Η βιβλιοθήκη ScriptBindingLibrary

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Οργάνωση διαλόγων και επιλέξτε τον περιέκτη Διάλογοι LibreOffice.


Περιγραφή

Η βιβλιοθήκη ScriptBindingLibrary περιέχει μόνο διαλόγους, χρησιμοποιείται για Επισήμανση δεσμών ενεργειών παραδειγμάτων του LibreOffice. Οι διάλογοι της είναι κοινόχρηστοι από τις δέσμες ενεργειών παραδειγμάτων των Beanshell, Java καιJavaScript.

Η εκτέλεση οποιασδήποτε δέσμης ενεργειών παραδείγματος Επισήμανσης φορτώνει τη βιβλιοθήκη ScriptBindingLibrary στη μνήμη.

note

Αυτή η βιβλιοθήκη δεν χρησιμοποιείται από το Basic του LibreOffice.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!