Ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE)

Αυτό το τμήμα περιγράφει το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) για τo LibreOffice Basic.

Επισκόπηση IDE

Οργάνωση βιβλιοθηκών και αρθρωμάτων

Ο επεξεργαστής της Basic

Εντοπισμός σφαλμάτων σε πρόγραμμα Basic

IDE Basic

Καθορίζει τις ρυθμίσεις για το βασικό IDE (Ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης) για να βοηθήσει την επεξεργασία μακροεντολών στη Basic.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!