Μακροεντολή

Ανοίγει τον διάλογο Μακροεντολή, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε, να οργανώσετε και να εκτελέσετε, μακροεντολές στο LibreOffice Basic.

Όνομα μακροεντολής

Εμφανίζει το όνομα της επιλεγμένης μακροεντολής. Για δημιουργία ή αλλαγή του ονόματος μιας μακροεντολής, εισάγετε ένα όνομα εδώ.

Μακροεντολή από / Αποθήκευση μακροεντολής σε

Κατηγοριοποιεί τις βιβλιοθήκες και τα αρθρώματα, όπου μπορείτε να ανοίγετε ή να αποθηκεύετε τις μακροεντολές σας. Για να αποθηκεύσετε μια μακροεντολή με ένα συγκεκριμένο έγγραφο, ανοίξτε το έγγραφο και έπειτα ανοίξτε αυτόν τον διάλογο.

Εκτέλεση / Αποθήκευση

Εκτελεί ή αποθηκεύει την τρέχουσα μακροεντολή.

Ανάθεση

Ανοίγει τον προσαρμοσμένο διάλογο, όπου μπορείτε να αποδώσετε την επιλεγμένη μακροεντολή σε ένα μενού εντολών, σε μια γραμμή εργαλείων ή σε ένα συμβάν.

Επεξεργασία

Ξεκινά τον επεξεργαστή Basic για το LibreOffice και ανοίγει την επιλεγμένη μακροεντολή για επεξεργασία.

Δημιουργία/Διαγραφή

Δημιουργεί μια νέα μακροεντολή, ή διαγράφει την επιλεγμένη μακροεντολή.

Για να δημιουργήσετε μια νέα μακροεντολή, επιλέξτε το άρθρωμα "Standard" στην λίστα Μακροεντολή από και έπειτα πατήστε Δημιουργία.

Για να διαγράψετε μια μακροεντολή, επιλέξτε την , και έπειτα κάντε κλικ στη Διαγραφή.

Διαχείριση

Ανοίγει τον διάλογο Διαχείριση μακροεντολών, όπου μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε, ή να διαγράψετε υπάρχοντα αρθρώματα μακροεντολών, διαλόγων και βιβλιοθήκες.

Αρθρώματα/Διάλογοι

Ταξινομεί τις υπάρχουσες μακροεντολές και διαλόγους.

Μπορείτε να μετακινήσετε και να αποθέσετε ένα άρθρωμα ή ένα παράθυρο διαλόγου ανάμεσα στις βιβλιοθήκες.

Για να αντιγράψετε ένα διάλογο η ένα άρθρωμα , κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενώ κάνετε μεταφορά και απόθεση.

Επεξεργασία

Ανοίγει την επιλεγμένη μακροεντολή ή ένα παράθυρο διαλόγου για επεξεργασία.

Δημιουργία

Δημιουργεί ένα νέο άρθρωμα.

Δημιουργεί έναν νέο διάλογο.

Καρτέλα βιβλιοθηκών

Σας επιτρέπει να διαχειριστείτε τις βιβλιοθήκες μακροεντολών.

Τοποθεσία

Επιλέξτε την τοποθεσία που περιέχει τις βιβλιοθήκες μακροεντολών που θα επιθυμούσατε να διαχειριστείτε.

Βιβλιοθήκη

Ταξινομεί τις βιβλιοθήκες μακροεντολών στην επιλεγμένη τοποθεσία.

Επεξεργασία

Ανοίγει τον επεξεργαστή Basic του LibreOffice ώστε να μπορείτε να τροποποιήσετε την επιλεγμένη βιβλιοθήκη.

Κωδικός πρόσβασης

Ορίζει ή επεξεργάζεται τον κωδικό πρόσβασης για την επιλεγμένη βιβλιοθήκη. Οι "Standard" βιβλιοθήκες δεν μπορούν να έχουν κωδικό.

Δημιουργία

Δημιουργεί μία νέα βιβλιοθήκη.

Όνομα

Εισάγετε ένα όνομα για το νέο άρθρωμα, παράθυρο διαλόγου, ή βιβλιοθήκη.

Προσθήκη

Εντοπίστε την βιβλιοθήκη LibreOffice Basic που θέλετε να προσθέσετε στον τρέχοντα κατάλογο και έπειτα πατήστε Άνοιγμα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!