Ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE)

Αυτό το τμήμα περιγράφει το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) για τo LibreOffice Basic.

Επισκόπηση IDE

Οργάνωση βιβλιοθηκών και αρθρωμάτων

Ο επεξεργαστής Basic

Εντοπισμός σφαλμάτων σε πρόγραμμα Basic

IDE Basic

Καθορίζει τις ρυθμίσεις για το βασικό IDE (Ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης) για να βοηθήσει την επεξεργασία μακροεντολών στη Basic.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!