Προγραμματισμός με την LibreOffice Basic

Εδώ μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για το πώς να εργαστείτε με μακροεντολές και τη γλώσσα LibreOffice Basic.

Βασικές αρχές

Αυτή η ενότητα παρέχει τις βασικές αρχές για το πώς να εργαστείτε με τη LibreOffice Basic.

Σύνταξη

Αυτή η ενότητα περιγράφει τα βασικά στοιχεία σύνταξης της LibreOffice Basic. Για μια λεπτομερή περιγραφή των στοιχείων παρακαλώ δείτε τον Οδηγό LibreOffice Basic που είναι διαθέσιμος ξεχωριστά.

Ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE)

Αυτό το τμήμα περιγράφει το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) για τo LibreOffice Basic.

Μακροεντολές βάσει συμβάντων εγγράφων

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να εκχωρήσετε δέσμες ενεργειών σε εφαρμογή, έγγραφο ή συμβάντα φόρμας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!