Γενικά

Καθορίστε τις ιδιότητες για τον επιλεγμένο έλεγχο ή τον διάλογο. Οι διαθέσιμες ιδιότητες εξαρτώνται από τον επιλεγμένο τύπο ελέγχου. Οι ακόλουθες ιδιότητες επομένως δεν είναι διαθέσιμες για κάθε τύπο ελέγχου.

URL της βοήθειας

Καθορίζει το URL της βοήθειας που καλείται όταν πατήσετε F1 ενώ η εστίαση είναι σε έναν συγκεκριμένο στοιχείο ελέγχου. Παραδείγματος χάριν, χρησιμοποιήστε την μορφή HID:1234 για να καλέσει το αναγνωριστικό βοήθειας με τον αριθμό 1234.

Ορίστε την μεταβλητή περιβάλλοντος HELP_DEBUG σε 1 για να προβάλετε τα αναγνωριστικά βοήθειας σαν εκτεταμένες συμβουλές βοήθειας.

Όνομα

Εισάγετε ένα όνομα για το τρέχον πεδίο ελέγχου. Αυτό το όνομα χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει το πεδίο ελέγχου.

Όριο στηλοθέτη

Επιλέξτε τη συμπεριφορά εστίασης του τρέχοντος στοιχείου ελέγχου όταν χρησιμοποιείτε το πλήκτρο Tab.

Προεπιλογή

Μόνο έλεγχοι εισόδου δέχονται εστίαση κατά τη χρήση του πλήκτρου Tab. Έλεγχοι χωρίς είσοδο όπως έλεγχοι τίτλου παραλείπονται.

Όχι

Στην χρήση του πλήκτρου tab η εστίαση παρακάμπτει το στοιχείο ελέγχου.

Ναι

Το πεδίο ελέγχου μπορεί να επιλεχθεί με το πλήκτρο Tab.


Ύψος

Καθορίζει το ύψος του τρέχοντος στοιχείου ελέγχου ή του διαλόγου.

Ύψος γραμμής

Ορίζει το ύψος κάθε σειράς ενός στοιχείου ελέγχου δέντρων, σε εικονοστοιχεία.

Εάν η επιλεγμένη τιμή είναι μικρότερη ή ίση με το μηδέν, το ύψος της γραμμής είναι το μέγιστο ύψος όλων των γραμμών.

Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.

Ακρίβεια δεκαδικών

Ορίζει τον αριθμό δεκαδικών θέσεων που θα εμφανίζονται, για ένα αριθμητικό ή νομισματικό στοιχείο ελέγχου.

Ακριβής μορφοποίηση

Επιλέξτε "Ναι" για να επιτρέψετε μόνο στους έγκυρους χαρακτήρες να εισαχθούν σε ένα στοιχείο ελέγχου αριθμού, νομίσματος, ημερομηνίας, ή χρόνου.

Αυτόματη συμπλήρωση

Επιλέξτε " Ναι" για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αυτόματη συμπλήρωσης για τον επιλεγμένο έλεγχο.

Αύξηση/ελάττωση τιμής

Καθορίζει το διάστημα αύξησης και μείωσης για τα στοιχεία ελέγχου κουμπιών αυξομείωσης.

Γραμμή κύλισης

Προσθέτει τον τύπο γραμμή κύλισης που ορίσατε σε ένα πλαίσιο κειμένου.

Γραμμή κύλισης

Προσθέτει τον τύπο της γραμμής κύλισης που ορίσατε σε ένα πλαίσιο κειμένου.

Γραφικά

Καθορίζει την προέλευση των γραφικών για ένα κουμπί ή ένα πεδίο ελέγχου εικόνας. Πατήστε "..." για να επιλέξετε ένα αρχείο.

Διαχωριστικό χιλιάδων

Επιλέξτε "Ναι" για να εμφανίζονται οι χαρακτήρες διαχωρισμού χιλιάδων σε αριθμητικά και νομισματικά στοιχεία ελέγχου.

Εισαγωγή πολλαπλών γραμμών

Επιλέξτε "Ναι" για να επιτραπεί η εισαγωγή πολλαπλών γραμμών σε στοιχεία ελέγχου. Πατήστε το πλήκτρο εισαγωγής για να εισάγετε μία χειροκίνητη αλλαγή γραμμής στο στοιχείο ελέγχου.

Εκτύπωση

Επιλέξτε "Ναι" για να συμπεριλάβετε το στοιχείο ελέγχου στην εκτύπωση του εγγράφου.

Ελάχιστη τιμή

Καθορίζει τη ελάχιστη τιμή για το τρέχον στοιχείο ελέγχου.

Ελάχιστη τιμή κύλισης

Καθορίζει τη ελάχιστη τιμή στοιχείου ελέγχου μίας γραμμής κύλισης.

Ελάχιστη τιμή προόδου

Καθορίζει τη ελάχιστη τιμή ενός στοιχείου ελέγχου γραμμής προόδου.

Ελάχιστος χρόνος.

Καθορίζει τη ελάχιστη χρονική τιμή για ένα στοιχείο ελέγχου χρόνου.

Ελαχ. ημερομηνία

Ορίζει το κάτω όριο για ένα στοιχείο ελέγχου ημερομηνίας.

Εμφάνιση χειριστών

Καθορίζει εάν θα εμφανίζονται οι χειριστές των κόμβων.

Οι χειριστές είναι διάστικτες γραμμές που απεικονίζουν την ιεραρχία του στοιχείου ελέγχου δέντρων.

Η προεπιλεγμένη τιμή είναι TRUE.

Εμφάνιση χειριστών ρίζας

Καθορίζει εάν οι χειριστές των κόμβων πρέπει επίσης να εμφανίζονται και στο επίπεδο ρίζας.

Η προεπιλεγμένη τιμή είναι TRUE.

Ενεργό

Επιλέξτε "Ναι" για να ενεργοποιήσετε το στοιχείο ελέγχου. Εάν το στοιχείο ελέγχου είναι ανενεργό, φαίνεται αχνό στο παράθυρο διαλόγου.

Επανάληψη

Επαναλαμβάνει τα γεγονότα έναυσης όταν κρατάτε το κουμπί του ποντικιού πατημένο σε ένα στοιχείο ελέγχου όπως ένα κουμπί αυξομείωσης.

Επεξεργάσιμο

Ορίζει εάν οι κόμβοι του στοιχείου ελέγχου δέντρου είναι επεξεργάσιμοι.

Η προεπιλεγμένη τιμή είναι FALSE - ΨΕΥΔΗΣ.

Επεξεργασία μάσκας

Καθορίζει τη μάσκα επεξεργασίας για ένα στοιχείο έλεγχου μοτίβου. Αυτό είναι ένας κώδικας χαρακτήρων που καθορίζει την μορφή εισαγωγής για το στοιχείο ελέγχου.

Πρέπει να καθορίσετε έναν χαρακτήρα μάσκας για κάθε χαρακτήρα εισαγωγής στη μάσκα επεξεργασίας έτσι ώστε να περιορίσετε την είσοδο στις τιμές που θα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Χαρακτήρας

Σημασία

L

Μια σταθερά κειμένου. Αυτός ο χαρακτήρας δεν μπορεί να τροποποιηθεί από το χρήστη.

a

Οι χαρακτήρες a-z μπορούν να εισαχθούν εδώ. Εάν εισαχθεί ένα κεφαλαίο γράμμα, θα μετατραπεί αυτόματα σε πεζό.

A

Οι χαρακτήρες A-Z μπορούν να εισαχθούν εδώ. Εάν εισάγεται ένα πεζό γράμμα, θα μετατραπεί αυτόματα σε κεφαλαίο.

c

Οι χαρακτήρες a-z και 0-9 μπορούν να εισαχθούν εδώ. Εάν εισαχθεί ένα κεφαλαίο γράμμα, θα μετατραπεί αυτόματα σε πεζό.

C

Οι χαρακτήρες a-z και 0-9 μπορούν να εισαχθούν εδώ. Εάν εισαχθεί ένα πεζό γράμμα, θα μετατραπεί αυτόματα σε κεφαλαίο.

N

Μόνο οι χαρακτήρες 0-9 μπορούν να εισαχθούν.

x

Όλοι οι εκτυπώσιμοι χαρακτήρες μπορούν να εισαχθούν.

X

Όλοι οι εκτυπώσιμοι χαρακτήρες μπορούν να εισαχθούν. Εάν χρησιμοποιηθεί ένα πεζό γράμμα, θα μετατραπεί αυτόματα σε κεφαλαίο.


Επιλογή

Καθορίζει την ακολουθία των επιλεγμένων στοιχείων, όπου το "0" αντιστοιχεί στο πρώτο στοιχείο. Για να επιλέξετε περισσότερα από ένα στοιχεία, η ιδιότητα Πολλαπλή Επιλογή πρέπει να είναι ενεργή.

Πατήστε το κουμπί ... για να ανοίξει ο διάλογος Επιλογή.

Πατήστε στο στοιχείο ή τα στοιχεία που θέλετε να επιλέξετε. Για να επιλέξετε περισσότερα από ένα στοιχεία, σιγουρευτείτε ότι η Πολλαπλή Επιλογή είναι ενεργή

Ετικέτα

Καθορίζει την ετικέτα του τρέχοντος στοιχείου ελέγχου. Η ετικέτα εμφανίζεται μαζί με το στοιχείο ελέγχου.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ετικέτες πολλαπλών γραμμών με την εισαγωγή χειροκίνητων αλλαγών γραμμής στις ετικέτες χρησιμοποιώντας Shift+Enter.

Ημερομηνία

Ορίστε την προεπιλεγμένη ημερομηνία που θα εμφανίζεται στον έλεγχο ημερομηνίας.

ΘέσηX

Καθορίζει την απόσταση του τρέχοντος στοιχείου ελέγχου από την αριστερή πλευρά του διαλόγου.

ΘέσηY

Καθορίζει την απόσταση του τρέχοντος στοιχείου ελέγχου από την κορυφή του διαλόγου.

Καθυστέρηση

Ορίζει την καθυστέρηση σε χιλιοστά του δευτερολέπτου μεταξύ των γεγονότων έναυσης της γραμμής κύλισης. Ένα γεγονός έναυσης εμφανίζεται όταν πατάτε σε ένα βέλος της γραμμής κύλισης ή πατάτε στην περιοχή του παρασκηνίου σε μία γραμμή κύλισης. Τα επαναλαμβανόμενα γεγονότα έναυσης εμφανίζονται εάν κρατάτε το κουμπί του ποντικιού πιεσμένο όταν πατάτε ένα βέλος της γραμμής κύλισης ή στην περιοχή παρασκηνίου σε μία γραμμή κύλισης. Εάν θέλετε, μπορείτε να περιλάβετε τις έγκυρες χρονικές μονάδες με τον αριθμό που εισάγετε, παραδείγματος χάριν, 2 s ή 500 ms.

Καλεί την επεξεργασία της κατάστασης διακοπής

Καθορίζει το τι συμβαίνει όταν η επεξεργασία διακόπτεται από την επιλογή ενός άλλου κόμβου στο δέντρο, την αλλαγή στα στοιχεία του δέντρου, ή από κάποια άλλα μέσα.

Ορίζοντας αυτήν την ιδιότητα σε TRUE αναγκάζει τις αλλαγές να αποθηκευθούν αυτόματα όταν η επεξεργασία διακόπτεται. Το FALSE σημαίνει ότι η επεξεργασία ακυρώνεται και οι αλλαγές χάνονται.

Η προεπιλεγμένη τιμή είναι FALSE - ΨΕΥΔΗΣ.

Κατάσταση

Επιλέξτε την κατάσταση επιλογής του τρέχοντος στοιχείου ελέγχου.

Καταμέτρηση γραμμών

Εισάγει τον αριθμό γραμμών που εμφανίζονται για ένα στοιχείο ελέγχου λίστας. Για σύνθετα πλαίσια, αυτή η ρύθμιση είναι ενεργή μόνο εάν η πτυσσόμενη επιλογή είναι ενεργή.

Καταχωρίσεις λίστας

Καθορίζει τις καταχωρίσεις για ένα στοιχείο ελέγχου λίστας. Μια γραμμή αντιστοιχεί σε μια καταχώριση λίστας. Πατήστε Shift+Enter για να εισάγετε μια νέα γραμμή.

Κείμενο βοήθειας

Εισάγει ένα κείμενο βοήθειας που εμφανίζεται ως συμβουλή (βοήθεια φυσαλίδας) όταν το ποντίκι μένει για λίγο πάνω από το στοιχείο ελέγχου.

Κλιμάκωση

Κλιμακώνει την εικόνα για να ταιριάζει στο μέγεθος του στοιχείου ελέγχου.

Κουμπί αυξομείωσης

Επιλέξτε "Ναι" για να προσθέσετε κουμπιά αυξομείωσης σε ένα στοιχείο ελέγχου αριθμητικό , νομισματικό, χρονικό ή ημερομηνίας, για να επιτραπεί η αυξομείωση της τιμής εισαγωγής χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βελών.

Κυριολεκτική μάσκα

Καθορίζει τις αρχικές τιμές που εμφανίζονται σε ένα στοιχείο ελέγχου μοτίβου. Αυτό βοηθά τον χρήστη να προσδιορίσει ποιες τιμές επιτρέπονται σε ένα στοιχείο ελέγχου μοτίβου. Η κυριολεκτική μάσκα περιορίζεται από την καθορισμένη μορφή από τη μάσκα επεξεργασίας.

Μέγιστη τιμή

Καθορίζει τη μέγιστη τιμή για τον τρέχον στοιχείο ελέγχου.

Μέγιστη τιμή κύλισης

Καθορίζει τη μέγιστη τιμή στοιχείου ελέγχου μίας γραμμής κύλισης.

Μέγιστη τιμή προόδου.

Ορίζει τη μέγιστη τιμή ενός στοιχείου ελέγχου γραμμής προόδου.

Μέγιστο μήκος κειμένου

Καθορίζει τον μέγιστο αριθμό χαρακτήρων που ο χρήστης μπορεί να εισάγει.

Μέγιστος χρόνος

Καθορίζει τη μέγιστη χρονική τιμή για ένα στοιχείο ελέγχου χρόνου.

Μεγ. ημερομηνία

Ορίζει το άνω όριο για ένα στοιχείο ελέγχου ημερομηνίας.

Μεγάλη αλλαγή

Ορίστε τον αριθμό μονάδων που θα κυλούν όταν ένας χρήστης πατά στην περιοχή μεταξύ του ολισθητή και των βελών σε μία γραμμής κύλισης.

Μικρή αλλαγή

Καθορίζει τον αριθμό μονάδων που θα κυλίσουν όταν ένας χρήστης πατήσει ένα βέλος σε μια γραμμή κύλισης.

Μορφή ημερομηνίας

Ορίστε την επιθυμητή μορφή για έναν έλεγχο ημερομηνίας. Ο έλεγχος ημερομηνίας ερμηνεύει την είσοδο του χρήστη ανάλογα με αυτήν την ρύθμιση μορφής.

Μορφή ώρας

Επιλέξτε την μορφή που θα χρησιμοποιείται για τα στοιχεία ελέγχου χρόνου.

Μόνο για ανάγνωση

Επιλέξτε "Ναι" για να αποτρέψετε τον χρήστη από επεξεργασία της τιμής του τρέχοντος στοιχείου ελέγχου. Το στοιχείο ελέγχου ενεργοποιείται και μπορεί να εστιαστεί αλλά δεν τροποποιείται.

Ορατό μέγεθος

Καθορίζει το μήκος του ολισθητή ενός στοιχείου ελέγχου γραμμής κύλισης.

Περίγραμμα

Καθορίζει τον τύπο του περιγράμματος για το τρέχον πεδίο ελέγχου.

Πλάτος

Καθορίζει το πλάτος του τρέχοντος στοιχείου ελέγχου ή του διαλόγου.

Πολλαπλή επιλογή

Επιλέξτε "Ναι" για να επιτραπεί η επιλογή πολλαπλών καταχωρίσεων σε στοιχεία ελέγχου λίστας.

Προβολή ρίζας

Καθορίζει το εάν ο κόμβος ρίζας του στοιχείου ελέγχου δέντρων εμφανίζεται.

Εάν η εμφανιζόμενη ρίζα οριστεί σε FALSE, ο κόμβος ρίζας ενός προτύπου δεν είναι πλέον ένας έγκυρος κόμβος για το στοιχείο ελέγχου δέντρου και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μεθόδους του XTreeControl.

Η προεπιλεγμένη τιμή είναι TRUE.

Προεπιλεγμένο κουμπί

Επιλέξτε το "Ναι" για να κάνετε το τρέχον κουμπί στοιχείου ελέγχου προεπιλογή. Πατώντας το Επιστροφή στον διάλογο ενεργοποιείται το προεπιλεγμένο κουμπί.

Προσανατολισμός

Καθορίζει τον προσανατολισμό για μία γραμμή κύλισης.

Πτυσσόμενο

Επιλέξτε "Ναι" για να ενεργοποιήσετε την πτυσσόμενη επιλογή για τα στοιχεία ελέγχου λιστών ή σύνθετου πλαισίου. Ένα πτυσσόμενο πεδίο στοιχείου ελέγχου έχει ένα κουμπί με βέλος που μπορείτε να πατήσετε για να ανοίξετε μία λίστα με τις υπάρχουσες καταχωρίσεις φόρμας.

Σειρά

Καθορίζει τη σειρά με την οποία τα στοιχεία ελέγχου λαμβάνουν την εστίαση όταν πατηθεί το πλήκτρο Tab στον διάλογο. Στην είσοδο σε έναν διάλογο, το στοιχείο ελέγχου με τη χαμηλότερη σειρά (0) λαμβάνει την εστίαση. Πατώντας το πλήκτρο Tab εστιάζουμε διαδοχικά στα άλλα στοιχεία ελέγχου όπως ορίζονται από τον αριθμό σειράς τους.

Αρχικά, τα πεδία ελέγχου λαμβάνουν τους αριθμούς με την σειρά που προστίθενται στον διάλογο. Μπορείτε να αλλάξετε την αριθμητική σειρά για τα πεδία ελέγχου. Η LibreOffice Basic ενημερώνει αυτόματα την αριθμητική σειρά για να αποφύγει τους διπλούς αριθμούς. Στα πεδία ελέγχου που δεν μπορούν να λάβουν εστίαση αποδίδεται επίσης μια τιμή, αλλά αυτά τα στοιχεία ελέγχου αγνοούνται κατά την χρησιμοποίηση του πλήκτρου Tab.

Σελίδα (βήμα)

Καθορίζει τον αριθμό της σελίδας διαλόγου στην οποία το τρέχον πεδίο ελέγχου αποδίδεται ή τον αριθμό σελίδας του διαλόγου που θέλετε να επεξεργαστείτε. Εάν ένας διάλογος έχει μόνο μια σελίδα ορίζει την τιμή 0 στο Σελίδα (βήμα).

Επιλέξτε το Σελίδα (βήμα) = 0 για να καταστήσει έναν στοιχείο ελέγχου ορατό σε κάθε σελίδα διαλόγου.

Για να μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων διαλόγου σε χρόνο εκτέλεσης, πρέπει να δημιουργήσετε μια μακροεντολή που αλλάζει την τιμή της Σελίδας (βήμα).

Στοίχιση

Καθορίζει την επιλογή στοίχισης για το επιλεγμένο πεδίο έλεγχου.

Σύμβολο νομίσματος

Εισάγετε το σύμβολο νομίσματος που θα χρησιμοποιείται για το πεδίο ελέγχου νομισμάτων.

Σύμβολο προθέματος

Επιλέξτε "Ναι" για να εμφανίσετε το πρόθεμα συμβόλου νομίσματος σε στοιχεία ελέγχου νομίσματος όταν ένας αριθμός εισάγεται.

Σύνολο χαρακτήρων

Επιλέξτε την γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του περιεχομένου του τρέχοντος ελέγχου.

Τίτλος

Καθορίζει τον τίτλο του διαλόγου. Πατήστε στο περίγραμμα του διαλόγου για να επιλέξετε τον διάλογο.

Οι Τίτλοι χρησιμοποιούνται μόνο για εισαγωγή ετικέτας σε έναν διάλογο και περιέχουν μόνο μια γραμμή. Παρακαλώ σημειώστε ότι εάν εργάζεστε με μακροεντολές, τα στοιχεία ελέγχου καλούνται μόνο μέσω της ιδιότητας του Ονόματος τους.

Τιμή

Καθορίζει την τιμή για το τρέχον στοιχείο ελέγχου.

Τιμή κύλισης

Καθορίζει την αρχική τιμή του στοιχείου ελέγχου μίας γραμμής κύλισης. Αυτό ορίζει τη θέση του ολισθητή της γραμμής κύλισης.

Τιμή προόδου

Καθορίζει μία τιμή προόδου ενός στοιχείου ελέγχου γραμμής προόδου.

Τριπλή κατάσταση

Επιλέξτε "Ναι" για να επιτρέψετε σε ένα πλαίσιο ελέγχου να έχει τρεις καταστάσεις (σημειωμένο, ασημείωτο και αχνό) αντί για δύο (σημειωμένο και ασημείωτο).

Τύπος επιλογής

Καθορίζει τον τρόπο επιλογής που είναι ενεργός για αυτό το στοιχείο ελέγχου δένδρου.

Τύπος κουμπιού

Επιλέξτε έναν τύπο κουμπιών. Οι τύποι κουμπιών καθορίζουν ποιος τύπος δράσης θα ενεργοποιείται.

Χαρακτήρες κωδικού πρόσβασης

Εισάγετε έναν χαρακτήρα που θα εμφανίζεται αντί των χαρακτήρων που πληκτρολογείτε. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή των κωδικών στα στοιχεία ελέγχου κειμένου.

Χειροκίνητη αλλαγή γραμμών

Επιλέξτε "Ναι" για να επιτρέψετε την χειροκίνητη αλλαγή γραμμών στα στοιχεία ελέγχου πολλαπλών γραμμών.

Χρώμα παρασκηνίου

Καθορίζει το χρώμα παρασκηνίου για το τρέχον πεδίο ελέγχου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!