Η βιβλιοθήκη Euro

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - LibreOffice Basic - Επεξεργασία και επιλέξτε τον περιέκτη Μακροεντολές εφαρμογής.


Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η σελίδα βοήθειας χρειάζεται παραπέρα εργασία για ορθότητα και ολοκλήρωση. Παρακαλούμε, συμμετάσχετε στο έργο LibreOffice και βοηθήστε μας να γράψουμε τις πληροφορίες που λείπουν. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για τη συγγραφή των περιεχομένων της βοήθειας.


Περιγραφή

Η βιβλιοθήκη Ευρώ χρησιμοποιείται από τον οδηγό Μετατροπέας ευρώ….

Τα σημεία της εισόδου είναι:

Επιλέγοντας τον οδηγό Μετατροπέας ευρώ φορτώνονται οι ακόλουθες βιβλιοθήκες στη μνήμη:

note

Συγκρούσεις του ονόματος ρουτίνας Basic μπορεί να υπάρχουν όταν φορτώνονται πολλές βιβλιοθήκες Basic στη μνήμη.


Οδηγός εισαγωγής και βιβλιοθήκες Εργαλείων Basic

Ο Οδηγός μετατροπής ευρώ περιγράφει τι κάνει η βιβλιοθήκη Ευρώ.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!