Εκτέλεση διαδραστικής κονσόλας Python

Η διαδραστική κονσόλα Python, γνωστή και ως διερμηνευτής Python ή κέλυφος Python, παρέχει στους προγραμματιστές με έναν γρήγορο τρόπο εκτέλεσης εντολών και δοκιμάζει και ελέγχει τον κώδικα χωρίς τη δημιουργία αρχείου. Ο αυτοέλεγχος αντικειμένων UNO καθώς και η τεκμηρίωση των αρθρωμάτων Python του LibreOffice μπορεί να ληφθεί από τον τερματικό.

note

Από ένα πλήρως εγκατεστημένο πακέτο LibreOffice, χρησιμοποιήστε είτε Basic είτε Python:


Χρήση μακροεντολής Basic


    Sub interpreter_console
      Const UNIX = 4
      ps = CreateUnoService("com.sun.star.util.PathSettings")
      install_path = ConvertFromURL(ps.Module)
      cmd = IIF(GetGuiType()=UNIX,"x-terminal-emulator -e ","")
      Shell(cmd + install_path + GetPathSeparator() + "python" )
    End Sub
  

Χρήση μακροεντολής Python


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
      
    import uno, os, subprocess
      
    def interpreter_console():
      ctx = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
      smgr = ctx.getServiceManager()
      ps = smgr.createInstanceWithContext("com.sun.star.util.PathSettings", ctx)
      install_path = uno.fileUrlToSystemPath(ps.Module)
      pgm = install_path + os.sep + "python" # Python shell/console path
      subprocess.Popen(pgm) # Start Python interactive Shell
      
  

Έξοδος παραδείγματος

Διαδραστική κονσόλα Python

Εναλλακτική κονσόλα

Χρησιμοποιήστε την κονσόλα επέκταση APSO ως εναλλακτική:

Κονσόλα APSO

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!