Η βιβλιοθήκη FormWizard

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - LibreOffice Basic - Επεξεργασία και επιλέξτε τον περιέκτη Μακροεντολές εφαρμογής.


Εικονίδιο σημείωσης

Αυτή η βιβλιοθήκη πρέπει να φορτωθεί πριν την εκτέλεση. Εκτελέστε την παρακάτω πρόταση πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε μακροεντολής που χρησιμοποιεί αυτήν τη βιβλιοθήκη:
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("FormWizard")


Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η σελίδα βοήθειας χρειάζεται παραπέρα εργασία για ορθότητα και ολοκλήρωση. Παρακαλούμε, συμμετάσχετε στο έργο LibreOffice και βοηθήστε μας να γράψουμε τις πληροφορίες που λείπουν. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για τη συγγραφή των περιεχομένων της βοήθειας.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!