Βασικές αρχές

Αυτή η ενότητα παρέχει τις βασικές αρχές για το πώς να εργαστείτε με τη LibreOffice Basic.

Ο κώδικας της LibreOffice Basic είναι βασισμένος σε υπορουτίνες και συναρτήσεις που διευκρινίζονται μεταξύ των τμημάτων sub...end sub και function...end function αντίστοιχα. Κάθε υπορουτίνα ή συνάρτηση μπορεί να καλέσει άλλες υπορουτίνες και συναρτήσεις. Εάν σκοπεύετε για να γράψετε γενικό κώδικα για μια υπορουτίνα ή μια συνάρτηση, μπορείτε πιθανώς να τον επαναχρησιμοποιήσετε σε άλλα προγράμματα. Δείτε επίσης το Διαδικασίες και συναρτήσεις .

Εικονίδιο σημείωσης

Μερικοί περιορισμοί εφαρμόζονται για τα ονόματα των δημόσιων μεταβλητών σας, υποδιαδικασιών και συναρτήσεων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ίδιο όνομα με ένα από τα αρθρώματα της ίδιας βιβλιοθήκης.


Τι είναι μια υπορουτίνα;

Το Sub είναι η συντομογραφία της λέξεως υπορουτίνα, που χρησιμοποιείται για να χειριστεί μία συγκεκριμένη εργασία στα πλαίσια ενός προγράμματος. Οι υπορουτίνες χρησιμοποιούνται για να χωριστεί μία εργασία σε μεμονωμένες διαδικασίες. Ο διαχωρισμός ενός προγράμματος σε διαδικασίες και τις υπό-διαδικασίες ενισχύει την αναγνωσιμότητα και μειώνει της περιπτώσεις λαθών. Μια υπορουτίνα ενδεχομένως να δέχεται μερικά ορίσματα ως παραμέτρους αλλά δεν επιστρέφει καμιά τιμή στην καλούσα υπορουτίνα ή τη συνάρτηση, παραδείγματος χάριν:

ΚάνεΚάτιΜεΤιςΤιμές(ΗΠρώτηΤιμήΜου,ΗΔεύτερηΤιμήΜου)

Τι είναι μια συνάρτηση;

Μία συνάρτηση είναι ουσιαστικά μία διαδικασία, η όποια επιστρέφει μια τιμή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συνάρτηση στη δεξιά πλευρά μιας δήλωσης μεταβλητής, ή σε άλλες θέσεις όπου χρησιμοποιείτε κανονικά τιμές, παραδείγματος χάριν:

ΗΔεύτερηΤιμήΜου = ΗΣυνάρτησηΜου(ΗΠρώτηΤιμήΜου)

Καθολικές και τοπικές μεταβλητές

Οι καθολικές μεταβλητές ισχύουν για όλες τα διαδικασίες και τις συναρτήσεις μέσα σε ένα άρθρωμα. Δηλώνονται στην αρχή ενός αρθρώματος προτού να αρχίσει η πρώτη διαδικασία ή η πρώτη συνάρτηση.

Οι μεταβλητές που δηλώνετε μέσα σε ένα υπορουτίνα ή μια συνάρτηση ισχύουν μόνο μέσα σε αυτήν την υπορουτίνα ή συνάρτηση. Αυτές οι μεταβλητές παρακάμπτουν τις καθολικές μεταβλητές με το ίδιο όνομα και τις τοπικές μεταβλητές με το ίδιο όνομα που προέρχεται από της ψηλότερες σε ιεραρχία υπορουτίνες ή συναρτήσεις.

Δομή προγράμματος

Αφού χωρίσετε το πρόγραμμά σας σε διαδικασίες και συναρτήσεις (Subs και Functions), μπορείτε να αποθηκεύετε αυτές τις διαδικασίες και συναρτήσεις ως αρχεία για την επαναχρησιμοποίηση τους σε άλλα προγράμματα. Το LibreOffice Basic υποστηρίζει Αρθρώματα και Βιβλιοθήκες . Τα υπορουτίνες και οι συναρτήσεις περιλαμβάνονται πάντα μέσα σε ενότητες. Μπορείτε να καθορίσετε τα αρθρώματα έτσι ώστε να είναι καθολικά ή μέρος ενός εγγράφου. Πολλά αρθρώματα μπορούν να συνδυαστούν μέσα σε μια βιβλιοθήκη.

Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε τις υπορουτίνες, τις λειτουργίες, τα αρθρώματα και τις βιβλιοθήκες από ένα αρχείο προς ένα άλλο χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Μακροεντολές.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!