Η βιβλιοθήκη Gimmicks

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - LibreOffice Basic - Επεξεργασία και επιλέξτε τον περιέκτη Μακροεντολές LibreOffice.


Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η σελίδα βοήθειας χρειάζεται παραπέρα εργασία για ορθότητα και ολοκλήρωση. Παρακαλούμε, συμμετάσχετε στο έργο LibreOffice και βοηθήστε μας να γράψουμε τις πληροφορίες που λείπουν. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για τη συγγραφή των περιεχομένων της βοήθειας.


Εικονίδιο σημείωσης

Αυτή η βιβλιοθήκη πρέπει να φορτωθεί πριν την εκτέλεση. Εκτελέστε την παρακάτω πρόταση πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε μακροεντολής που χρησιμοποιεί αυτήν τη βιβλιοθήκη:
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Gimmicks")


Description

The Gimmicks library is used by the AutoText wizard.

Its entry points are:

Selecting Tools - AutoText loads the following library in memory:

note

Basic routine name conflicts may exist when multiple Basic libraries are loaded in memory.


Tools Basic library

Using AutoText explains what the Gimmicks library does.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!