Εκτέλεση διαδραστικής κονσόλας Python

Η διαδραστική κονσόλα Python, γνωστή και ως διερμηνευτής Python ή κέλυφος Python, παρέχει στους προγραμματιστές με έναν γρήγορο τρόπο εκτέλεσης εντολών και δοκιμάζει και ελέγχει τον κώδικα χωρίς τη δημιουργία αρχείου. Ο αυτοέλεγχος αντικειμένων UNO καθώς και η τεκμηρίωση των αρθρωμάτων Python του LibreOffice μπορεί να ληφθεί από τον τερματικό.

Χρήση μακροεντολής Basic:


    Sub interpreter_console
      ps = CreateUnoService("com.sun.star.util.PathSettings")
      install_path = ConvertFromURL(ps.Module)
      Shell( install_path + GetPathSeparator() + "python" )
    End Sub
  

Χρήση μακροεντολής Python:


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
      
    import uno, os, subprocess
      
    def interpreter_console():
      ctx = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
      smgr = ctx.getServiceManager()
      ps = smgr.createInstanceWithContext("com.sun.star.util.PathSettings", ctx)
      install_path = uno.fileUrlToSystemPath(ps.Module)
      pgm = install_path + os.sep + "python" # Python shell/console path
      subprocess.Popen(pgm) # Start Python interactive Shell
      
  

Χρήση:

Διαδραστική κονσόλα Python

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!