Σύνταξη

Αυτή η ενότητα περιγράφει τα βασικά στοιχεία σύνταξης της LibreOffice Basic. Για μια λεπτομερή περιγραφή των στοιχείων παρακαλώ δείτε τον Οδηγό LibreOffice Basic που είναι διαθέσιμος ξεχωριστά.

Χρήση μεταβλητών

Παρακάτω περιγράφεται η βασική χρήση των μεταβλητών στην LibreOffice Basic.

Χρησιμοποιώντας τους καταλόγους αντικειμένων

Ο κατάλογος αντικειμένων παρέχει μια επισκόπηση όλων των αρθρωμάτων και των διαλόγων που έχετε δημιουργήσει μέσα στο LibreOffice.

Χρήση διεργασιών, συναρτήσεων και ιδιοτήτων

Τα παρακάτω περιγράφουν τη βασική χρήση των διεργασιών, συναρτήσεων και ιδιοτήτων στη LibreOffice Basic.

Βιβλιοθήκες, αρθρώματα και παράθυρα διαλόγων

Τα ακόλουθα περιγράφουν τη βασική χρήση των βιβλιοθηκών, των αρθρωμάτων και των διαλόγων στην LibreOffice Basic.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!