Βιβλιοθήκες, αρθρώματα και παράθυρα διαλόγων

Τα ακόλουθα περιγράφουν τη βασική χρήση των βιβλιοθηκών, των αρθρωμάτων και των διαλόγων στην LibreOffice Basic.

Η LibreOffice Basic παρέχει εργαλεία που σας βοηθηθούν να δημιουργήσετε τα προγράμματά σας. Υποστηρίζει διάφορες " μονάδες" οι όποιες σας επιτρέπουν να ομαδοποιήσετε αυτόνομες SUBS και FUNCTIONS σε ένα πρόγραμμα Basic.

Βιβλιοθήκες

Οι βιβλιοθήκες χρησιμεύουν ως ένα εργαλείο για την ομαδοποίηση αρθρωμάτων, και μπορεί να συνδεθεί με ένα έγγραφο ή με ένα πρότυπο. Όταν ένα έγγραφο ή ένα πρότυπο αποθηκεύεται, όλα τα αρθρώματα που περιλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη αποθηκεύονται επίσης αυτόματα.

Μια βιβλιοθήκη μπορεί να περιέχει μέχρι 16.000 αρθρώματα.

Αρθρώματα

ένα άρθρωμα περιέχει SUBS και FUNCTIONS μαζί με δηλώσεις μεταβλητών. Το μέγεθος του προγράμματος που μπορεί να αποθηκευτεί σε ένα άρθρωμα περιορίζεται σε 64 kB. Εάν απαιτείται περισσότερος χώρος μπορείτε να διαιρέσετε ένα έργο του LibreOffice Basic μεταξύ περισσοτέρων αρθρωμάτων και έπειτα να τα αποθηκεύσετε σε μια μοναδική βιβλιοθήκη.

Αρθρώματα παραθύρων διαλόγου

Τα αρθρώματα διαλόγων περιέχουν τους ορισμούς διαλόγων, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοτήτων πλαισίων διαλόγου, οι ιδιότητες κάθε στοιχείου διαλόγου και των γεγονότων που του έχουν οριστεί. Δεδομένου ότι ένα άρθρωμα διαλόγου μπορεί μόνο να περιέχει έναν μόνο διάλογο, αναφέρονται συχνά ως " διάλογοι".

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!