Είσοδος/Έξοδος στην οθόνη

Το τυπικό αρχείο εξόδου Python δεν είναι διαθέσιμο κατά την εκτέλεση μακροεντολών Python από το μενού Εργαλεία – Μακροεντολές – Εκτέλεση μακροεντολής... .Η εμφάνιση της εξόδου ενός αρθρώματος απαιτεί διαδραστική κονσόλα Python. Χαρακτηριστικά όπως input(), print(), repr() και str() είναι διαθέσιμα από το κέλυφος Python.

Εικονίδιο συμβουλής

Η επέκταση Alternative Python Script Organizer (APSO) προσφέρει μια λειτουργία msgbox() από το άρθρωμά του apso_utils.


Η Basic του LibreOffice προτείνει συναρτήσεις εισόδου/εξόδου οθόνης InputBox(), Msgbox() και Print(). Υπάρχουν εναλλακτικές του Python που βασίζονται είτε στο API του LibreOffice Abstract Windowing Toolkit, είτε σε κλήσεις συναρτήσεων Python σε Basic. Η δεύτερη προτείνει σύνταξη που εκ προθέσεως είναι κοντά στη Basic και χρησιμοποιεί άρθρωμα Python δίπλα σε άρθρωμα Basic. Η API πλαισίου δέσμης ενεργειών χρησιμοποιείται για την εκτέλεση διαγλωσσικών κλήσεων συναρτήσεων BeanShell, JavaScript και Python.

Σύνταξη Python:

MsgBox(txt, buttons=0, title=None)

InputBox(txt, title=None, default=None)

Print(txt)

Παραδείγματα:

>>> import screen_io as ui

>>> reply = ui.InputBox('Please enter a phrase', title='Dear user', defaultValue="here..")

>>> rc = ui.MsgBox(reply, title="Confirmation of phrase")

>>> age = ui.InputBox('How old are you?', title="Hi")

>>> ui.Print(age)

Εγκατάσταση:

Άρθρωμα Python screen_io


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
    
    def MsgBox(prompt: str, buttons=0, title='LibreOffice') -> int:
      """ Εμφανίζει πλαίσιο διαλόγου που περιέχει μήνυμα και επιστρέφει τιμή. """
      xScript = _getScript("_MsgBox")
      res = xScript.invoke((prompt,buttons,title), (), ())
      return res[0]
    
    def InputBox(prompt: str, title='LibreOffice', defaultValue='') -> str:
      """ Εμφανίζει προτροπή σε πλαίσιο διαλόγου στο οποίο ο χρήστης μπορεί να εισάγει κείμενο."""
      xScript = _getScript("_InputBox")
      res = xScript.invoke((prompt,title,defaultValue), (), ())
      return res[0]
    
    def Print(message: str):
      """Εξάγει τις συγκεκριμένες συμβολοσειρές ή αριθμητικές εκφράσεις σε πλαίσιο διαλόγου."""
      xScript = _getScript("_Print")
      xScript.invoke((message,), (), ())
    
    import uno
    from com.sun.star.script.provider import XScript
    def _getScript(script: str, library='Standard', module='uiScripts') -> XScript:
      sm = uno.getComponentContext().ServiceManager
      mspf = sm.createInstanceWithContext("com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory", uno.getComponentContext())
      scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
      scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+script+"?language=Basic&location=application"
      xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
      return xScript
  

Άρθρωμα Basic uiScripts


    Option Explicit
    Private Function _MsgBox( prompt As String, Optional buttons As Integer, _
        Optional title As String ) As Integer
      _MsgBox = MsgBox( prompt, buttons, title )
    End Function
    Private Function _InputBox( prompt As String, Optional title As String, _
        Optional default As String) As String
      _InputBox = InputBox( prompt, title, default )
    End Function
    Private Sub _Print( msg As String )
      Print msg
    End Sub
  

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!