Λήψη πληροφοριών συνόδου

Η επεξεργασία κατατομής (προφίλ) χρήστη του LibreOffice και οι κοινόχρηστες διαδρομές αρχείων συστήματος αρθρωμάτων μπορούν να εκτελεστούν με τις γλώσσες Python ή Basic. Οι θέσεις δεσμών ενεργειών JavaScript και Python μπορεί να παραχθούν από αυτές τις πληροφορίες.

Παραδείγματα:

Με κέλυφος Python.

>>> from <the_module> import Session

>>> print(Session.SharedPythonScripts()) # στατική μέθοδος

>>> print(Session().UserName) # object property

>>> input(Session().UserProfile) # object property

Από μενού Εργαλεία – Μακροεντολές - Εκτέλεση μακροεντολής....


    from <the_module> import Session
      
    def demo_session():
      import screen_io as ui
      ui.MsgBox(Session.Share(),title='Installation Share') # στατική μέθοδος
      ui.Print(Session.SharedPythonScripts()) # στατική μέθοδος
      s = Session() # δημιουργία στιγμιοτύπου
      ui.MsgBox(s.UserName,title='Hello') # ιδιότητα αντικειμένου
      ui.Print(s.UserPythonScripts) # ιδιότητα αντικειμένου
      
    g_exportedScripts = (demo_session,) # δημόσιες μακροεντολές
  

Με LibreOffice Basic.


    Sub Session_example()
      Dim s As New Session ' instance of Session class
      Print "Shared scripts location:", s.SharedScripts
      MsgBox s.UserName,,"Hello"
      Print s.UserScripts, Chr(13), s.UserPythonScripts
    End Sub ' Session_example
  

Με χρήση γλώσσας COM/OLE και Visual Basic Scripting


    ' Η διαχειριστική υπηρεσία είναι πάντα στο σημείο εισόδου
    ' Εάν δεν υπάρχει εκτελούμενο office, τότε ξεκινά το office
    Set sm = WScript.CreateObject("com.sun.star.ServiceManager")
    ' Η υπηρεσία PathSubstitution εμφανίζει πληροφορίες για συμπέρασμα
    ' θέσεις από <UserProfile|Share>/Scripts/python
    Set obj = sm.createInstance("com.sun.star.util.PathSubstitution")
      
    MsgBox CreateObject("WScript.Network").UserName,, "Hello"
    user = obj.getSubstituteVariableValue("$(user)")
    MsgBox user & "/Scripts",, "User scripts location"
    libO = Replace(obj.getSubstituteVariableValue("$(inst)"), "program/..", "Share")
    MsgBox libO & "/Scripts",, "Shared scripts location"
  

Κλάση συνόδου Python:


    import getpass, os, os.path, uno
      
    class Session():
      @staticmethod
      def substitute(var_name):
        ctx = uno.getComponentContext()
        ps = ctx.getServiceManager().createInstanceWithContext(
          'com.sun.star.util.PathSubstitution', ctx)
        return ps.getSubstituteVariableValue(var_name)
      @staticmethod
      def Share():
        inst = uno.fileUrlToSystemPath(Session.substitute("$(prog)"))
        return os.path.normpath(inst.replace('program', "Share"))
      @staticmethod
      def SharedScripts():
        return ''.join([Session.Share(), os.sep, "Scripts"])
      @staticmethod
      def SharedPythonScripts():
        return ''.join([Session.SharedScripts(), os.sep, 'python'])
      @property # εναλλακτική στη μεταβλητή '$(username)'
      def UserName(self): return getpass.getuser()
      @property
      def UserProfile(self):
        return uno.fileUrlToSystemPath(Session.substitute("$(user)"))
      @property
      def UserScripts(self):
        return ''.join([self.UserProfile, os.sep, 'Scripts'])
      @property
      def UserPythonScripts(self):
        return ''.join([self.UserScripts, os.sep, "python"])
  
note

Αντίθετα με τη Basic, η κανονικοποίηση ονόματος διαδρομής εκτελείται με την Python μέσα σε κλάση συνόδου.


Η κλάση συνόδου της Basic LibreOffice


    Option Explicit
    Option Compatible
    Option ClassModule
      
    Private _ps As Object ' ιδιωτικό μέλος
      
    Private Sub Class_Initialize()
      GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
      Set _ps = CreateUnoService("com.sun.star.util.PathSubstitution")
    End Sub ' κατασκευή
      
    Private Sub Class_Terminate()
      _ps = Nothing
    End Sub ' Καταστροφέας
      
    Public Property Get SharedScripts() As String
      Dim inst As String, shr As String
      inst = ConvertFromURL(_ps.getSubstituteVariableValue("$(prog)"))
      shr = Tools.Strings.ReplaceString(inst,"Share","program")
      SharedScripts = shr & GetPathSeparator() &"Scripts"
    End Property ' Session.sharedScripts
      
    Public Property Get SharedPythonScripts() As String
      sharedPythonScripts = sharedScripts() & GetPathSeparator() &"python"
    End Property ' Session.sharedPythonScripts
      
    Public Property Get UserName() As String ' Όνομα λογαριασμού χρήστη
      userName = _ps.getSubstituteVariableValue("$(username)")
    End Property ' Session.userName
      
    Public Property Get UserProfile() As String ' Διαδρομή συστήματος κατατομών (προφίλ) χρήστη
      userProfile = ConvertFromURL(_ps.getSubstituteVariableValue("$(user)"))
    End Property ' Session.userProfile
      
    Public Property Get UserScripts() As String ' Διαδρομή συστήματος δεσμών ενεργειών χρήστη
      userScripts = userProfile() & GetPathSeparator() &"Scripts"
    End Property ' Session.userScripts
      
    Public Property Get UserPythonScripts() As String ' Διαδρομή συστήματος δεσμών ενεργειών Python χρήστη
      userPythonScripts = userScripts() & GetPathSeparator() &"python"
    End Property ' Session.userPythonScripts
  

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!