Η βιβλιοθήκη WikiEditor

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Οργάνωση διαλόγων και επιλέξτε τον περιέκτη Διάλογοι LibreOffice.


Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η σελίδα βοήθειας χρειάζεται παραπέρα εργασία για ορθότητα και ολοκλήρωση. Παρακαλούμε, συμμετάσχετε στο έργο LibreOffice και βοηθήστε μας να γράψουμε τις πληροφορίες που λείπουν. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για τη συγγραφή των περιεχομένων της βοήθειας.


Περιγραφή

Η βιβλιοθήκη WikiEditor περιέχει μόνο διαλόγους, χρησιμοποιείται από το Wiki Publisher σε συνδυασμό με την επέκταση Java.

note

Αυτή η βιβλιοθήκη δεν χρησιμοποιείται από το Basic του LibreOffice.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!