Μεταγλώττιση

Μεταγλωττίζει τη μακροεντολή Basic . Πρέπει να μεταγλωττίσετε μια μακροεντολή μετά από κάθε αλλαγή σε αυτήν, ή εάν η μακροεντολή χρησιμοποιεί βηματική ή διαδικαστική εκτέλεση.

Εικονίδιο μεταγλώττισης

Μεταγλώττιση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!