Γλωσσάρι της LibreOffice Basic

Αυτό το γλωσσάρι εξηγεί μερικούς τεχνικούς όρους που μπορείτε να συναντήσετε κατά το εργασία με την LibreOffice Basic.

Twips

Το twip είναι μια μονάδα ανεξάρτητη από την οθόνη, που χρησιμοποιείται για να καθορίσει την ενιαία θέση και μέγεθος των στοιχείων της οθόνης σε όλα τα συστήματα προβολής. Ένα twip είναι το 1/1440 της ίντσας ή το 1/20 της στιγμής του εκτυπωτή. Άρα μία ίντσα περιλαμβάνει 1440 twips και ένα εκατοστό περιλαμβάνει περίπου 567 twips.

Δεκαδικό σημείο

Κατά τη μετατροπή των αριθμών, η LibreOffice Basic χρησιμοποιεί τις τοπικές ρυθμίσεις του συστήματος για να καθορίσει τον διαχωρισμό των δεκάδων και των χιλιάδων.

Η συμπεριφορά έχει επίδραση και στην έμμεση μετατροπή ( 1 + "2,3" = 3,3 ) όπως και στη συνάρτηση IsNumeric.

Μονάδες μέτρησης

Στην LibreOffice Basic, μια παραμετρική μέθοδος ή μια ιδιότητα που περιμένει πληροφορίες μονάδας μπορεί να οριστεί είτε ως ακέραιος είτε έκφραση μεγάλου ακέραιου χωρίς μονάδα, είτε ως συμβολοσειρά χαρακτήρα που περιέχει μια μονάδα. Εάν καμιά μονάδα δεν περαστεί στη μέθοδο η προεπιλεγμένη καθορισμένη μονάδα για τον τύπο ενεργού εγγράφου θα χρησιμοποιηθεί. Εάν η παράμετρος περάσει ως συμβολοσειρά χαρακτήρα που περιέχει μια μονάδα μέτρησης, η προεπιλεγμένη ρύθμιση θα αγνοηθεί. Η προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης για ένα τύπο εγγράφου μπορεί να οριστεί στο - (Τύπος εγγράφου) - Γενικά.

Συμβολισμός URL

Η URLs (Uniform Resource Locators) χρησιμοποιείται για να καθορίσει τη θέση ενός πόρου όπως ένα αρχείο σε ένα σύστημα αρχείων, συνήθως μέσα σε ένα περιβάλλον δικτύων. Η URL αποτελείτε από ένα προσδιοριστικό πρωτοκόλλου, ένα προσδιοριστικό κύριου υπολογιστή και ένας προσδιοριστικό διαδρομής αρχείου:

πρωτόκολλο://host.name/path/to/the/file.html

Η πιο κοινή χρήση της URL είναι στο διαδίκτυο για τη διευκρίνιση ιστοσελίδων. Παράδειγμα για τα πρωτόκολλα είναι http, ftp, ή file. Το πρωτόκολλο file χρησιμοποιείται κατά την αναφορά μας σε ένα αρχείο στο τοπικό σύστημα αρχείων.

Στη σημειογραφία URL δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ορισμένοι ειδικοί χαρακτήρες. Αυτοί είτε αντικαθίστανται από άλλους χαρακτήρες, είτε κωδικοποιούνται. Μια κάθετος (/) χρησιμοποιείται ως διαχωριστικό διαδρομής. Παραδείγματος χάρη, ένα αρχείο που αναφέρεται ως C:\Users\alice\Documents\My File.odt στον τοπικό υπολογιστή στη "σημειογραφία Windows", γίνεται file:///C:/Users/alice/Documents/My%20File.odt στη σημειογραφία URL.

Χρώματα

Στην LibreOffice Basic, τα χρώματα αντιμετωπίζονται ως ακέραιες τιμές μεγάλου μήκους. Η τιμή επιστροφής των ερωτήσεων χρώματος είναι επίσης πάντα μια ακέραια τιμή μεγάλου μήκους. Κατά τον καθορισμό των ιδιοτήτων, τα χρώματα μπορούν να οριστούν χρησιμοποιώντας τον RGB κώδικα που μετατρέπεται σε μια ακέραια τιμή μεγάλου μήκους χρησιμοποιώντας την συνάρτηση RGB.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!