tilde) αντιπροσωπεύει την τρέχουσα επιλογή ή το πρώτο επιλεγμένο εύρος εάν έχουν επιλεγεί πολλαπλές περιοχές.

Η συντόμευση "*" αντιπροσωπεύει όλα τα χρησιμοποιημένα κελιά.

Το όνομα του φύλλου είναι προαιρετικό όταν ορίζετε μια περιοχή. Εάν δεν παρέχεται όνομα φύλλου, τότε χρησιμοποιείται το ενεργό φύλλο. Τα γύρω μεμονωμένα εισαγωγικά και τα σημάδια $ επιτρέπονται αλλά αγνοούνται.

Κατά τον καθορισμό ενός SheetName ως συμβολοσειράς, απαιτείται η χρήση μεμονωμένων εισαγωγικών για να περικλείεται το όνομα του φύλλου, εάν το όνομα περιέχει κενά " " ή τελείες ".".

Τα παρακάτω παραδείγματα δείχνουν σε ποιες περιπτώσεις είναι υποχρεωτική η χρήση μεμονωμένων εισαγωγικών:


   ' Η χρήση μονών εισαγωγικών είναι προαιρετική
   oDoc.clearAll("SheetA.A1:B10")
   oDoc.clearAll("'SheetA'.A1:B10")
   ' Απαιτείται η χρήση μονών εισαγωγικών
   oDoc.clearAll("'Sheet.A'.A1:B10")
  
tip

Εκτός από την ιδιότητα CurrentSelection, η υπηρεσία Calc λαμβάνει υπόψη μόνο μεμονωμένες περιοχές κελιών.


Παραδείγματα έγκυρων περιοχών

1) $'SheetX'.D2
2) $D$2

Ένα μόνο κελί

1) $'SheetX'.D2:F6
2) D2:D10

Ενιαία περιοχή με πολλαπλά κελιά

$'SheetX'.*

Όλα τα κελιά που χρησιμοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο φύλλο

1) $'SheetX'.A:A (στήλη A)
2) 3:5 (σειρές 3 έως 5)

Όλα τα κελιά σε συνεχόμενες στήλες ή σειρές μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιήθηκε

myRange (περιοχή_μου)

Μια περιοχή με το όνομα "myRange" (περιοχή_μου) σε επίπεδο υπολογιστικού φύλλου

1) ~.someRange
2) SheetX.someRange

Ένα όνομα περιοχής σε επίπεδο φύλλου

myDoc.Range("SheetX.D2:F6")

Μια περιοχή εντός του φύλλου SheetX στο αρχείο που σχετίζεται με την παρουσία myDoc Calc

~.~ ή ~

Η τρέχουσα επιλογή στο ενεργό φύλλο


Ιδιότητες

Όλες οι ιδιότητες που είναι γενικές σε οποιοδήποτε έγγραφο ισχύουν έμμεσα και για έγγραφα Calc. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τη σελίδα βοήθειας της υπηρεσίας εγγράφων.

Οι ιδιότητες που είναι ειδικά διαθέσιμες για έγγραφα Calc είναι:

Όνομα

Μόνο για ανάγνωση

Όρισμα

Τύπος επιστροφής

Περιγραφή

CurrentSelection

Όχι

Καμία

Συμβολοσειρά ή πίνακας συμβολοσειρών

Η μεμονωμένη επιλεγμένη περιοχή ως συμβολοσειρά ή κατάλογος των επιλεγμένων περιοχών ως πίνακας.

FirstCell

Ναι

SheetName ή RangeName ως String (συμβολοσειρά)

String

Επιστρέφει το πρώτο κελί που χρησιμοποιήθηκε σε μια δεδομένη περιοχή ή φύλλο.

FirstColumn

Ναι

SheetName ή RangeName ως String (συμβολοσειρά)

Long

Επιστρέφει τον πιο αριστερό αριθμό στήλης σε μια δεδομένη περιοχή ή φύλλο.

FirstRow

Ναι

SheetName ή RangeName ως String (συμβολοσειρά)

Long

Επιστρέφει τον κορυφαίο αριθμό σειράς σε μια δεδομένη περιοχή ή φύλλο.

Height

Ναι

RangeName ως συμβολοσειρά

Long

Ο αριθμός των σειρών (>= 1) στη δεδομένη περιοχή.

LastCell

Ναι

SheetName ή RangeName ως String (συμβολοσειρά)

String

Επιστρέφει το τελευταίο κελί που χρησιμοποιήθηκε σε μια δεδομένη περιοχή ή φύλλο.

LastColumn

Ναι

SheetName ή RangeName ως String (συμβολοσειρά)

Long

Η τελευταία χρησιμοποιούμενη στήλη σε μια δεδομένη περιοχή ή φύλλο.

LastRow

Ναι

SheetName ή RangeName ως String (συμβολοσειρά)

Long

Η τελευταία χρησιμοποιημένη σειρά σε μια δεδομένη περιοχή ή φύλλο.

Range

Ναι

RangeName ως συμβολοσειρά

Object

Μια αναφορά περιοχής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όρισμα μεθόδων όπως CopyToRange.

Region

Ναι

RangeName ως συμβολοσειρά

String

Επιστρέφει τη διεύθυνση της μικρότερης περιοχής που περιέχει την καθορισμένη περιοχή, έτσι ώστε η περιοχή να περιβάλλεται από κενά κελιά ή άκρες φύλλων. Αυτό ισοδυναμεί με την εφαρμογή της συντόμευσης στη δεδομένη περιοχή.

Sheet

Ναι

SheetName ως String (συμβολοσειρά)

Object

Μια αναφορά φύλλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όρισμα μεθόδων όπως CopySheet.

SheetName

Ναι

RangeName ως συμβολοσειρά

String

Επιστρέφει το όνομα φύλλου μιας δεδομένης διεύθυνσης περιοχής.

Sheets

Ναι

Καμία

Πίνακας συμβολοσειρών

Ο κατάλογος με τα ονόματα όλων των υπαρχόντων φύλλων.

Width

Ναι

RangeName ως συμβολοσειρά

Long

Ο αριθμός των στηλών (>= 1) στη δεδομένη περιοχή.

XCellRange

Ναι

RangeName ως συμβολοσειρά

Object

Ένα αντικείμενο UNO com.sun.star.Table.XCellRange.

XSheetCellCursor

Ναι

RangeName ως συμβολοσειρά

Object

Ένα αντικείμενο UNO com.sun.star.sheet.XSheetCellCursor. Μετά τη μετακίνηση του δρομέα, η προκύπτουσα διεύθυνση περιοχής μπορεί να προσπελαστεί μέσω της ιδιότητας UNO AbsoluteName του αντικειμένου του δρομέα, η οποία επιστρέφει μια τιμή συμβολοσειράς που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όρισμα για ιδιότητες και μεθόδους της υπηρεσίας Calc.

XSpreadsheet

Ναι

SheetName ως String (συμβολοσειρά)

Object

Ένα αντικείεμενο UNO com.sun.star.sheet.XSpreadsheet.


tip

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της τεκμηρίωσης του API LibreOffice για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα αντικείμενα UNO XCellRange, XSheetCellCursor and XSpreadsheet.


Μέθοδοι

Κατάλογος μεθόδων στην υπηρεσία Calc

A1Style
Activate
Charts
ClearAll
ClearFormats
ClearValues
CompactLeft
CompactUp
CopySheet
CopySheetFromFile
CopyToCell
CopyToRange
CreateChart
CreatePivotTable
DAvg

DCount
DMax
DMin
DSum
ExportRangeToFile
Forms
GetColumnName
GetFormula
GetValue
ImportFromCSVFile
ImportFromDatabase
InsertSheet
MoveRange
MoveSheet
Offset

OpenRangeSelector
PrintOut
Printf
RemoveDuplicates
RemoveSheet
RenameSheet
SetArray
SetCellStyle
SetFormula
SetValue
ShiftDown
ShiftLeft
ShiftRight
ShiftUp
SortRange


A1Style

Επιστρέφει μια διεύθυνση περιοχής ως συμβολοσειρά με βάση τις συντεταγμένες του φύλλου, δηλαδή αριθμούς σειρών και στηλών.

Εάν δίνεται μόνο ένα ζεύγος συντεταγμένων, τότε επιστρέφεται μια διεύθυνση σε ένα μόνο κελί. Πρόσθετα ορίσματα μπορούν να καθορίσουν το κάτω δεξιό κελί μιας ορθογώνιας περιοχής.

Σύνταξη:

svc.A1Style(row1: int, column1: int, row2: int = 0; column2: int = 0; sheetname: str = "~"): str

Παράμετροι:

row1, column1 (σειρά1, στήλη 1): Καθορίστε τους αριθμούς σειρών και στηλών του κελιού επάνω αριστερά στην περιοχή που θα ληφθεί υπόψη. Οι αριθμοί σειρών και στηλών ξεκινούν από το 1.

row2, column2 (σειρά2, στήλη2): Καθορίστε τους αριθμούς σειρών και στηλών του κάτω δεξιού κελιού στην περιοχή που θα ληφθεί υπόψη. Εάν αυτά τα ορίσματα δεν παρέχονται ή εάν δίνονται τιμές μικρότερες από row1 και column1, τότε επιστρέφεται η διεύθυνση της περιοχής ενός κελιού που αντιπροσωπεύεται από row1 και column1.

sheetname (όνομα φύλλου): Το όνομα του φύλλου που θα προστεθεί στη διεύθυνση περιοχής που επιστρέφεται. Το φύλλο πρέπει να υπάρχει. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι "~" που αντιστοιχεί στο τρέχον ενεργό φύλλο.

Παράδειγμα:

Τα παρακάτω παραδείγματα σε Basic και Python θεωρούν ότι το "Sheet1" είναι το τρέχον ενεργό φύλλο.

Σε Basic

  Set oDoc = CreateScriptService("Calc")
  addr1 = oDoc.A1Style(1, 1) ' '$Sheet1'.$A$1
  addr2 = oDoc.A1Style(2, 2, 3, 6) ' '$Sheet1'.$B$2:$F$3
  addr3 = oDoc.A1Style(2, 2, 0, 6) ' '$Sheet1'.$B$2
  addr4 = oDoc.A1Style(3, 4, 3, 8, "Sheet2") ' '$Sheet2'.$D$3:$H$3
  addr5 = oDoc.A1Style(5, 1, SheetName := "Sheet3") ' '$Sheet3'.$A$5
 
Σε Python

  doc = CreateScriptService("Calc")
  addr1 = doc.A1Style(1, 1) # '$Sheet1'.$A$1
  addr2 = doc.A1Style(2, 2, 3, 6) # '$Sheet1'.$B$2:$F$3
  addr3 = doc.A1Style(2, 2, 0, 6) # '$Sheet1'.$B$2
  addr4 = doc.A1Style(3, 4, 3, 8, "Sheet2") # '$Sheet2'.$D$3:$H$3
  addr5 = doc.A1Style(5, 1, sheetname="Sheet3") # '$Sheet3'.$A$5
 
tip

Η μέθοδος A1Style μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε από τις πολλές ιδιότητες και μεθόδους της υπηρεσίας Calc που απαιτούν μια περιοχή ως όρισμα, όπως GetValue, GetFormula, ClearAll, κ.λπ.


Activate

Εάν παρέχεται το όρισμα sheetname, το δεδομένο φύλλο ενεργοποιείται και γίνεται το τρέχον επιλεγμένο φύλλο. Εάν το όρισμα απουσιάζει, τότε ενεργοποιείται το παράθυρο του εγγράφου.

Σύνταξη:

svc.Activate(sheetname: str = ""): bool

Παράμετροι:

sheetname (όνομα φύλλου): Το όνομα του φύλλου που θα ενεργοποιηθεί στο έγγραφο. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι μια κενή συμβολοσειρά, που σημαίνει ότι το παράθυρο του εγγράφου θα ενεργοποιηθεί χωρίς να αλλάξει το ενεργό φύλλο.

Παράδειγμα:

Το παρακάτω παράδειγμα ενεργοποιεί το φύλλο με το όνομα "Sheet4" στο τρέχον ενεργό έγγραφο.

Σε Basic

  Dim ui as Variant, oDoc as Object
  Set ui = CreateScriptService("UI")
  Set oDoc = ui.GetDocument(ui.ActiveWindow)
  oDoc.Activate("Sheet4")
 
Σε Python

  ui = CreateScriptService("UI")
  myDoc = ui.GetDocument(ui.ActiveWindow)
  myDoc.Activate("Sheet4")
 
tip

Η ενεργοποίηση ενός φύλλου έχει νόημα μόνο εάν εκτελείται σε έγγραφο Calc. Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμο ένα έγγραφο Calc, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα isCalc του αντικειμένου του εγγράφου, η οποία επιστρέφει True εάν είναι έγγραφο Calc και False αλλιώς.


Charts

Επιστρέφει είτε τον κατάλογο με τα ονόματα όλων των αντικειμένων γραφήματος σε ένα δεδομένο φύλλο είτε μια μεμονωμένη παρουσία υπηρεσίας Chart.

Σύνταξη:

svc.Charts(sheetname: str, chartname: str = ""): obj

Παράμετροι:

sheetname (όνομα φύλλου): Το όνομα του φύλλου από το οποίο πρόκειται να ανακτηθεί ο κατάλογος των γραφημάτων ή όπου βρίσκεται το καθορισμένο γράφημα.

chartname (όνομα γραφήματος): Το όνομα που ορίζεται από τον χρήστη του αντικειμένου του γραφήματος που θα επιστραφεί. Εάν το γράφημα δεν έχει όνομα χρήστη, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το όνομα του εσωτερικού αντικειμένου. Εάν αυτό το όρισμα απουσιάζει, τότε επιστρέφεται ο κατάλογος με τα ονόματα γραφημάτων στο καθορισμένο φύλλο.

tip

Χρησιμοποιήστε την πλευρική γραμμή Πλοήγηση για να ελέγξετε τα ονόματα που έχουν εκχωρηθεί σε γραφήματα στην κατηγορία αντικείμενα OLE.


Παράδειγμα:

Σε Basic

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει τον αριθμό των αντικειμένων γραφήματος στο "Φύλλο1".


  Dim arrNames as Object
  arrNames = oDoc.Charts("Sheet1")
  MsgBox "There are " & UBound(arrNames) + 1 & " charts in Sheet1"
 

Το παρακάτω παράδειγμα έχει πρόσβαση στο γράφημα με το όνομα "MyChart" στο "Φύλλο1" και εκτυπώνει τον τύπο του.


  Dim oChart as Object
  oChart = oDoc.Charts("Sheet1", "MyChart")
  MsgBox oChart.ChartType
 
Σε Python

  bas = CreateScriptService("Basic")
  chart_names = doc.Charts("Sheet1")
  bas.MsgBox(f"There are {len(chart_names)} charts in Sheet1")
 

  chart = doc.Charts("Sheet1", "MyChart")
  bas.MsgBox(chart.ChartType)
 

ClearAll

Διαγράφει όλα τα περιεχόμενα και τις μορφές της δεδομένης περιοχής.

Ένας τύπος φίλτρου μπορεί να καθοριστεί για να προσδιοριστεί ποια κελιά θα επηρεαστούν.

Σύνταξη:

svc.ClearAll(range: str, opt filterformula: str, opt filterscope: str)

Παράμετροι:

range: Το εύρος που θα διαγραφεί, ως συμβολοσειρά.

filterformula: Ένας τύπος Calc που θα εφαρμοστεί στο δεδομένο εύρος για να προσδιοριστεί ποια κελιά θα επηρεαστούν. Ο καθορισμένος τύπος πρέπει να επιστρέψει True, ή False. Εάν αυτό το όρισμα δεν έχει καθοριστεί, τότε επηρεάζονται όλα τα κελιά της περιοχής.

filterscope: Καθορίζει τον τρόπο επέκτασης του filterformula στο δεδομένο εύρος. Αυτό το όρισμα είναι υποχρεωτικό εάν έχει καθοριστεί ο filterformula. Γίνονται αποδεκτές οι ακόλουθες τιμές:

Παράδειγμα:

Σε Basic

  ' Διαγράφει όλα τα κελιά στην περιοχή SheetX.A1:J10
  oDoc.ClearAll("SheetX.A1:J10")
  ' Διαγράφει όλα τα κελιά στην περιοχή SheetX.A1:J10 που έχουν τιμή μεγαλύτερη από 100
  oDoc.ClearAll("SheetX.A1:J10", "=SheetX.A1>100", "CELL")
  ' Διαγράφει όλες τις σειρές στην περιοχή SheetX.A1:J10 των οποίων το άθροισμα είναι μεγαλύτερο από 500
  oDoc.ClearAll("SheetX.A1:J10", "=SUM(SheetX.A1:J1)>100", "ROW")
  ' Διαγράφει όλες τις στήλες στην περιοχή SheetX.A1:J10 των οποίων το άθροισμα είναι μεγαλύτερο από 500
  oDoc.ClearAll("SheetX.A1:J10", "=SUM(SheetX.A1:A10)>100", "COLUMN")
 
Σε Python

  myDoc.ClearAll("SheetX.A1:F10")
  myDoc.ClearAll("SheetX.A1:J10", "=SheetX.A1>100", "CELL")
  myDoc.ClearAll("SheetX.A1:J10", "=SUM(SheetX.A1:J1)>100", "ROW")
  myDoc.ClearAll("SheetX.A1:J10", "=SUM(SheetX.A1:A10)>100", "COLUMN")
 

ClearFormats

Διαγράφει τις μορφές και τις τεχνοτροπίες στη δεδομένη περιοχή.

Ένας τύπος φίλτρου μπορεί να καθοριστεί για να προσδιοριστεί ποια κελιά θα επηρεαστούν.

Σύνταξη:

svc.ClearFormats(range: str, opt filterformula: str, opt filterscope: str)

Παράμετροι:

range (περιοχή0: η περιοχή της οποίας οι μορφές και οι τεχνοτροπίες πρέπει να διαγραφούν, ως συμβολοσειρά.

filterformula: Ένας τύπος Calc που θα εφαρμοστεί στο δεδομένο εύρος για να προσδιοριστεί ποια κελιά θα επηρεαστούν. Ο καθορισμένος τύπος πρέπει να επιστρέψει True, ή False. Εάν αυτό το όρισμα δεν έχει καθοριστεί, τότε επηρεάζονται όλα τα κελιά της περιοχής.

filterscope: Καθορίζει τον τρόπο επέκτασης του filterformula στο δεδομένο εύρος. Αυτό το όρισμα είναι υποχρεωτικό εάν έχει καθοριστεί ο filterformula. Γίνονται αποδεκτές οι ακόλουθες τιμές:

Παράδειγμα:

Σε Basic

   oDoc.ClearFormats("SheetX.*")
 
Σε Python

  myDoc.ClearFormats("SheetX.*")
 
tip

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της μεθόδου ClearAll για παραδείγματα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ορισμάτων filterformula και filterscope.


ClearValues

Διαγράφει τις τιμές και τους τύπους στη δεδομένη περιοχή.

Ένας τύπος φίλτρου μπορεί να καθοριστεί για να προσδιοριστεί ποια κελιά θα επηρεαστούν.

Σύνταξη:

svc.ClearValues(range: str, opt filterformula: str, opt filterscope: str)

Παράμετροι:

range (περιοχή): Η περιοχή της οποίας οι τιμές και οι τύποι πρέπει να διαγραφούν, ως συμβολοσειρά.

filterformula: Ένας τύπος Calc που θα εφαρμοστεί στο δεδομένο εύρος για να προσδιοριστεί ποια κελιά θα επηρεαστούν. Ο καθορισμένος τύπος πρέπει να επιστρέψει True, ή False. Εάν αυτό το όρισμα δεν έχει καθοριστεί, τότε επηρεάζονται όλα τα κελιά της περιοχής.

filterscope: Καθορίζει τον τρόπο επέκτασης του filterformula στο δεδομένο εύρος. Αυτό το όρισμα είναι υποχρεωτικό εάν έχει καθοριστεί ο filterformula. Γίνονται αποδεκτές οι ακόλουθες τιμές:

Παράδειγμα:

Σε Basic

   oDoc.ClearValues("SheetX.A1:F10")
 
Σε Python

  myDoc.ClearValues("SheetX.A1:F10")
 
tip

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της μεθόδου ClearAll για παραδείγματα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ορισμάτων filterformula και filterscope.


CompactLeft

Διαγράφει τις στήλες μιας καθορισμένης περιοχής που ταιριάζουν με ένα φίλτρο που εκφράζεται ως τύπος Calc. Το φίλτρο εφαρμόζεται σε κάθε στήλη για να αποφασίσει εάν θα διαγραφεί ή όχι.

Η διαγραμμένη στήλη μπορεί να περιοριστεί στο ύψος του καθορισμένου εύρους ή να εκτείνεται στο ύψος ολόκληρου του φύλλου, διαγράφοντας έτσι ολόκληρες στήλες.

Αυτή η μέθοδος επιστρέφει μια συμβολοσειρά με τη διεύθυνση εύρους της συμπυκνωμένης περιοχής. Εάν διαγραφούν όλες οι στήλες, τότε επιστρέφεται μια κενή συμβολοσειρά.

note

Εάν επιλεγεί μια περιοχή κελιών, η κλήση αυτής της μεθόδου δεν θα επηρεάσει την επιλογή.


Σύνταξη:

svc.CompactLeft(range: str, wholecolumn: bool = False, opt filterformula: str): str

Παράμετροι:

range (περιοχή): Η περιοχή από την οποία θα διαγραφούν οι στήλες, ως συμβολοσειρές.

(ολόκληρη στήλη): Εάν αυτή η επιλογή οριστεί σε True ολόκληρη η στήλη θα διαγραφεί από το φύλλο. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι False, που σημαίνει ότι η διαγραμμένη στήλη θα περιοριστεί στο ύψος της καθορισμένης range (περιοχής).

filterformula: Το φίλτρο που θα εφαρμοστεί σε κάθε στήλη για να καθοριστεί εάν θα διαγραφεί ή όχι. Το φίλτρο εκφράζεται ως τύπος Calc που πρέπει να εφαρμοστεί στην πρώτη στήλη. Όταν ο τύπος επιστρέψει True για μια στήλη, αυτή η στήλη θα διαγραφεί. Το προεπιλεγμένο φίλτρο διαγράφει όλες τις κενές στήλες.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχει επιλεγεί η περιοχή A1:J200 (ύψος = 200), επομένως ο προεπιλεγμένος τύπος είναι =(COUNTBLANK(A1:A200)=200). Αυτό σημαίνει ότι εάν και τα 200 κελιά είναι κενά στην πρώτη στήλη (Στήλη Α), τότε η στήλη διαγράφεται. Σημειώστε ότι ο τύπος εκφράζεται μόνο σε σχέση με την πρώτη στήλη. Εσωτερικά, η μέθοδος CompactLeft θα γενικεύσει αυτόν τον τύπο για όλες τις υπόλοιπες στήλες.

note

Οι συναρτήσεις του Calc που χρησιμοποιούνται στο όρισμα filterformula πρέπει να εκφράζονται χρησιμοποιώντας τα αγγλικά τους ονόματα. Επισκεφτείτε τη σελίδα Wiki List of Calc Functions για έναν πλήρη κατάλογο συναρτήσεων Calc στα Αγγλικά.


Παράδειγμα:

Σε Basic

  ' Διαγραφή όλων των κενών στηλών στην περιοχή G1:L10 από το Φύλλο1
  newrange = oDoc.CompactLeft("Sheet1.G1:L10")
  ' Το παρακάτω παράδειγμα είναι παρόμοιο, αλλά ολόκληρη η στήλη διαγράφεται από το φύλλο
  newrange = oDoc.CompactLeft("Sheet1.G1:L10", WholeColumn := True)
  ' Διαγράφει όλες τις στήλες όπου η πρώτη γραμμή σημειώνεται με "Χ"
  newrange = oDoc.CompactLeft("Sheet1.G1:L10", FilterFormula := "=(G1=""X"")")
  ' Διαγράφει όλες τις στήλες όπου το άθροισμα των τιμών στη στήλη είναι περιττό
  newrange = oDoc.CompactLeft("Sheet1.G1:L10", FilterFormula := "=(MOD(SUM(G1:G10);2)=1)")
 
Σε Python

  newrange = myDoc.CompactLeft("Sheet1.G1:L10")
  newrange = myDoc.CompactLeft("Sheet1.G1:L10", wholecolumn = True)
  newrange = myDoc.CompactLeft("Sheet1.G1:L10", filterformula = '=(G1="X")')
  newrange = myDoc.CompactLeft("Sheet1.G1:L10", filterformula = '=(MOD(SUM(G1:G10);2)=1)')
 

CompactUp

Διαγράφει τις σειρές μιας καθορισμένης περιοχής που ταιριάζουν με ένα φίλτρο που εκφράζεται ως τύπος Calc. Το φίλτρο εφαρμόζεται σε κάθε σειρά για να αποφασίσει αν θα διαγραφεί ή όχι.

Οι διαγραμμένες σειρές μπορούν να περιοριστούν στο πλάτος της καθορισμένης περιοχής, ή να εκτείνονται στο πλάτος ολόκληρου του φύλλου, διαγράφοντας έτσι ολόκληρες σειρές.

Αυτή η μέθοδος επιστρέφει μια συμβολοσειρά με τη διεύθυνση περιοχής της συμπυκνωμένης περιοχής. Εάν διαγραφούν όλες οι σειρές, τότε επιστρέφεται μια κενή συμβολοσειρά.

note

Εάν επιλεγεί μια περιοχή κελιών, η κλήση αυτής της μεθόδου δεν θα επηρεάσει την επιλογή.


Σύνταξη:

svc.CompactUp(range: str, wholerow: bool = False, opt filterformula: str): str

Παράμετροι:

range (περιοχή): Το εύρος από το οποίο θα διαγραφούν οι σειρές, ως συμβολοσειρά.

wholerow: Εάν αυτή η επιλογή οριστεί σε True ολόκληρη η σειρά θα διαγραφεί από το φύλλο. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι False, που σημαίνει ότι η διαγραμμένη σειρά θα περιοριστεί στο πλάτος της καθορισμένης range (περιοχής).

filterformula: Το φίλτρο που θα εφαρμοστεί σε κάθε σειρά για να καθοριστεί εάν θα διαγραφεί ή όχι. Το φίλτρο εκφράζεται ως τύπος Calc που πρέπει να εφαρμοστεί στην πρώτη σειρά. Όταν ο τύπος επιστρέψει True για μια σειρά, αυτή η σειρά θα διαγραφεί. Το προεπιλεγμένο φίλτρο διαγράφει όλες τις κενές σειρές.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχει επιλεγεί η περιοχή A1:J200 (πλάτος = 10), οπότε ο προεπιλεγμένος τύπος είναι =(COUNTBLANK(A1:J1)=10). Αυτό σημαίνει ότι εάν και τα 10 κελιά είναι κενά στην πρώτη σειρά (Σειρά 1), τότε η σειρά διαγράφεται. Σημειώστε ότι ο τύπος εκφράζεται μόνο σε σχέση με την πρώτη σειρά. Εσωτερικά, η μέθοδος CompactUp θα γενικεύσει αυτόν τον τύπο για όλες τις υπόλοιπες σειρές.

note

Οι συναρτήσεις Calc που χρησιμοποιούνται στον τύπο που καθορίζεται στο όρισμα filterformula πρέπει να εκφράζονται χρησιμοποιώντας τα αγγλικά τους ονόματα. Επισκεφτείτε τη σελίδα Wiki List of Calc Functions για έναν πλήρη κατάλογο συναρτήσεων Calc στα Αγγλικά.


Παράδειγμα:

Σε Basic

  ' Διαγραφή όλων των κενών σειρών στην περιοχή G1:L10 από το Φύλλο1
  newrange = oDoc.CompactUp("Sheet1.G1:L10")
  ' Το παρακάτω παράδειγμα είναι παρόμοιο, αλλά ολόκληρη η σειρά διαγράφεται από το φύλλο
  newrange = oDoc.CompactUp("Sheet1.G1:L10", WholeRow := True)
  ' Διαγράφει όλες τις σειρές όπου η πρώτη στήλη σημειώνεται με "Χ"
  newrange = oDoc.CompactUp("Sheet1.G1:L10", FilterFormula := "=(G1=""X"")")
  ' Διαγράφει όλες τις σειρές όπου το άθροισμα των τιμών στη σειρά είναι περιττό
  newrange = oDoc.CompactUp("Sheet1.G1:L10", FilterFormula := "=(MOD(SUM(G1:L1);2)=1)")
 
Σε Python

  newrange = myDoc.CompactUp("Sheet1.G1:L10")
  newrange = myDoc.CompactUp("Sheet1.G1:L10", wholerow = True)
  newrange = myDoc.CompactUp("Sheet1.G1:L10", filterformula = '=(G1="X")')
  newrange = myDoc.CompactUp("Sheet1.G1:L10", filterformula = '=(MOD(SUM(G1:L1);2)=1)')
 

CopySheet

Αντιγράφει ένα καθορισμένο φύλλο πριν από ένα υπάρχον φύλλο ή στο τέλος του καταλόγου των φύλλων. Το φύλλο που πρόκειται να αντιγραφεί μπορεί να περιέχεται σε οποιοδήποτε ανοιχτό έγγραφο Calc. Επιστρέφει True εάν είναι επιτυχής.

Σύνταξη:

svc.CopySheet(sheetname: any, newname: str, [beforesheet: any]): bool

Παράμετροι:

sheetname (όνομα φύλλου): Το όνομα του φύλλου που θα αντιγραφεί ως συμβολοσειρά ή η αναφορά του ως αντικείμενο.

newname (νέο όνομα): Το όνομα του φύλλου που θέλετε να εισαγάγετε. Το όνομα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στο έγγραφο.

beforesheet (πριν από το φύλλο): Το όνομα (συμβολοσειρά) ή το ευρετήριο (αριθμητικό, ξεκινώντας από το 1) του φύλλου πριν από το οποίο θα εισαχθεί το αντιγραμμένο φύλλο. Αυτό το όρισμα είναι προαιρετικό και η προεπιλεγμένη συμπεριφορά είναι η προσθήκη του αντιγραμμένου φύλλου στην τελευταία θέση.

Παράδειγμα:

Σε Basic

Το ακόλουθο παράδειγμα δημιουργεί ένα αντίγραφο του φύλλου "SheetX" και το τοποθετεί ως το τελευταίο φύλλο στο τρέχον έγγραφο. Το όνομα του αντιγραμμένου φύλλου είναι "SheetY".


  Dim oDoc as Object
  ' Λαμβάνει το αντικείμενο του εγγράφου του ενεργού παραθύρου
  Set oDoc = CreateScriptService("Calc")
  oDoc.CopySheet("SheetX", "SheetY")
 

Το παρακάτω παράδειγμα αντιγράφει το "SheetX" από το "FileA.ods" και το επικολλά στην τελευταία θέση του "FileB.ods" με το όνομα "SheetY":


   Dim oDocA As Object : Set oDocA = ui.OpenDocument("C:\Documents\FileA.ods", Hidden := True, ReadOnly := True)
   Dim oDocB As Object : Set oDocB = ui.OpenDocument("C:\Documents\FileB.ods")
   oDocB.CopySheet(oDocA.Sheet("SheetX"), "SheetY")
 
Σε Python

  myDoc.CopySheet("SheetX", "SheetY")
 

  docA = ui.OpenDocument(r"C:\Documents\FileA.ods", hidden = True, readonly = True)
  docB = ui.OpenDocument(r"C:\Documents\FileB.ods")
  docB.CopySheet(docA.Sheet("SheetX"), "SheetY")
 
tip

Για να αντιγράψετε φύλλα μεταξύ ανοιχτών εγγράφων, χρησιμοποιήστε το CopySheet. Για να αντιγράψετε φύλλα από έγγραφα που είναι κλειστά, χρησιμοποιήστε το CopySheetFromFile.


CopySheetFromFile

Αντιγράφει ένα καθορισμένο φύλλο από ένα έγγραφο κλειστό Calc και το επικολλά πριν από ένα υπάρχον φύλλο ή στο τέλος του καταλόγου των φύλλων του αρχείου που αναφέρεται από ένα αντικείμενο Document.

Εάν το αρχείο δεν υπάρχει, δημιουργείται σφάλμα. Εάν το αρχείο δεν είναι έγκυρο αρχείο Calc, εισάγεται ένα κενό φύλλο. Εάν το φύλλο προέλευσης δεν υπάρχει στο αρχείο εισόδου, εισάγεται ένα μήνυμα σφάλματος στο επάνω μέρος του φύλλου που μόλις επικολλήθηκε.

Σύνταξη:

svc.CopySheetFromFile(filename: str, sheetname: str, newname: str, [beforesheet: any]): bool

Παράμετροι:

filename (όνομα αρχείου): Προσδιορίζει το αρχείο που θα ανοίξει. Πρέπει να ακολουθεί η σημειογραφία SF_FileSystem.FileNaming. Το αρχείο δεν πρέπει να προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης.

sheetname: Το όνομα του φύλλου που θα αντιγραφεί ως συμβολοσειρά.

newname (νέο όνομα): Το όνομα του αντιγραμμένου φύλλου που θα εισαχθεί στο έγγραφο. Το όνομα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στο έγγραφο.

beforesheet: (πριν από το φύλλο): Το όνομα (συμβολοσειρά) ή το ευρετήριο (αριθμητικό, ξεκινώντας από το 1) του φύλλου πριν από το οποίο θα εισαχθεί το αντιγραμμένο φύλλο. Αυτό το όρισμα είναι προαιρετικό και η προεπιλεγμένη συμπεριφορά είναι η προσθήκη του αντιγραμμένου φύλλου στην τελευταία θέση.

Παράδειγμα:

Το ακόλουθο παράδειγμα αντιγράφει το "SheetX" από το "myFile.ods" και το επικολλά στο έγγραφο που αναφέρεται στο "oDoc" ως "SheetY" στην πρώτη θέση.

Σε Basic

  oDoc.CopySheetFromFile("C:\Documents\myFile.ods", "SheetX", "SheetY", 1)
 
Σε Python

  myDoc.CopySheetFromFile(r"C:\Documents\myFile.ods", "SheetX", "SheetY", 1)
 

CopyToCell

Αντιγράφει μια καθορισμένη περιοχή προέλευσης (τιμές, τύπους και μορφές) σε μια περιοχή ή κελί προορισμού. Η μέθοδος αναπαράγει τη συμπεριφορά μιας λειτουργίας Αντιγραφής/Επικόλλησης από μια περιοχή σε ένα μεμονωμένο κελί.

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει την τροποποιημένη περιοχή κελιών. Το μέγεθος της τροποποιημένης περιοχής καθορίζεται πλήρως από το μέγεθος της περιοχής προέλευσης.

Η περιοχή προέλευσης μπορεί να ανήκει σε άλλο ανοιχτό έγγραφο.

Σύνταξη:

svc.CopyToCell(sourcerange: any, destinationcell: str): str

Παράμετροι:

source range: Η περιοχή προέλευσης ως συμβολοσειρά όταν ανήκει στο ίδιο έγγραφο ή ως αναφορά όταν ανήκει σε άλλο ανοιχτό έγγραφο Calc.

destinationcell: Το κελί προορισμού όπου θα επικολληθεί η αντιγραμμένη περιοχή κελιών, ως συμβολοσειρά. Εάν δοθεί ένα εύρος, λαμβάνεται υπόψη μόνο το επάνω αριστερό κελί του.

Παράδειγμα:

Σε Basic

Ακολουθεί ένα παράδειγμα όπου η προέλευση και ο προορισμός βρίσκονται στο ίδιο αρχείο:


   oDoc.CopyToCell("SheetX.A1:F10", "SheetY.C5")
 

Το παρακάτω παράδειγμα επεξηγεί τον τρόπο αντιγραφής μιας περιοχής από άλλο ανοιχτό έγγραφο Calc:


  Dim ui as Variant : ui = CreateScriptService("UI")
  Dim oDocSource As Object, oDocDestination As Object
  'Άνοιγμα του εγγράφου προέλευσης στο παρασκήνιο (κρυφό)
  Set oDocSource = ui.OpenDocument("C:\SourceFile.ods", Hidden := True, ReadOnly := True)
  Set oDocDestination = CreateScriptService("Calc")
  oDocDestination.CopyToCell(oDocSource.Range("Sheet1.C2:C4"), "SheetT.A5")
  ' Μην ξεχάσετε να κλείσετε το έγγραφο προέλευσης γιατί ανοίχτηκε ως κρυφό
  oDocSource.CloseDocument()
 
Σε Python

  docSource = ui.OpenDocument(r"C:\Documents\SourceFile.ods", hidden = True, readonly = True)
  docDestination = CreateScriptService("Calc")
  docDestination.CopyToCell(docSource.Range("Sheet1.C2:C4"), "SheetT.A5")
  docSource.CloseDocument()
 
tip

Για να προσομοιώσετε μια Αντιγραφή/Επικόλληση από μια περιοχή σε ένα μεμονωμένο κελί, χρησιμοποιήστε το CopyToCell. Για να προσομοιώσετε μια Αντιγραφή/Επικόλληση από μια περιοχή σε μια μεγαλύτερη περιοχή (με τα ίδια κελιά να αναπαράγονται πολλές φορές), χρησιμοποιήστε το CopyToRange.


CopyToRange

Αντιγράφει προς τα κάτω ή/και προς τα δεξιά μια καθορισμένη περιοχή προέλευσης (τιμές, τύπους και μορφές) σε μια περιοχή προορισμού. Η μέθοδος μιμείται τη συμπεριφορά μιας λειτουργίας Αντιγραφής/Επικόλλησης από μια περιοχή πηγής σε μια μεγαλύτερη περιοχή προορισμού.

Η μέθοδος επιστρέφει μια συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει την τροποποιημένη περιοχή κελιών.

Η περιοχή προέλευσης μπορεί να ανήκει σε άλλο ανοιχτό έγγραφο.

Σύνταξη:

svc.CopyToRange(sourcerange: any, destinationrange: str): str

Παράμετροι:

source range: Η περιοχή προέλευσης ως συμβολοσειρά όταν ανήκει στο ίδιο έγγραφο ή ως αναφορά όταν ανήκει σε άλλο ανοιχτό έγγραφο Calc.

destinationrange (περιοχή προορισμού): Ο προορισμός της αντιγραμμένης περιοχής κελιών, ως συμβολοσειράς.

Παράδειγμα:

Σε Basic

Αντιγραφή στο ίδιο έγγραφο:


  oDoc.CopyToRange("SheetX.A1:F10", "SheetY.C5:J5")
  ' Επιστρέφει μια συμβολοσειρά περιοχής: "$SheetY.$C$5:$J$14"
 

Αντιγραφή από ένα αρχείο σε άλλο:


  Dim oDocA As Object : Set oDocA = ui.OpenDocument("C:\Documents\FileA.ods", Hidden := True, ReadOnly := True)
  Dim oDocB As Object : Set oDocB = ui.OpenDocument("C:\Documents\FileB.ods")
  oDocB.CopyToRange(oDocA.Range("SheetX.A1:F10"), "SheetY.C5:J5")
 
Σε Python

  doc.CopyToRange("SheetX.A1:F10", "SheetY.C5:J5")
 

  docA = ui.OpenDocument(r"C:\Documents\FileA.ods", hidden = True, readonly = True)
  docB = ui.OpenDocument(r"C:\Documents\FileB.ods")
  docB.CopyToRange(docA.Range("SheetX.A1:F10"), "SheetY.C5:J5")
 

CreateChart

Δημιουργεί ένα νέο αντικείμενο γραφήματος που εμφανίζει τα δεδομένα στην καθορισμένη περιοχή. Το επιστρεφόμενο αντικείμενο γραφήματος μπορεί να τροποποιηθεί περαιτέρω χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Chart (γράφημα).

Σύνταξη:

svc.CreateChart(chartname: str, sheetname: str, range: str, columnheader: bool = False, rowheader: bool = False): obj

Παράμετροι:

chartname: Το όνομα του γραφήματος από τον χρήστη που θα δημιουργηθεί. Το όνομα πρέπει να είναι μοναδικό στο ίδιο φύλλο.

sheetname: Το όνομα του φύλλου όπου θα τοποθετηθεί το γράφημα.

range: Η περιοχή που θα χρησιμοποιηθεί ως πηγή δεδομένων για το γράφημα. Η περιοχή μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε φύλλο του εγγράφου Calc.

columnheader: (κεφαλίδα στήλης:) Όταν είναι True, η ανώτερη σειρά της περιοχής χρησιμοποιείται ως ετικέτες για τον άξονα κατηγορίας ή το υπόμνημα (Προεπιλογή = False).

rowheader: (κεφαλίδα σειράς:) Όταν είναι True, η πιο αριστερή στήλη της περιοχής χρησιμοποιείται ως ετικέτες για τον άξονα κατηγορίας ή το υπόμνημα. (Προεπιλογή = False).

Παράδειγμα:

Τα παρακάτω παραδείγματα σε Basic και Python δημιουργούν ένα γράφημα χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που περιέχονται στην περιοχή "A1:B5" του "Sheet1" και τοποθετούν το γράφημα στο "Sheet2".

Σε Basic

  Set oChart = oDoc.CreateChart("MyChart", "Sheet2", "Sheet1.A1:B5", RowHeader := True)
  oChart.ChartType = "Donut"
 
Σε Python

  chart = doc.CreateChart("MyChart", "Sheet2", "Sheet1.A1:B5", rowheader=True)
  chart.ChartType = "Donut"
 
tip

Ανατρέξτε στη σελίδα βοήθειας σχετικά με την υπηρεσία γραφήματος του ScriptForge για να μάθετε περισσότερα πώς μπορείτε να χειριστείτε περαιτέρω τα αντικείμενα γραφήματος. Είναι δυνατή η αλλαγή ιδιοτήτων όπως ο τύπος του γραφήματος, οι τίτλοι του γραφήματος και των αξόνων και η θέση του γραφήματος.


CreatePivotTable

Δημιουργεί έναν νέο συγκεντρωτικό πίνακα με τις ιδιότητες που ορίζονται από τα ορίσματα που μεταβιβάζονται στη μέθοδο.

Πρέπει να δοθεί ένα όνομα για τον συγκεντρωτικό πίνακα. Εάν υπάρχει ήδη ένας συγκεντρωτικός πίνακας με το ίδιο όνομα στο στοχευμένο φύλλο, θα αντικατασταθεί χωρίς προειδοποίηση.

Αυτή η μέθοδος επιστρέφει μια συμβολοσειρά που περιέχει την περιοχή όπου τοποθετήθηκε ο νέος συγκεντρωτικός πίνακας.

Σύνταξη:

svc.CreatePivotTable(pivottablename: str, sourcerange: str, targetcell: str, datafields: str[0..*], rowfields: str[0..*], columnfields: str[0..*], filterbutton: bool = true, rowtotals: bool = true, columntotals: bool = true): str

Παράμετροι:

pivottablename: (όνομα συγκεντρωτικού πίνακα) Το όνομα του νέου συγκεντρωτικού πίνακα που ορίζεται από τον χρήστη.

sourcerange: (περτιοχή προέλευσης) Η περιοχή που περιέχει τα ακατέργαστα δεδομένα, ως συμβολοσειρά. Θεωρείται ότι η πρώτη σειρά περιέχει τα ονόματα πεδίων που χρησιμοποιούνται από τον συγκεντρωτικό πίνακα.

targetcell: (κελί προορισμού) Το επάνω αριστερό κελί όπου θα τοποθετηθεί ο νέος συγκεντρωτικός πίνακας. Εάν έχει καθοριστεί μια περιοχή, λαμβάνεται υπόψη μόνο το επάνω αριστερό κελί της.

datafields: (πεδία δεδομένων) Μπορεί να είναι είτε μια μεμονωμένη συμβολοσειρά, είτε ένας πίνακας που περιέχει συμβολοσειρές που ορίζουν ονόματα πεδίων και συναρτήσεις που θα εφαρμοστούν. Όταν καθορίζεται ένας πίνακας, πρέπει να ακολουθεί τη σύνταξη Array("FieldName[;Function]", ...).

Οι επιτρεπόμενες συναρτήσεις είναι: Sum, Count, Average, Max, Min, Product, CountNums, StDev, StDevP, Var, VarP and Median. Τα ονόματα των συναρτήσεων πρέπει να παρέχονται στα Αγγλικά. Όταν όλες οι τιμές είναι αριθμητικές, η Sum είναι η προεπιλεγμένη συνάρτηση, διαφορετικά η προεπιλεγμένη συνάρτηση είναι Count.

rowfields: (πεδία γραμμών)Μια μεμονωμένη συμβολοσειρά ή ένας πίνακας με τα ονόματα των πεδίων που θα χρησιμοποιηθούν ως γραμμές συγκεντρωτικού πίνακα.

columnfields: (πεδία στήλης) Μια μεμονωμένη συμβολοσειρά ή ένας πίνακας με τα ονόματα των πεδίων που θα χρησιμοποιηθούν ως στήλες του συγκεντρωτικού πίνακα.

filterbutton: (πλήκτρο φίλτρου) Καθορίζει εάν ένα πλήκτυρο φίλτρου θα εμφανίζεται πάνω από τον συγκεντρωτικό πίνακα (Προεπιλογή = True).

rowtotals: (αθροίσματα γραμμών) Καθορίζει εάν μια ξεχωριστή στήλη για τα σύνολα των γραμμών θα προστεθεί στον συγκεντρωτικό πίνακα (Προεπιλογή = True).

columntotals (αθροίσματα στηλών) Καθορίζει εάν θα προστεθεί μια ξεχωριστή γραμμή για τα σύνολα στηλών στον συγκεντρωτικό πίνακα (Προεπιλογή = True)

Παράδειγμα:

Σε Basic

  Dim vData As Variant, oDoc As Object, ui As Object, sTable As String, sPivot As String
  Set ui = CreateScriptService("UI")
  Set oDoc = ui.CreateDocument("Calc")
  vData = Array(Array("Item", "State", "Team", "2002", "2003", "2004"), _
    Array("Books", "Michigan", "Jean", 14788, 30222, 23490), _
    Array("Candy", "Michigan", "Jean", 26388, 15641, 32849), _
    Array("Pens", "Michigan", "Jean", 16569, 32675, 25396), _
    Array("Books", "Michigan", "Volker", 21961, 21242, 29009), _
    Array("Candy", "Michigan", "Volker", 26142, 22407, 32841))
  sTable = oDoc.SetArray("A1", vData)
  sPivot = oDoc.CreatePivotTable("PT1", sTable, "H1", _
    Array("2002", "2003;count", "2004;average"), _ ' Τρία πεδία δεδομένων
    "Item", _ ' Ένα μοναδικό πεδίο μίας γραμμής
    Array("State", "Team"), False) ' Δύο πεδία στηλών
 
Σε Python

  ui = CreateScriptService("UI")
  doc = ui.CreateDocument("Calc")
  vData = [["Item", "State", "Team", "2002", "2003", "2004"],
       ["Books", "Michigan", "Jean", 14788, 30222, 23490],
       ["Candy", "Michigan", "Jean", 26388, 15641, 32849],
       ["Pens", "Michigan", "Jean", 16569, 32675, 25396)],
       ["Books", "Michigan", "Volker", 21961, 21242, 29009],
       ["Candy", "Michigan", "Volker", 26142, 22407, 32841]]
  sTable = doc.SetArray("A1", vData)
  sPivot = doc.CreatePivotTable("PT1", sTable, "H1",
                 ["2002", "2003;count", "2004;average"],
                 "Item",
                 ["State", "Team"], False)
 
tip

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους Συγκεντρωτικούς Πίνακες στο LibreOffice Calc, διαβάστε τη σελίδα βοήθειας Συγκεντρωτικός πίνακας.


DAvg, DCount, DMax, DMin and DSum

Εφαρμόστε τις συναρτήσεις Average, Count, Max, Min και Sum, αντίστοιχα, σε όλα τα κελιά που περιέχουν αριθμητικές τιμές σε μια δεδομένη περιοχή, εξαιρουμένων των τιμών από φιλτραρισμένες και κρυφές σειρές και κρυφές στήλες, όπως και για τις συναρτήσεις της γραμμής κατάστασης.

Σύνταξη:

svc.DAvg(range: str): float

svc.DCount(range: str): float

svc.DMax(range: str): float

svc.DMin(range: str): float

svc.DSum(range: str): float

Παράμετροι:

range: Η περιοχή στην οποία θα εφαρμοστεί η συνάρτηση, ως συμβολοσειρά.

Παράδειγμα:

Το παρακάτω παράδειγμα εφαρμόζει τη συνάρτηση Sum στην περιοχή "A1:A1000" του τρέχοντος επιλεγμένου φύλλου:

Σε Basic

   result = oDoc.DSum("~.A1:A1000")
 
Σε Python

  result = myDoc.DSum("~.A1:A1000")
 
note

Τα κελιά στη δεδομένη περιοχή που περιέχουν κείμενο θα αγνοηθούν από όλες αυτές τις συναρτήσεις. Για παράδειγμα, η μέθοδος DCount δεν θα μετρήσει κελιά με κείμενο, αλλά μόνο αριθμητικά κελιά.


ExportRangeToFile

Εξάγει την καθορισμένη περιοχή ως αρχείο εικόνας ή PDF.

Αυτή η μέθοδος επιστρέφει True εάν το αρχείο προορισμού αποθηκεύτηκε με επιτυχία.

note

Οι κρυφές σειρές ή στήλες στην καθορισμένη περιοχή δεν εξάγονται στο αρχείο προορισμού.


Σύνταξη:

svc.ExportRangeToFile(range: str, filename: str, imagetype: str = "pdf", overwrite: bool = False): bool

Παράμετροι:

range (περιοχή): Ένα όνομα φύλλου ή μια περιοχή κελιών προς εξαγωγή, ως συμβολοσειρά.

filename (όνομα αρχείου): Το όνομα του αρχείου που θα αποθηκευτεί. Πρέπει να ακολουθεί τη σημειογραφία SF_FileSystem.FileNaming.

imagetype (τύπος εικόνας): Προσδιορίζει τον τύπο του αρχείου προορισμού. Πιθανές τιμές είναι "jpeg", "pdf" (προεπιλογή) και "png".

overwrite (αντικατάσταση): Όταν έχει οριστεί σε True, το αρχείο προορισμού ενδέχεται να αντικατασταθεί (Προεπιλογή = False).

Παράδειγμα:

Σε Basic

  ' Εξάγει ολόκληρο το φύλλο ως αρχείο PDF
  oDoc.ExportRangeToFile("SheetX", "C:\Temp\image.pdf")
  Εξάγει την περιοχή ως αρχείο PNG και αντικαθιστά το αρχείο προορισμού εάν υπάρχει
  oDoc.ExportRangeToFile("SheetX.A1:D10", "C:\Temp\image.png", "png", Overwrite := True)
 
Σε Python

  doc.ExportRangeToFile("SheetX", r"C:\Temp\image.pdf")
  doc.ExportRangeToFile("SheetX.A1:D10", r"C:\Temp\image.png", "png", overwrite = True)
 

Forms

Ανάλογα με τις παραμέτρους που παρέχονται, αυτή η μέθοδος θα επιστρέψει:

Σύνταξη:

svc.Forms(sheetname: str): str[0..*]

svc.Forms(sheetname: str, form: str = ''): svc

svc.Forms(sheetname: str, form: int): svc

Παράμετροι:

sheetname: Το όνομα του φύλλου, ως συμβολοσειρά, από το οποίο θα ανακτηθεί η φόρμα.

form (φόρμα): Το όνομα ή το ευρετήριο που αντιστοιχεί σε μια φόρμα που είναι αποθηκευμένη στο καθορισμένο φύλλο. Εάν αυτό το όρισμα απουσιάζει, η μέθοδος θα επιστρέψει έναν κατάλογο με τα ονόματα όλων των μορφών που είναι διαθέσιμες στο φύλλο.

Παράδειγμα:

Στα ακόλουθα παραδείγματα, η πρώτη γραμμή λαμβάνει τα ονόματα όλων των φορμών που είναι αποθηκευμένες στο "Sheet1" και η δεύτερη γραμμή ανακτά το αντικείμενο Form της φόρμας με το όνομα "Form_A" που είναι αποθηκευμένο στο "Sheet1".

Σε Basic

  Set FormNames = oDoc.Forms("Sheet1")
  Set FormA = oDoc.Forms("Sheet1", "Form_A")
 
Σε Python

  form_names = doc.Forms("Sheet1")
  form_A = doc.Forms("Sheet1", "Form_A")
 

GetColumnName

Μετατρέπει έναν αριθμό στήλης που κυμαίνεται μεταξύ 1 και 1024 στο αντίστοιχο γράμμα (στήλη 'A', 'B', ..., 'AMJ'). Εάν ο δεδομένος αριθμός στήλης βρίσκεται εκτός του επιτρεπόμενου εύρους, επιστρέφεται μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους.

Σύνταξη:

svc.GetColumnName(columnnumber: int): str

Παράμετροι:

columnnumber: Ο αριθμός στήλης ως ακέραια τιμή στο διάστημα 1 ... 1024.

Παράδειγμα:

Σε Basic

Εμφανίζει ένα πλαίσιο μηνύματος με το όνομα της τρίτης στήλης, το οποίο από προεπιλογή είναι "C".


  MsgBox oDoc.GetColumnName(3)
 
Σε Python

  bas = CreateScriptService("Basic")
  bas.MsgBox(myDoc.GetColumnName(3))
 
note

Ο μέγιστος αριθμός στηλών που επιτρέπεται σε ένα φύλλο Calc είναι 1024.


GetFormula

Λάβετε τους τύπους που είναι αποθηκευμένοι στη δεδομένη περιοχή κελιών ως μια μονή συμβολοσειρά, μια 1Δ ή μια 2Δ σειρά συμβολοσειρών.

note

Τα ονόματα των συναρτήσεων Calc που χρησιμοποιούνται στους επιστρεφόμενους τύπους εκφράζονται στα Αγγλικά. Επισκεφτείτε τη σελίδα Wiki List of Calc Functions για έναν πλήρη κατάλογο συναρτήσεων Calc στα Αγγλικά.


Σύνταξη:

svc.GetFormula(range: str): any

Παράμετροι:

range: Η περιοχή από την οποία μπορείτε να λάβετε τους τύπους, ως συμβολοσειρά.

Παράδειγμα:

Σε Basic

Το ακόλουθο παράδειγμα επιστρέφει έναν πίνακα 3 επί 2 με τους τύπους στην περιοχή "A1:B3" (3 σειρές ανά 2 στήλες):


  arrFormula = oDoc.GetFormula("~.A1:B3")
 
Σε Python

  arrFormula = myDoc.GetFormula("~.A1:B3")
 

GetValue

Λάβετε τις τιμές που είναι αποθηκευμένες στη δεδομένη περιοχή κελιών ως μοναδική τιμή, πίνακα 1Δ ή πίνακα 2Δ. Όλες οι τιμές είναι είτε doubles (διπλές) είτε συμβολοσειρές.

Σύνταξη:

svc.GetValue(range: str): any

Παράμετροι:

range: Η περιοχή από την οποία μπορείτε να λάβετε τις τιμές, ως συμβολοσειρά.

Παράδειγμα:

Σε Basic

   arrValues = oDoc.GetValue("~.B1:C100")
 
Σε Python

  arrValues = myDoc.GetValue("~.B1:C100")
 
note

Εάν ένα κελί περιέχει μια ημερομηνία, ο αριθμός που αντιστοιχεί σε αυτήν την ημερομηνία θα επιστραφεί. Για να μετατρέψετε αριθμητικές τιμές σε ημερομηνίες στα σενάρια Basic, χρησιμοποιήστε την ενσωματωμένη συνάρτηση Basic CDate. Στα σενάρια Python, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση CDate από την υπηρεσία Basic.


ImportFromCSVFile

Εισάγει τα περιεχόμενα ενός αρχείου κειμένου με μορφή CSV και το τοποθετεί σε ένα δεδομένο κελί προορισμού.

Η περιοχή προορισμού διαγράφεται από όλα τα περιεχόμενα και τις μορφές πριν από την εισαγωγή των περιεχομένων του αρχείου CSV. Το μέγεθος της τροποποιημένης περιοχής καθορίζεται πλήρως από τα περιεχόμενα του αρχείου εισόδου.

Η μέθοδος επιστρέφει μια συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει την τροποποιημένη περιοχή κελιών.

Σύνταξη:

svc.ImportFromCSVFile(filename: str, destinationcell: str, [filteroptions: str]): str

Παράμετροι:

filename (όνομα αρχείου): Προσδιορίζει το αρχείο που θα ανοίξει. Πρέπει να ακολουθεί τη σημειογραφία SF_FileSystem.FileNaming.

destinationcell: Το κελί προορισμού για την εισαγωγή των εισαγόμενων δεδομένων, ως συμβολοσειρά. Εάν αντ' αυτού δοθεί μια περιοχή, λαμβάνεται υπόψη μόνο το επάνω αριστερό κελί της.

filteroptions (επιλογές αρχείου): Τα ορίσματα για το φίλτρο εισαγωγής CSV. Το προεπιλεγμένο φίλτρο κάνει τις ακόλουθες υποθέσεις:

Παράδειγμα:

Σε Basic

  oDoc.ImportFromCSVFile("C:\Temp\myCSVFile.csv", "SheetY.C5")
 
Σε Python

  myDoc.ImportFromCSVFile(r"C:\Temp\myCSVFile.csv", "SheetY.C5")
 
tip

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Επιλογές φίλτρου CSV, ανατρέξτε στη σελίδα βοήθειας Επιλογές φίλτρου CSV.


ImportFromDatabase

Εισάγει τα περιεχόμενα ενός πίνακα βάσης δεδομένων, ενός ερωτήματος ή ενός συνόλου αποτελεσμάτων, δηλαδή το αποτέλεσμα μιας εντολής SELECT SQL, εισάγοντάς το σε ένα κελί προορισμού.

Η περιοχή προορισμού εκκαθαρίζεται από όλα τα περιεχόμενα και τις μορφές πριν από την εισαγωγή των εισαγόμενων περιεχομένων. Το μέγεθος της τροποποιημένης περιοχής καθορίζεται πλήρως από τα περιεχόμενα του πίνακα ή του ερωτήματος.

Η μέθοδος επιστρέφει True όταν η εισαγωγή ήταν επιτυχής.

Σύνταξη:

svc.ImportFromDatabase(filename: str = "", registrationname: str = "", destinationcell: str = "", sqlcommand: str = "", directsql: bool): bool

Παράμετροι:

filename (όνομα αρχείου): Προσδιορίζει το αρχείο που θα ανοίξει. Πρέπει να ακολουθεί τη σημειογραφία SF_FileSystem.FileNaming.

registrationname (όνομα μητρώου): Το όνομα που θα χρησιμοποιηθεί για την εύρεση της βάσης δεδομένων στο μητρώο βάσεων δεδομένων. Αυτό το όρισμα αγνοείται εάν παρέχεται ένα filename.

destinationcell (κελί προορισμού): Ο προορισμός των εισαγόμενων δεδομένων, ως συμβολοσειρά. Εάν δοθεί μια περιοχή, λαμβάνεται υπόψη μόνο το επάνω αριστερό κελί της.

sqlcommand: Ένα όνομα πίνακα ή ερωτήματος (χωρίς τα περιβάλλοντα εισαγωγικά ή αγκύλες) ή μια πρόταση SELECT SQL στην οποία τα ονόματα πινάκων και πεδίων μπορούν να περιβάλλονται από αγκύλες ή εισαγωγικά για να βελτιωθεί η αναγνωσιμότητά του.

directsql: Όταν True, η εντολή SQL αποστέλλεται στη μηχανή βάσης δεδομένων χωρίς προανάλυση. Η προεπιλογή είναι False. Το όρισμα αγνοείται για πίνακες. Για τα ερωτήματα, η επιλογή που εφαρμόστηκε είναι αυτή που ορίστηκε όταν δημιουργήθηκε το ερώτημα.

Παράδειγμα:

Σε Basic

  oDoc.ImportFromDatabase("C:\Temp\myDbFile.odb", , "SheetY.C5", "SELECT * FROM [Employees] ORDER BY [LastName]")
 
Σε Python

  myDoc.ImportFromDatabase(r"C:\Temp\myDbFile.odb", , "SheetY.C5", "SELECT * FROM [Employees] ORDER BY [LastName]")
 

InsertSheet

Εισάγει ένα νέο κενό φύλλο πριν από ένα υπάρχον φύλλο ή στο τέλος του καταλόγου των φύλλων.

Σύνταξη:

svc.InsertSheet(sheetname: str, [beforesheet: any]): bool

Παράμετροι:

sheetname (όνομα φύλλου): Το όνομα του νέου φύλλου.

beforesheet (προηγούμενο φύλλο): Το όνομα (συμβολοσειρά) ή το ευρετήριο (αριθμητικό, ξεκινώντας από το 1) του φύλλου πριν από το οποίο θα εισαχθεί το νέο φύλλο. Αυτό το όρισμα είναι προαιρετικό και η προεπιλεγμένη συμπεριφορά είναι η εισαγωγή του φύλλου στην τελευταία θέση.

Παράδειγμα:

Το ακόλουθο παράδειγμα εισάγει ένα νέο κενό φύλλο με το όνομα "SheetX" και το τοποθετεί πριν από το "SheetY":

Σε Basic

  oDoc.InsertSheet("SheetX", "SheetY")
 
Σε Python

  myDoc.InsertSheet("SheetX", "SheetY")
 

MoveRange

Μετακινεί μια καθορισμένη περιοχή προέλευσης σε μια περιοχή προορισμού κελιών. Η μέθοδος επιστρέφει μια συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει την τροποποιημένη περιοχή κελιών. Η διάσταση της τροποποιημένης περιοχής καθορίζεται πλήρως από το μέγεθος της περιοχής προέλευσης.

Σύνταξη:

svc.MoveRange(source: str, destination: str): str

Παράμετροι:

source (προέλευση): Η περιοχή προέλευσης των κελιών, ως συμβολοσειρά.

destination (προορισμός): Το κελί προορισμού, ως συμβολοσειρά. Εάν δοθεί περιοχή, το επάνω αριστερό κελί του θεωρείται ως προορισμός.

Παράδειγμα:

Σε Basic

  oDoc.MoveRange("SheetX.A1:F10", "SheetY.C5")
 
Σε Python

  myDoc.MoveRange("SheetX.A1:F10", "SheetY.C5")
 

MoveSheet

Μετακινεί ένα υπάρχον φύλλο και το τοποθετεί πριν από ένα καθορισμένο φύλλο ή στο τέλος του καταλόγου φύλλων.

Σύνταξη:

svc.MoveSheet(sheetname: str, [beforesheet: any]): bool

Παράμετροι:

sheetname: Το όνομα του φύλλου προς μετακίνηση. Το φύλλο πρέπει να υπάρχει ή εμφανίζεται εξαίρεση.

beforesheet (προηγούμενο φύλλο): Το όνομα (συμβολοσειρά) ή το ευρετήριο (αριθμητικό, ξεκινώντας από το 1) του φύλλου πριν από το οποίο θα τοποθετηθεί το αρχικό φύλλο. Αυτό το όρισμα είναι προαιρετικό και η προεπιλεγμένη συμπεριφορά είναι να μετακινήσετε το φύλλο στην τελευταία θέση.

Παράδειγμα:

Το παρακάτω παράδειγμα μετακινεί το υπάρχον φύλλο "SheetS" και το τοποθετεί πριν από το "ShettY":

Σε Basic

  oDoc.MoveSheet("SheetX", "SheetY")
 
Σε Python

  myDoc.MoveSheet("SheetX", "SheetY")
 

Offset

Επιστρέφει μια νέα περιοχή (ως συμβολοσειρά) μετατοπισμένο από έναν ορισμένο αριθμό σειρών και στηλών από μια δεδομένη περιοχή.

Αυτή η μέθοδος έχει την ίδια συμπεριφορά με την ομώνυμη συνάρτηση Offset του Calc.

Σύνταξη:

svc.Offset(reference: str, rows: int = 0, columns: int = 0, [height: int], [width: int]): str

Παράμετροι:

reference (αναφορά): Η περιοχή, ως συμβολοσειρά, που θα χρησιμοποιήσει η μέθοδος ως αναφορά για την εκτέλεση της λειτουργίας μετατόπισης.

rows (σειρές): Ο αριθμός των σειρών με τις οποίες η αρχική περιοχή μετατοπίζεται προς τα πάνω (αρνητική τιμή) ή προς τα κάτω (θετική τιμή). Χρησιμοποιήστε το 0 (προεπιλογή) για να παραμείνετε στην ίδια σειρά.

columns (στήλες): Ο αριθμός των στηλών με τις οποίες η αρχική περιοχή μετατοπίζεται προς τα αριστερά (αρνητική τιμή) ή προς τα δεξιά (θετική τιμή). Χρησιμοποιήστε το 0 (προεπιλογή) για να παραμείνετε στην ίδια στήλη.

height (ύψος): Το κατακόρυφο ύψος για μια περιοχή που ξεκινά από τη νέα θέση περιοχής. Παραλείψτε αυτό το όρισμα όταν δεν απαιτείται κατακόρυφη αλλαγή μεγέθους.

width (πλάτος): Το οριζόντιο πλάτος για μια περιοχή που ξεκινά από τη νέα θέση περιοχής. Παραλείψτε αυτό το όρισμα όταν δεν απαιτείται οριζόντια αλλαγή μεγέθους.

Τα ορίσματα rows και columns δεν πρέπει να οδηγούν σε μηδενική ή αρνητική σειρά ή στήλη έναρξης.

Τα ορίσματα height και width δεν πρέπει να οδηγούν σε μηδενικό ή αρνητικό πλήθος σειρών ή στηλών.

Παράδειγμα:

Σε Basic

  oDoc.Offset("A1", 2, 2)
  'SheetX.$C$3 (Το A1 μετακινήθηκε κατά δύο σειρές και δύο στήλες προς τα κάτω)
  oDoc.Offset("A1", 2, 2, 5, 6)
  'SheetX.$C$3:$H$7 (Το A1 μετατοπίζεται κατά δύο σειρές και στήλες με πλάτος 5 σειρών και 6 στηλών)
 
Σε Python

  myDoc.Offset("A1", 2, 2)
  myDoc.Offset("A1", 2, 2, 5, 6)
 

OpenRangeSelector

Ανοίγει έναν μη αναγκαστικό διάλογο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή μιας περιοχής στο έγγραφο και επιστρέφει μια συμβολοσειρά που περιέχει την επιλεγμένη περιοχή.

note

Αυτή η μέθοδος ανοίγει το ίδιο παράθυρο διαλόγου που χρησιμοποιείται από το LibreOffice όταν πατηθεί το πλήκτρο Συρρίκνωση. Για παράδειγμα, το παράθυρο διαλόγου Εργαλεία - Αναζήτηση στόχου έχει ένα πλήκτρο Συρρίκνωση στα δεξιά του πεδίου Κελί τύπου.


Αυτή η μέθοδος δεν αλλάζει την τρέχουσα επιλογή.

Σύνταξη:

svc.OpenRangeSelector(opt title: str, opt selection: str, singlecell: bool = False, closeafterselect: bool = True): str

Παράμετροι:

title: Ο τίτλος του διαλόγου, ως συμβολοσειρά.

selection (επιλογή): Μια προαιρετική περιοχή που επιλέγεται αρχικά όταν εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου.

singlecell (μεμονωμένο κελί): Όταν True (προεπιλογή) επιτρέπεται η επιλογή ενός μόνο κελιού. Όταν είναι False επιτρέπεται η επιλογή περιοχής.

closeafterselect: Όταν True (προεπιλογή) το παράθυρο διαλόγου κλείνει αμέσως μετά την επιλογή. Όταν False, ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την επιλογή όσες φορές χρειάζεται και στη συνέχεια να κλείσει χειροκίνητα το παράθυρο διαλόγου.

Παράδειγμα:

Σε Basic

  Dim sRange as String
  sRange = oDoc.OpenRangeSelector(Title := "Select a range")
 
Σε Python

  sRange = myDoc.OpenRangeSelector(title = "Select a range")
 

Printf

Επιστρέφει τη συμβολοσειρά εισόδου αφού αντικαταστήσει τους χαρακτήρες διακριτικού της με τις τιμές τους σε μια δεδομένη περιοχή.

Αυτή η μέθοδος δεν αλλάζει την τρέχουσα επιλογή.

tip

Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την γρήγορη εξαγωγή συγκεκριμένων τμημάτων ενός ονόματος περιοχής, όπως το όνομα φύλλου ή τη στήλη και τη σειρά του πρώτου κελιού, και τη χρήση τους για τη σύνταξη μιας νέας διεύθυνσης περιοχής.


Σύνταξη:

svc.Printf(inputstr: str, range: str, tokencharacter: str = "%"): str

Παράμετροι:

inputstr: Η συμβολοσειρά που περιέχει τα διακριτικά που θα αντικατασταθούν από τις αντίστοιχες τιμές στο range.

range: Ένα RangeName από το οποίο θα εξαχθούν τιμές. Εάν περιέχει ένα όνομα φύλλου, το φύλλο πρέπει να υπάρχει.

tokencharacter: Χαρακτήρας που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση διακριτικών. Από προεπιλογή το "%" είναι ο χαρακτήρας διακριτικών. Τα ακόλουθα διακριτικά γίνονται δεκτά:

Παράδειγμα:

Σε Basic

Το παρακάτω παράδειγμα εξάγει κάθε στοιχείο του RangeName που ορίζεται στο sRange και τα χρησιμοποιεί για να συνθέσει ένα μήνυμα.


  Dim sRange as String, sInputStr as String
  sRange = "Sheet1.A1:E10"
  sInputStr = "Sheet name: %S" & Chr(10) & _
        "First row: %R1" & Chr(10) & _
        "First column %C1" & Chr(10) & _
        "Last row %R2" & Chr(10) & _
        "Last column %C2"
  MsgBox oDoc.Printf(sInputStr, sRange)
 

Η μέθοδος Printf μπορεί να συνδυαστεί με τη SetFormula για τη δημιουργία τύπων σε πολλά κελιά. Για παράδειγμα, θεωρήστε έναν πίνακα με αριθμητικές τιμές στην περιοχή "A1:E10" από τον οποίο θα δημιουργηθούν τύποι για να αθροιστούν οι τιμές σε κάθε σειρά και τοποθετήστε τα αποτελέσματα στην περιοχή "F1:F10":


  Dim sFormula as String, sRange as String
  sRange = "A1:E10"
  ' Σημειώστε τη χρήση του χαρακτήρα "$".
  sFormula = "=SUM($%C1%R1:$%C2%R1)"
  oDoc.SetFormula("F1:F10", oDoc.Printf(sFormula, sRange))
 
Σε Python

  sRange = "Sheet1.A1:E10"
  sInputStr = "Sheet name: %S\n" \
        "First row: %R1\n" \
        "First column %C1\n" \
        "Last row %R2\n" \
        "Last column %C2"
  bas = CreateScriptService("Basic")
  bas.MsgBox(myDoc.Printf(sInputStr, sRange))
 

  sRange = "A1:E10
  sFormula = "=SUM($%C1%R1:$%C2%R1)"
  myDoc.SetFormula("F1:F10", myDoc.Printf(sFormula, sRange))
 

PrintOut

Αυτή η μέθοδος στέλνει τα περιεχόμενα του δεδομένου φύλλου στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή ή στον εκτυπωτή που ορίζεται από τη μέθοδο SetPrinter της υπηρεσίας Document.

Επιστρέφει True εάν το φύλλο εκτυπώθηκε με επιτυχία.

Σύνταξη:

svc.PrintOut(opt sheetname: str, pages: str = "", copies: num = 1): bool

Παράμετροι:

sheetname (όνομα φύλλου): Το φύλλο προς εκτύπωση, προεπιλογή είναι το ενεργό φύλλο.

pages (σελίδες): Οι σελίδες που θα εκτυπωθούν ως συμβολοσειρά, όπως στη διεπαφή χρήστη. Παράδειγμα: "1-4;10;15-18". Η προεπιλογή είναι όλες οι σελίδες.

copies (αντίγραφα): Ο αριθμός των αντιγράφων. Η προεπιλογή είναι 1.

Παράδειγμα:

Σε Basic

  If oDoc.PrintOut("SheetX", "1-4;10;15-18", Copies := 2) Then
    ' ...
  End If
 
Σε Python

  if doc.PrintOut('SheetX', copies=3, pages='45-88'):
    # ...
 

RemoveDuplicates

Αφαιρεί τις διπλότυπες σειρές από μια καθορισμένη περιοχή. Η σύγκριση για να προσδιοριστεί εάν μια δεδομένη σειρά είναι διπλότυπη γίνεται με βάση ένα υποσύνολο στηλών στην περιοχή.

Αυτή η μέθοδος επιστρέφει μια συμβολοσειρά που περιέχει το εύρος που προκύπτει.

note

Η αφαίρεση των διπλότυπων σειρών γίνεται ξεκινώντας από την πρώτη σειρά του εύρους που κινείται προς τα κάτω, πράγμα που σημαίνει ότι εάν δύο ή περισσότερες σειρές είναι διπλότυπες, τότε διατηρείται μόνο η πρώτη.


Σύνταξη:

svc.RemoveDuplicates(range: str, opt columns: int[0..*], header: bool = False, casesensitive: bool = False, mode: str = "COMPACT"): str

Παράμετροι:

range: Το εύρος από το οποίο θα αφαιρεθούν τα διπλότυπα, ως συμβολοσειρά.

columns: Ένας πίνακας που περιέχει αριθμούς στηλών που υποδεικνύει ποιες στήλες θα ληφθούν υπόψη για να καθοριστεί εάν μια σειρά είναι διπλότυπη ή όχι. Εάν αυτό το όρισμα μείνει κενό, τότε χρησιμοποιείται μόνο η πρώτη στήλη. Τα στοιχεία σε αυτόν τον πίνακα πρέπει να βρίσκονται στο διάστημα μεταξύ 1 και του πλάτους του εύρους.

header: Καθορίζει εάν η πρώτη σειρά είναι γραμμή κεφαλίδας (Προεπιλογή = False).

casesensitive: Καθορίζει εάν οι συγκρίσεις συμβολοσειρών έχουν διάκριση πεζών-κεφαλαίων (Προεπιλογή = False).

mode: Καθορίζει τι να κάνετε με τις διπλότυπες σειρές. Εάν mode = "CLEAR" τότε τα διπλότυπα απλώς αφαιρούνται από το φύλλο αφήνοντας τα κελιά κενά. Εάν mode = "COMPACT" τότε τα διπλότυπα αφαιρούνται και οι κενές σειρές συμπυκνώνονται (Προεπιλογή = "COMPACT").

Παράδειγμα:

Σε Basic

  ' Καταργεί τις διπλότυπες σειρές όπου οι τιμές στη στήλη Α είναι διπλότυπες
  ' Σημειώστε ότι όλα τα προαιρετικά ορίσματα χρησιμοποιούν την προεπιλεγμένη τιμή τους
  oDoc.RemoveDuplicates("A1:B10")
  ' Καταργεί τις διπλότυπες σειρές δεδομένου ότι η πρώτη σειρά περιέχει κεφαλίδες
  ' Οι στήλες Α και Β χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί εάν μια σειρά είναι διπλότυπη
  ' Τα κελιά που περιέχουν διπλότυπες τιμές παραμένουν κενά
  oDoc.RemoveDuplicates("A1:D10", columns := Array(1, 2), header := True, mode := "CLEAR")
 
Σε Python

  myDoc.RemoveDuplicates("A1:B10")
  myDoc.RemoveDuplicates("A1:D10", columns = (1, 2), header = True, mode = "CLEAR")
 

RemoveSheet

Αφαιρεί ένα υπάρχον φύλλο από το έγγραφο.

Σύνταξη:

svc.RemoveSheet(sheetname: str): bool

Παράμετροι:

sheetname: Το όνομα του φύλλου προς κατάργηση.

Παράδειγμα:

Σε Basic

  oDoc.RemoveSheet("SheetY")
 
Σε Python

  myDoc.RemoveSheet("SheetY")
 

RenameSheet

Μετονομάζει το δεδομένο φύλλο και επιστρέφει True εάν είναι επιτυχές.

Σύνταξη:

svc.RenameSheet(sheetname: str, newname: str): bool

Παράμετροι:

sheetname: Το όνομα του φύλλου προς μετονομασία.

newname: το νέο όνομα του φύλλου. Δεν πρέπει να υπάρχει ακόμα.

Παράδειγμα:

Αυτό το παράδειγμα μετονομάζει το ενεργό φύλλο σε "SheetY":

Σε Basic

  oDoc.RenameSheet("~", "SheetY")
 
Σε Python

  mydoc.RenameSheet("~", "SheetY")
 

SetArray

Αποθηκεύει τη δεδομένη τιμή ξεκινώντας από ένα καθορισμένο κελί-στόχο. Η ενημερωμένη περιοχή επεκτείνεται από το κελί προορισμού ή από την επάνω αριστερή γωνία της δεδομένης περιοχής για να προσαρμόσει το μέγεθος του ορίσματος εισόδου value. Τα διανύσματα επεκτείνονται πάντα κατακόρυφα.

Η μέθοδος επιστρέφει μια συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει την τροποποιημένη περιοχή ως περιοχή κελιών.

Σύνταξη:

svc.SetArray(targetcell: str, value: any): str

Παράμετροι:

targetcell (κελί προορισμού): Το κελί ή μια περιοχή ως συμβολοσειρά από το σημείο έναρξης για την αποθήκευση της δεδομένης τιμής.

value (τιμή): Ένα βαθμωτό, διάνυσμα ή πίνακας (στην Python, μονοδιάστατοι ή δισδιάστατοι κατάλογοι και πλειάδες) με τις νέες τιμές που θα αποθηκευτούν από το κελί προορισμού ή από την επάνω αριστερή γωνία της περιοχής εάν το targetcell (κελί προορισμού) είναι περιοχή. Οι νέες τιμές πρέπει να είναι συμβολοσειρές, αριθμητικές τιμές ή ημερομηνίες. Άλλοι τύποι θα προκαλέσουν το άδειασμα των αντίστοιχων κελιών.

Παράδειγμα:

Σε Basic

Το παρακάτω παράδειγμα χρησιμοποιεί την ενσωματωμένη συνάρτηση DimArray για να δημιουργήσει έναν πίνακα και, στη συνέχεια, να τον αποθηκεύσει στο κελί "A1":


  Dim arrData as Variant
  arrData = DimArray(2, 1)
  arrData(0, 0) = 1 : arrData(1, 0) = 2 : arrData(2, 0) = 3
  arrData(0, 1) = "One" : arrData(1, 1) = "Two" : arrData(2, 1) = "Three"
  oDoc.SetArray("Sheet1.A1", arrData)
 

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη μέθοδο RangeInit της υπηρεσίας ScriptForge Array για να δημιουργήσει έναν πίνακα με τιμές που στη συνέχεια αποθηκεύονται από το κελί "A1" και προς τα κάτω.


  ' Συμπληρώστε την 1η στήλη με τιμές από 1 έως 1000
  oDoc.SetArray("Sheet1.A1", SF_Array.RangeInit(1, 1000))
 
Σε Python

  arrData = ((1, "One"), (2, "Two"), (3, "Three"))
  myDoc.SetArray("Sheet1.A1", arrData)
 

  myDoc.SetArray("Sheet1.A1", tuple(i + 1 for i in range(1000)))
 
tip

Για να απορρίψετε τα πλήρη περιεχόμενα ενός πίνακα σε ένα φύλλο, χρησιμοποιήστε το SetArray. Για να απορρίψετε τα περιεχόμενα ενός πίνακα μόνο εντός των ορίων της περιοχής προορισμού κελιών, χρησιμοποιήστε το SetValue.


SetCellStyle

Εφαρμόζει την καθορισμένη τεχνοτροπία κελιού στη δεδομένη περιοχή προορισμού. Η πλήρης περιοχή ενημερώνεται και το υπόλοιπο του φύλλου παραμένει ανέγγιχτο. Εάν η τεχνοτροπία κελιού δεν υπάρχει, δημιουργείται σφάλμα.

Η μέθοδος επιστρέφει μια συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει την τροποποιημένη περιοχή ως περιοχή κελιών.

Σύνταξη:

svc.SetCellStyle(targetrange: str, style: str, opt filterformula: str, opt filterscope: str): str

Παράμετροι:

targettrange: Η περιοχή στην οποία θα εφαρμοστεί η τεχνοτροπία, ως συμβολοσειρά.

style (τεχνοτροπία): Το όνομα της τεχνοτροπίας κελιού που θα εφαρμοστεί.

filterformula: Ένας τύπος Calc που θα εφαρμοστεί στο δεδομένο εύρος για να προσδιοριστεί ποια κελιά θα επηρεαστούν. Ο καθορισμένος τύπος πρέπει να επιστρέψει True, ή False. Εάν αυτό το όρισμα δεν έχει καθοριστεί, τότε επηρεάζονται όλα τα κελιά της περιοχής.

filterscope: Καθορίζει τον τρόπο επέκτασης του filterformula στο δεδομένο εύρος. Αυτό το όρισμα είναι υποχρεωτικό εάν έχει καθοριστεί ο filterformula. Γίνονται αποδεκτές οι ακόλουθες τιμές:

Παράδειγμα:

Σε Basic

  oDoc.SetCellStyle("A1:J1", "Heading 1")
  oDoc.SetCellStyle("A2:J100", "Neutral")
 
Σε Python

  myDoc.SetCellStyle("A1:J1", "Heading 1")
  myDoc.SetCellStyle("A2:J100", "Neutral")
 
tip

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της μεθόδου ClearAll για παραδείγματα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ορισμάτων filterformula και filterscope.


SetFormula

Εισάγει τους δεδομένους τύπους (πίνακα) στην καθορισμένη περιοχή. Το μέγεθος της τροποποιημένης περιοχής είναι ίσο με το μέγεθος της περιοχής.

Η μέθοδος επιστρέφει μια συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει την τροποποιημένη περιοχή ως περιοχή κελιών.

Σύνταξη:

svc.SetFormula(targetrange: str, formula: any): str

Παράμετροι:

targettrange (περιοχή προορισμού): Η περιοχή για την εισαγωγή των τύπων, ως συμβολοσειράς.

formula (τύπος): Μια συμβολοσειρά, ένα διάνυσμα ή ένας πίνακας συμβολοσειρών με τους νέους τύπους για κάθε κελί στην περιοχή προορισμού.

Η πλήρης περιοχή ενημερώνεται και το υπόλοιπο φύλλο παραμένει αμετάβλητο.

Εάν ο δεδομένος τύπος είναι συμβολοσειρά, ο μοναδικός τύπος επικολλάται σε όλη την περιοχή με προσαρμογή των σχετικών αναφορών.

Εάν το μέγεθος του formula (τύπου) είναι μικρότερο από το μέγεθος του targettrange, τότε τα υπόλοιπα κελιά αδειάζονται.

Εάν το μέγεθος του formula (τύπου) είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος της targettrange (περιοχής προορισμού), τότε οι τύποι αντιγράφονται μόνο εν μέρει μέχρι να συμπληρώσει το μέγεθος του targettrange.

Τα διανύσματα επεκτείνονται πάντα κατακόρυφα, εκτός εάν το targettrange έχει ύψος ακριβώς 1 σειρά.

note

Οι συναρτήσεις Calc που χρησιμοποιούνται στο όρισμα formula πρέπει να εκφράζονται χρησιμοποιώντας τα αγγλικά τους ονόματα. Επισκεφτείτε τη σελίδα Wiki List of Calc Functions για έναν πλήρη κατάλογο συναρτήσεων Calc στα Αγγλικά.


Παράδειγμα:

Σε Basic

  oDoc.SetFormula("A1", "=A2")
  ' Οριζόντιο διάνυσμα, μερικώς κενό
  oDoc.SetFormula("A1:F1", Array("=A2", "=B2", "=C2+10"))
  ' Το D2 περιέχει τον τύπο "=H2"
  oDoc.SetFormula("A1:D2", "=E1")
 
Σε Python

  myDoc.SetFormula("A1", "=A2")
  myDoc.SetFormula("A1:F1", ("=A2", "=B2", "=C2+10"))
  myDoc.SetFormula("A1:D2", "=E1")
 

SetValue

Αποθηκεύει τη δεδομένη τιμή στην καθορισμένη περιοχή. Το μέγεθος της τροποποιημένης περιοχής είναι ίσο με το μέγεθος του περιοχής προορισμού.

Η μέθοδος επιστρέφει μια συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει την τροποποιημένη περιοχή ως περιοχή κελιών.

Σύνταξη:

svc.SetValue(targetrange: str, value: any): str

Παράμετροι:

targettrange (περιοχή προορισμού): Η περιοχή όπου αποθηκεύεται η δεδομένη τιμή, ως συμβολοσειρά.

value (τιμή): Μια βαθμωτή, ένα διάνυσμα ή ένας πίνακας με τις νέες τιμές για κάθε κελί της περιοχής. Οι νέες τιμές πρέπει να είναι συμβολοσειρές, αριθμητικές τιμές ή ημερομηνίες. Άλλοι τύποι θα προκαλέσουν το άδειασμα των αντίστοιχων κελιών.

Η πλήρης περιοχή ενημερώνεται και το υπόλοιπο φύλλο παραμένει αμετάβλητο. Εάν το μέγεθος του value (τιμής) είναι μικρότερο από το μέγεθος του targettrange, τότε τα υπόλοιπα κελιά θα αδειάσουν.

Εάν το μέγεθος του value είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος του targettrange, τότε η value αντιγράφεται μόνο εν μέρει μέχρι να συμπληρώσει το μέγεθος του targettrange .

Τα διανύσματα επεκτείνονται κατακόρυφα, εκτός εάν το targettrange έχει ύψος ακριβώς 1 σειρά.

Παράδειγμα:

Σε Basic

  oDoc.SetValue("A1", 2)
  ' Πιο κάτω ο πίνακας Value είναι μικρότερος από το TargetRange (τα υπόλοιπα κελιά αδειάζονται)
  oDoc.SetValue("A1:F1", Array(1, 2, 3))
  ' Κάτω από την Value και το TargetRange έχουν το ίδιο μέγεθος
  oDoc.SetValue("A1:D2", SF_Array.AppendRow(Array(1, 2, 3, 4), Array(5, 6, 7, 8)))
 

Εάν θέλετε να γεμίσετε μια μεμονωμένη σειρά με τιμές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση Offset. Στο παρακάτω παράδειγμα, θεωρήστε ότι το arrData είναι ένας μονοδιάστατος πίνακας:


  Dim firstCell As String : firstCell = "A1"
  Dim lenArray As Integer : lenArray = UBound(arrData) - LBound(arrData) + 1
  Dim newRange As String : newRange = oDoc.Offset(firstCell, width = lenArray)
  oDoc.SetValue(newRange, arrData)
 
Σε Python

  myDoc.SetValue("A1", 2)
  myDoc.SetValue("A1:F1", (1, 2, 3))
  myDoc.SetValue("A1:D2", ((1, 2, 3, 4), (5, 6, 7, 8)))
 

  firstCell = "A1"
  newRange = doc.Offset(firstCell, width = len(arrData))
  doc.SetValue(newRange, arrData)
 

ShiftDown

Μετακινεί μια δεδομένη περιοχή κελιών προς τα κάτω εισάγοντας κενές σειρές. Η τρέχουσα επιλογή δεν επηρεάζεται.

Ανάλογα με την τιμή του ορίσματος wholerow (πλήρης σειρά), οι σειρές που εισάγονται μπορούν είτε να εκτείνονται στο πλάτος του καθορισμένου εύρους είτε σε όλες τις στήλες της σειράς.

Αυτή η μέθοδος επιστρέφει μια συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει τη νέα θέση της αρχικής περιοχής.

note

Εάν η μετατοπισμένη περιοχή υπερβαίνει τις άκρες του φύλλου, τότε δεν συμβαίνει τίποτα.


Σύνταξη:

svc.ShiftDown(range: str, wholerow: bool = False, opt rows: int): str

Παράμετροι:

range: Η περιοχή πάνω από την οποία θα εισαχθούν οι σειρές, ως συμβολοσειρές.

wholerow: Εάν οριστεί σε False (προεπιλογή), τότε το πλάτος των εισαγόμενων σειρών θα είναι το ίδιο με το πλάτος της καθορισμένης range. Διαφορετικά, η σειρά που εισάγεται θα εκτείνεται σε όλες τις στήλες του φύλλου.

rows (σειρές): Ο αριθμός των σειρών που θα εισαχθούν. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι το ύψος της αρχικής range (περιοχής). Ο αριθμός των σειρών πρέπει να είναι θετικός αριθμός.

Παράδειγμα:

Σε Basic

  ' Μετακινεί το εύρος "A3:D3" προς τα κάτω κατά μία σειρά. Επηρεάζει μόνο τις στήλες Α έως Δ
  oDoc.ShiftDown("A3:D3")
  ' Η σειρά που έχει εισαχθεί καλύπτει όλες τις στήλες του φύλλου
  oDoc.ShiftDown("A3:D3", WholeRow := True)
  ' Μετακινεί την περιοχή "A3:D3" προς τα κάτω κατά πέντε σειρές
  oDoc.ShiftDown("A3:D3", Rows := 5)
  ' Μετακινεί την περιοχή "A3:D10" προς τα κάτω κατά δύο σειρές και εμφανίζει τη νέα θέση της αρχικής περιοχής
  Dim sNewRange as String
  sNewRange = oDoc.ShiftDown("A3:D10", Rows := 2)
  MsgBox sNewRange  ' $Sheet1.$A$5:$D$12
 
Σε Python

  myDoc.ShiftDown("A3:D3")
  myDoc.ShiftDown("A3:D3", wholerow = True)
  myDoc.ShiftDown("A3:D3", rows = 5)
  sNewRange = myDoc.ShiftDown("A3:D10", rows = 2)
  bas = CreateScriptService("Basic")
  bas.MsgBox(sNewRange)
 

ShiftLeft

Διαγράφει τις πιο αριστερές στήλες μιας δεδομένης περιοχής και μετακινεί προς τα αριστερά όλα τα κελιά στα δεξιά της επηρεαζόμενης περιοχής. Η τρέχουσα επιλογή δεν επηρεάζεται.

Ανάλογα με την τιμή του ορίσματος wholecolumn (πλήρης στήλη), οι διαγραμμένες στήλες μπορούν είτε να καλύπτουν το ύψος της καθορισμένης περιοχής, είτε να εκτείνονται σε όλες τις σειρές της στήλης.

Αυτή η μέθοδος επιστρέφει μια συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει τη θέση του υπόλοιπου τμήματος της αρχικής περιοχής. Εάν όλα τα κελιά στην αρχική περιοχή έχουν διαγραφεί, τότε επιστρέφεται μια κενή συμβολοσειρά.

Σύνταξη:

svc.ShiftLeft(range: str, wholecolumn: bool = False, opt columns: int): str

Παράμετροι:

range: Η περιοχή από την οποία θα διαγραφούν τα κελιά, ως συμβολοσειρά.

wholecolumn (ολόκληρη στήλη): Εάν οριστεί σε False (προεπιλογή), τότε το ύψος των διαγραμμένων στηλών θα είναι το ίδιο με το ύψος της καθορισμένης range. Διαφορετικά, οι διαγραμμένες στήλες θα εκτείνονται σε όλες τις σειρές του φύλλου.

columns (στήλες): Ο αριθμός των στηλών που θα διαγραφούν από την καθορισμένη range. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι το πλάτος της αρχικής range (περιοχής), το οποίο είναι επίσης η μέγιστη τιμή αυτού του ορίσματος.

Παράδειγμα:

Σε Basic

  ' Διαγράφει την περιοχή "B3:B6"; μετακινεί αριστερά όλα τα κελιά προς τα δεξιά
  oDoc.ShiftLeft("B3:B6")
  ' Διαγράφει την πρώτη στήλη στην περιοχή "A3:D6"
  oDoc.ShiftLeft("A3:D6", Columns := 1)
  ' Οι διαγραμμένες στήλες (Α έως D) εκτείνονται σε όλες τις σειρές του φύλλου
  oDoc.ShiftLeft("A3:D6", WholeColumn := True)
 
Σε Python

  myDoc.ShiftLeft("B3:B6")
  myDoc.ShiftLeft("A3:D6", Columns = 1)
  myDoc.ShiftLeft("A3:D6", WholeColumn = True)
 

ShiftUp

Διαγράφει τις κορυφαίες σειρές μιας δεδομένης περιοχής και μετακινεί προς τα πάνω όλα τα κελιά κάτω από την επηρεαζόμενη περιοχή. Η τρέχουσα επιλογή δεν επηρεάζεται.

Ανάλογα με την τιμή του ορίσματος wholerow (πλήρης σειρά), οι διαγραμμένες σειρές μπορούν είτε να καλύπτουν το πλάτος της καθορισμένης περιοχής, είτε να εκτείνονται σε όλες τις στήλες της σειράς.

Αυτή η μέθοδος επιστρέφει μια συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει τη θέση του υπόλοιπου τμήματος της αρχικής περιοχής. Εάν όλα τα κελιά στην αρχική περιοχή έχουν διαγραφεί, τότε επιστρέφεται μια κενή συμβολοσειρά.

Σύνταξη:

svc.ShiftUp(range: str, wholerow: bool = False, opt rows: int): str

Παράμετροι:

range: Η περιοχή από την οποία θα διαγραφούν τα κελιά, ως συμβολοσειρά.

wholerow: Εάν οριστεί σε False (προεπιλογή), τότε το πλάτος των διαγραμμένων σειρών θα είναι το ίδιο με το πλάτος της καθορισμένης range. Διαφορετικά, η διαγραμμένη σειρά θα εκτείνεται σε όλες τις στήλες του φύλλου.

rows (σειρές): Ο αριθμός των σειρών που θα διαγραφούν από την καθορισμένη range (περιοχή). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι το ύψος της αρχικής range, το οποίο είναι επίσης η μέγιστη τιμή αυτού του ορίσματος.

Παράδειγμα:

Σε Basic

  ' Διαγράφει την περιοχή "A3:D3"; μετακινεί όλα τα κελιά κάτω από αυτό κατά μία σειρά προς τα πάνω
  oDoc.ShiftUp("A3:D3")
  ' Διαγράφει την πρώτη σειρά στην περιοχή "A3:D6"
  oDoc.ShiftUp("A3:D6", Rows := 1)
  ' Οι διαγραμμένες σειρές εκτείνονται σε όλες τις στήλες του φύλλου
  oDoc.ShiftUp("A3:D6", WholeRow := True)
 
Σε Python

  myDoc.ShiftUp("A3:D3")
  myDoc.ShiftUp("A3:D6", rows = 1)
  myDoc.ShiftUp("A3:D6", wholerow = True)
 

ShiftRight

Μετακινεί μια δεδομένη περιοχή κελιών προς τα δεξιά εισάγοντας κενές στήλες. Η τρέχουσα επιλογή δεν επηρεάζεται.

Ανάλογα με την τιμή του ορίσματος wholecolumn (πλήρης στήλη), οι στήλες που εισάγονται μπορούν είτε να εκτείνονται στο ύψος της καθορισμένης περιοχής, είτε να εκτείνονται σε όλες τις σειρές της στήλης.

Αυτή η μέθοδος επιστρέφει μια συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει τη νέα θέση της αρχικής περιοχής.

note

Εάν η μετατοπισμένη περιοχή υπερβαίνει τις άκρες του φύλλου, τότε δεν συμβαίνει τίποτα.


Σύνταξη:

svc.ShiftRight(range: str, wholecolumn: bool = False, opt columns: int): str

Παράμετροι:

range: Η περιοχή στην οποία θα έχουν εισαχθεί κενές στήλες στα αριστερά της, ως συμβολοσειρές.

wholecolumn (ολόκληρη στήλη): Εάν οριστεί σε False (προεπιλογή), τότε το ύψος των στηλών που εισάγονται θα είναι το ίδιο με το ύψος της καθορισμένης range (περιοχής). Διαφορετικά, οι στήλες που έχουν εισαχθεί θα εκτείνονται σε όλες τις σειρές του φύλλου.

columns: Ο αριθμός των στηλών που θα εισαχθούν. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι το πλάτος της αρχικής range.

Παράδειγμα:

Σε Basic

  ' Μετακινεί την περιοχή "A3:A6" δεξιά κατά μία στήλη. Επηρεάζει μόνο τις σειρές 3 έως 6
  oDoc.ShiftRight("A3:A6")
  ' Μετακινεί την περιοχή "A3:A6" δεξιά κατά πέντε στήλες
  oDoc.ShiftRight("A3:A6", Columns := 5)
  ' Η στήλη που έχει εισαχθεί καλύπτει όλες τις σειρές του φύλλου
  oDoc.ShiftRight("A3:A6", WholeColumn := True)
 
Σε Python

  myDoc.ShiftRight("A3:A6")
  myDoc.ShiftRight("A3:A6", columns = 5)
  myDoc.ShiftRight("A3:A6", wholecolumn = True)
 

SortRange

Ταξινομήστε τη δεδομένη περιοχή σε οποιονδήποτε αριθμό στηλών/γραμμών. Η σειρά ταξινόμησης μπορεί να διαφέρει ανά στήλη/σειρά. Εάν ο αριθμός των κλειδιών ταξινόμησης είναι > 3, τότε το εύρος ταξινομείται πολλές φορές, ανά ομάδες των 3 κλειδιών, ξεκινώντας από το τελευταίο κλειδί. Επιστρέφει μια συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει την τροποποιημένη περιοχή κελιών. Το μέγεθος της τροποποιημένης περιοχής καθορίζεται πλήρως από το μέγεθος της περιοχής προέλευσης.

Σύνταξη:

svc.SortRange(range: str, sortkeys: any, sortorder: any = "ASC", destinationcell: str = "", containsheader: bool = False, casesensitive: bool = False, sortcolumns: bool = False): str

Παράμετροι:

range: Η περιοχή που θα ταξινομηθεί, ως συμβολοσειρά.

sortkeys: Μια βαθμωτή (εάν είναι 1 στήλη/γραμμή) ή ένας πίνακας αριθμών στηλών/σειρών που ξεκινούν από το 1.

sortorder: Ένας βαθμωτός ή ένας πίνακας συμβολοσειρών που περιέχει τις τιμές "ASC" (αύξουσα), "DESC" (φθίνουσα). Κάθε στοιχείο ζευγαρώνεται με το αντίστοιχο στοιχείο στα sortkeys. Εάν ο πίνακας sortorder είναι μικρότερος από τα sortkeys, τα υπόλοιπα κλειδιά ταξινομούνται με αύξουσα σειρά.

destinationcell (κελί προορισμού): Το κελί προορισμού της ταξινομημένης περιοχής κελιών, ως συμβολοσειρά. Εάν δοθεί μια περιοχή, λαμβάνεται υπόψη μόνο το επάνω αριστερό κελί του. Από προεπιλογή, η περιοχή προέλευσης αντικαθίσταται.

containsheader (περιέχει κεφαλίδα): Όταν είναι True, η πρώτη σειρά/στήλη δεν ταξινομείται.

casesensitive (διάκριση πεζών-κεφαλαίων): Μόνο για συγκρίσεις συμβολοσειρών. Προεπιλογή = False

sortcolumns (ταξινόμηση στηλών): Όταν True, οι στήλες ταξινομούνται από αριστερά προς τα δεξιά. Προεπιλογή = False : οι σειρές ταξινομούνται από πάνω προς τα κάτω.

Παράδειγμα:

Σε Basic

  'Ταξινόμηση περιοχής με βάση τις στήλες A (αύξουσα) και C (φθίνουσα)
  oDoc.SortRange("A2:J200", Array(1, 3), Array("ASC", "DESC"), CaseSensitive := True)
 
Σε Python

  myDoc.SortRange("A2:J200", (1, 3), ("ASC", "DESC"), casesensitive = True)
 
warning

Όλες οι ρουτίνες ή αναγνωριστικά του ScriptForge στη Basic που έχουν το πρόθεμα χαρακτήρα υπογράμμισης "_" δεσμεύονται για εσωτερική χρήση. Δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε μακροεντολές Basic ή σενάρια Python.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!