Η βιβλιοθήκη ScriptForge

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - LibreOffice Basic - Επεξεργασία και επιλέξτε τον περιέκτη Μακροεντολές εφαρμογής.


Οι βιβλιοθήκες ScriptForge δημιουργούν μια επεκτάσιμη συλλογή πόρων δέσμης ενεργειών μακροεντολών για το LibreOffice που θα κληθεί από μακροεντολές Basic ή σενάρια Python.

note

• Οι μακροεντολές Basic απαιτούν τη φόρτωση της βιβλιοθήκης ScriptForge χρησιμοποιώντας την ακόλουθη πρόταση:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Τα σενάρια Python απαιτούν εισαγωγή από την ενότητα scriptforge:
από το scriptforge import CreateScriptService


tip

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και εκτέλεσης σεναρίων Python χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη ScriptForge, διαβάστε τη σελίδα βοήθειας Δημιουργία σεναρίων Python με το ScriptForge.


Kλση υπηρεσιών ScriptForge

Οι περιγραφόμενες μονάδες και κλάσεις καλούνται από τα σενάρια χρήστη ως "Υπηρεσίες". Ένας γενικός κατασκευαστής αυτών των υπηρεσιών έχει σχεδιαστεί για αυτόν τον σκοπό για κάθε γλώσσα.

Η μέθοδος Dispose (Απόρριψη)είναι διαθέσιμη σε όλες τις υπηρεσίες και θα πρέπει να καλείται να ελευθερώσει πόρους μετά τη χρήση:

Σε Basic

  GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
  Set oSvc = CreateScriptService("servicename"[, arg0, arg1, ...])
  ' ...
  oSvc.Dispose()
 
Σε Python

  from scriptforge import CreateScriptService
  svc = CreateScriptService('servicename'[, arg0, arg1, ...])
  # ...
  svc.Dispose()
 

Υπηρεσίες που παρέχονται από τη βιβλιοθήκη ScriptForge

Κατηγορία

Υπηρεσίες

LibreOffice Basic

Array
Dictionary

Exception
FileSystem

String
TextStream

Περιεχόμενο εγγράφου

Base
Calc
Chart

Database
Dataset
Datasheet

Document
FormDocument
Writer

Διεπαφή χρήστη

Dialog
DialogControl
Form

FormControl
Menu
PopupMenu

Toolbar
ToolbarButton
UI

Βοηθητικά προγράμματα

Basic
L10N
Platform

Region
Services
Session

Timer
UnitTest


ScriptForge.Υπηρεσία Πίνακας

Παρέχει μια συλλογή μεθόδων για το χειρισμό και τον μετασχηματισμό πινάκων μιας διάστασης (διανύσματα) και πινάκων δύο διαστάσεων (πίνακες). Αυτό περιλαμβάνει πράξεις συνόλων, ταξινόμηση, εισαγωγή από και εξαγωγή σε αρχεία κειμένου.

Πίνακες με περισσότερες από δύο διαστάσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τις μεθόδους αυτής της υπηρεσίας, η μόνη εξαίρεση είναι η μέθοδος CountDims που δέχεται Πίνακες με οποιονδήποτε αριθμό διαστάσεων.

Υπηρεσία SFDocuments.Base

Η υπηρεσία Base παρέχει έναν αριθμό μεθόδων και ιδιοτήτων για τη διευκόλυνση της διαχείρισης και του χειρισμού των εγγράφων της Base του LibreOffice.

Αυτή η υπηρεσία σχετίζεται στενά με την υπηρεσία Document, η οποία παρέχει γενικές μεθόδους για το χειρισμό εγγράφων του LibreOffice, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων Base. Ως εκ τούτου, η υπηρεσία Base επεκτείνει την υπηρεσία Document και παρέχει πρόσθετες μεθόδους που είναι ειδικές για έγγραφα Base, επιτρέποντας στους χρήστες να:

Υπηρεσία ScriptForge.Basic

Η υπηρεσία ScriptForge.Basic προτείνει μια συλλογή μεθόδων του LibreOffice Basic που θα εκτελεστούν σε περιβάλλον Python. Οι μέθοδοι υπηρεσίας Basic αναπαράγουν την ακριβή σύνταξη και συμπεριφορά των ενσωματωμένων συναρτήσεων Basic.

Υπηρεσία SFDocuments.Calc

Η κοινόχρηστη βιβλιοθήκη SFDocuments παρέχει έναν αριθμό μεθόδων και ιδιοτήτων για τη διευκόλυνση της διαχείρισης και του χειρισμού των εγγράφων του LibreOffice.

Η υπηρεσία SFDocuments.Calc είναι μια υποκατηγορία της υπηρεσίας SFDocuments.Document . Όλες οι μέθοδοι και οι ιδιότητες που ορίζονται για την υπηρεσία Document μπορούν επίσης να προσπελαστούν χρησιμοποιώντας μια παρουσία υπηρεσίας Calc.

Η υπηρεσία Calc επικεντρώνεται σε:

SFDocuments. Υπηρεσία Chart

Η υπηρεσία Chart παρέχει ένα σύνολο ιδιοτήτων και μεθόδων χειρισμού γραφημάτων σε έγγραφα Calc. Με αυτήν την υπηρεσία είναι δυνατό να:

Υπηρεσία SFDatabases.Database

Η υπηρεσία Database (Βάση δεδομένων) παρέχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων είτε ενσωματωμένες, είτε περιγράφονται στα έγγραφα Base. Αυτή η υπηρεσία παρέχει μεθόδους για:

ΥπηρεσίαSFDatabases.Dataset

Η υπηρεσία Dataset χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση δεδομένων σε πίνακα που παράγονται από μια βάση δεδομένων. Με αυτήν την υπηρεσία είναι δυνατά τα:

Υπηρεσία SFDatabases.Datasheet

Η υπηρεσία Datasheet επιτρέπει την οπτικοποίηση των περιεχομένων των πινάκων της βάσης δεδομένων, καθώς και των αποτελεσμάτων των ερωτημάτων και των προτάσεων SQL χρησιμοποιώντας την προβολή δεδομένων της Base. Επιπλέον, αυτή η υπηρεσία επιτρέπει:

SFDialogs. Υπηρεσία Διάλογος

Η υπηρεσία Dialog συμβάλλει στη διαχείριση των διαλόγων που δημιουργούνται με το Επεξεργαστής διαλόγου της Basic, ή των διαλόγων που δημιουργούνται άμεσα . Κάθε παρουσία της τρέχουσας κλάσης αντιπροσωπεύει ένα ενιαίο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται στον χρήστη.

Υπηρεσία SFDialogs.DialogControl

Η υπηρεσία DialogControl διαχειρίζεται τα στοιχεία ελέγχου που ανήκουν σε ένα παράθυρο διαλόγου που ορίζεται με τη Basic Dialog Editor. Κάθε παρουσία της τρέχουσας υπηρεσίας αντιπροσωπεύει ένα μόνο στοιχείο ελέγχου μέσα σε ένα πλαίσιο διαλόγου.

Η εστίαση τίθεται στη λήψη και τη ρύθμιση των τιμών που εμφανίζονται από τα χειριστήρια του πλαισίου διαλόγου. Η μορφοποίηση είναι προσβάσιμη μέσω των ιδιοτήτων XControlModel και XControlView.

Σημειώστε ότι το μοναδικό περιεχόμενο της ιδιότητας DialogControl.Value ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο ελέγχου.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους ελέγχους τύπου δέντρου ελέγχου. Είναι εύκολο να συμπληρώσετε ένα δέντρο, είτε κλαδί προς κλαδί, είτε με ένα σύνολο κλαδιών ταυτόχρονα. Η συμπλήρωση ενός στοιχείου ελέγχου δέντρου μπορεί να εκτελεστεί στατικά ή δυναμικά.

Υπηρεσία ScriptForge.Dictionary

Ένα λεξικό είναι μια συλλογή από ζεύγη κλειδιών-στοιχείων

Υπηρεσία SFDocuments.Document

Η βιβλιοθήκη SFDocuments παρέχει μεθόδους και ιδιότητες για τη διευκόλυνση της διαχείρισης και του χειρισμού των εγγράφων του LibreOffice.

Μέθοδοι που ισχύουν για όλους τους τύπους εγγράφων (Έγγραφα κειμένου, Φύλλα, Παρουσιάσεις, κ.λπ.) παρέχονται από την υπηρεσία SFDocuments.Document. Μερικά παραδείγματα είναι:

Υπηρεσία ScriptForge.Exception

Η υπηρεσία Exception (εξαίρεση) είναι μια συλλογή μεθόδων που βοηθούν στην αποσφαλμάτωση κώδικα σε σενάρια Basic και Python και στον χειρισμό σφαλμάτων στα σενάρια Basic.

Στα Basic scripts (σενάρια Basic), όταν παρουσιάζεται ένα σφάλμα χρόνου εκτέλεσης, οι μέθοδοι και οι ιδιότητες της υπηρεσίαςException> βοηθούν στον εντοπισμό του περιβάλλοντος του σφάλματος και επιτρέπουν τον χειρισμό του.

Υπηρεσία ScriptForge.FileSystem

Η υπηρεσία FileSystem περιλαμβάνει ρουτίνες για το χειρισμό αρχείων και φακέλων. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα των δυνατοτήτων που παρέχονται από αυτήν την υπηρεσία:

ΥπηρεσίαSFDocuments.Form

Η υπηρεσία Form παρέχει μεθόδους και ιδιότητες για τη διαχείριση φορμών σε έγγραφα του LibreOffice. Αυτή η υπηρεσία υποστηρίζει φόρμες σε έγγραφα Base, Calc και Writer και επιτρέπει:

Υπηρεσία SFDocuments.FormControl

Η υπηρεσία FormControl παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία ελέγχου που ανήκουν σε μια φόρμα, μια υποφόρμα ή ένα στοιχείο ελέγχου πίνακα ενός FormDocument. Κάθε παρουσία της υπηρεσίας FormControl αναφέρεται σε ένα μόνο στοιχείο ελέγχου στη φόρμα. Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει στους χρήστες να:

SFDocument. Υπηρεσία FormDocument

Η υπηρεσία FormDocument επιτρέπει την πρόσβαση σε έγγραφα φόρμας που είναι αποθηκευμένα στα έγγραφα του LibreOffice Base.

Σε ένα έγγραφο Base, τα υπάρχοντα έγγραφα φόρμας μπορούν να προβληθούν επιλέγοντας Προβολή - Φόρμες στη διεπαφή χρήστη. Κάθε έγγραφο φόρμας μπορεί να αποτελείται από μία ή περισσότερες φόρμες, συμπεριλαμβανομένης της κύριας φόρμας και άλλων υποφορμών.

Υπηρεσία ScriptForge.L10N

Αυτή η υπηρεσία παρέχει έναν αριθμό μεθόδων που σχετίζονται με τη μετάφραση συμβολοσειρών με ελάχιστη επίδραση στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος. Οι μέθοδοι που παρέχονται από την υπηρεσία L10N μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως για:

Υπηρεσία SFWidgets.Menu

Η υπηρεσία Μενού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία και την αφαίρεση μενού από τη γραμμή μενού ενός παραθύρου εγγράφου του LibreOffice. Κάθε καταχώρηση μενού μπορεί να συσχετιστεί με ένα σενάριο ή με μια εντολή UNO. Αυτή η υπηρεσία παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

ΥπηρεσίαScriptForge.Platform

Η υπηρεσία Platform παρέχει μια συλλογή ιδιοτήτων σχετικά με το τρέχον περιβάλλον εκτέλεσης και το περιεχόμενο, όπως:

ΥπηρεσίαSFWidgets.PopupMenu

Η υπηρεσία PopupMenu μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία αναδυόμενων μενού που μπορούν να συσχετιστούν με συμβάντα ή να εκτελεστούν από σενάρια. Αυτή η υπηρεσία παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

Υπηρεσία ScriptForge.Region

Η υπηρεσία Region (Περιοχή) παρέχει μια συλλογή ιδιοτήτων και μεθόδων για τον χειρισμό πτυχών προγραμματισμού που σχετίζονται με τις τοπικές ρυθμίσεις και την περιοχή, όπως:

Υπηρεσία ScriptForge.Services

Ο κύριος σκοπός της ενότητας Services (Υπηρεσίες) είναι να παρέχει πρόσβαση στη μέθοδο CreateScriptService, η οποία μπορεί να κληθεί σε σενάρια χρήστη για να δημιουργήσει υπηρεσίες που υλοποιούνται χρησιμοποιώντας το πλαίσιο ScriptForge.

Υπηρεσία ScriptForge.Session

Η υπηρεσία Session συγκεντρώνει διάφορες μεθόδους γενικής χρήσης σχετικές με:

Υπηρεσία ScriptForge.String

Η υπηρεσία String παρέχει μια συλλογή μεθόδων για την επεξεργασία συμβολοσειρών. Αυτές οι μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

Υπηρεσία ScriptForge.TextStream

Η υπηρεσία TextStream χρησιμοποιείται για τη διαδοχική ανάγνωση και εγγραφή σε αρχεία που ανοίγονται ή δημιουργούνται χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ScriptForge.FileSystem.

Οι μέθοδοι OpenTextFile και CreateTextFile από την υπηρεσία FileSystem επιστρέφουν μια παρουσία της υπηρεσίας TextStream.

Υπηρεσία ScriptForge.Timer

Η υπηρεσία Timer μετρά τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των σεναρίων χρήστη.

Ένα Timer (Χρονόμετρο) μετρά τις durations (διάρκειες). Μπορεί να είναι:

Υπηρεσία SFWidgets.Toolbar

Η υπηρεσία Toolbar επιτρέπει την ανάκτηση πληροφοριών που σχετίζονται με τις γραμμές εργαλείων που είναι διαθέσιμες για ένα συγκεκριμένο παράθυρο εγγράφου. Με αυτήν την υπηρεσία είναι δυνατά τα παρακάτω:

Υπηρεσία SFWidgets.ToolbarButton

Η υπηρεσία ToolbarButton επιτρέπει την ανάκτηση πληροφοριών που σχετίζονται με τα πλήκτρα της γραμμής εργαλείων που είναι διαθέσιμα σε μια δεδομένη γραμμή εργαλείων. Με αυτήν την υπηρεσία είναι δυνατή:

Υπηρεσία ScriptForge.UI

Η υπηρεσία UI (διεπαφή χρήστη) απλοποιεί την αναγνώριση και τον χειρισμό των διαφορετικών παραθύρων που συνθέτουν ολόκληρη την εφαρμογή του LibreOffice:

Υπηρεσία SFUnitTests. UnitTest

Η υπηρεσία UnitTest παρέχει ένα πλαίσιο για την αυτοματοποίηση δοκιμών μονάδας χρησιμοποιώντας τη γλώσσα Basic, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να:

Υπηρεσία SFDocuments.Writer

Η κοινόχρηστη βιβλιοθήκη SFDocuments παρέχει έναν αριθμό μεθόδων και ιδιοτήτων για τη διευκόλυνση της διαχείρισης και του χειρισμού των εγγράφων του LibreOffice.

Ορισμένες μέθοδοι είναι γενικές για όλους τους τύπους εγγράφων και κληρονομούνται από την ενότητα SF_Document, ενώ άλλες μέθοδοι που είναι ειδικές για έγγραφα Writer ορίζονται στην ενότητα SF_Writer.

Σημείωση: Άλλες μη περιγραφόμενες λειτουργικές μονάδες ScriptForge προορίζονται για εσωτερική χρήση. Το περιεχόμενό τους υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

warning

Όλες οι ρουτίνες ή αναγνωριστικά του ScriptForge στη Basic που έχουν το πρόθεμα χαρακτήρα υπογράμμισης "_" δεσμεύονται για εσωτερική χρήση. Δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε μακροεντολές Basic ή σενάρια Python.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!