Είσοδος/Έξοδος στην οθόνη

Το τυπικό αρχείο εξόδου Python δεν είναι διαθέσιμο κατά την εκτέλεση μακροεντολών Python από το μενού Εργαλεία – Μακροεντολές – Εκτέλεση μακροεντολής... .Η εμφάνιση της εξόδου ενός αρθρώματος απαιτεί διαδραστική κονσόλα Python. Χαρακτηριστικά όπως input(), print(), repr() και str() είναι διαθέσιμα από το κέλυφος Python.

tip

Η λειτουργική μονάδα Python msgbox του LibreOffice προτείνει μια μέθοδο msgbox() που απεικονίζεται στις σελίδες παραδειγμάτων Δημιουργία ακρόασης συμβάντων και Δημιουργία ενός προγράμματος χειρισμού διαλόγου.


Η Basic του LibreOffice προτείνει συναρτήσεις εισόδου/εξόδου οθόνης InputBox(), Msgbox() και Print(). Υπάρχουν εναλλακτικές του Python που βασίζονται είτε στο API του LibreOffice Abstract Windowing Toolkit, είτε σε κλήσεις συναρτήσεων Python σε Basic. Η δεύτερη προτείνει σύνταξη που εκ προθέσεως είναι κοντά στη Basic και χρησιμοποιεί άρθρωμα Python δίπλα σε άρθρωμα Basic. Η API πλαισίου δέσμης ενεργειών χρησιμοποιείται για την εκτέλεση διαγλωσσικών κλήσεων συναρτήσεων BeanShell, JavaScript και Python.

Σύνταξη Python:

MsgBox(txt, buttons=0, title=None)

InputBox(txt, title=None, default=None)

Print(txt)

Παραδείγματα:

>>> import screen_io as ui

>>> reply = ui.InputBox('Please enter a phrase', title='Dear user', defaultValue="here..")

>>> rc = ui.MsgBox(reply, title="Confirmation of phrase")

>>> age = ui.InputBox('How old are you?', title="Hi")

>>> ui.Print(age)

Εγκατάσταση:

Άρθρωμα Python screen_io


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
    
    def MsgBox(prompt: str, buttons=0, title='LibreOffice') -> int:
      """ Εμφανίζει πλαίσιο διαλόγου που περιέχει μήνυμα και επιστρέφει τιμή. """
      xScript = _getScript("_MsgBox")
      res = xScript.invoke((prompt,buttons,title), (), ())
      return res[0]
    
    def InputBox(prompt: str, title='LibreOffice', defaultValue='') -> str:
      """ Εμφανίζει προτροπή σε πλαίσιο διαλόγου στο οποίο ο χρήστης μπορεί να εισάγει κείμενο."""
      xScript = _getScript("_InputBox")
      res = xScript.invoke((prompt,title,defaultValue), (), ())
      return res[0]
    
    def Print(message: str):
      """Εξάγει τις συγκεκριμένες συμβολοσειρές ή αριθμητικές εκφράσεις σε πλαίσιο διαλόγου."""
      xScript = _getScript("_Print")
      xScript.invoke((message,), (), ())
    
    import uno
    from com.sun.star.script.provider import XScript
    def _getScript(script: str, library='Standard', module='uiScripts') -> XScript:
      sm = uno.getComponentContext().ServiceManager
      mspf = sm.createInstanceWithContext("com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory", uno.getComponentContext())
      scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
      scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+script+"?language=Basic&location=application"
      xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
      return xScript
  
note

Οι μέθοδοι MsgBox και InputBox από την Υπηρεσία Basic που περιλαμβάνεται στο οι βιβλιοθήκες ScriptForge καλούν απευθείας τις εγγενείς αντίστοιχες Basic.


Άρθρωμα Basic uiScripts


    Option Explicit
    Private Function _MsgBox( prompt As String, Optional buttons As Integer, _
        Optional title As String ) As Integer
      _MsgBox = MsgBox( prompt, buttons, title )
    End Function
    Private Function _InputBox( prompt As String, Optional title As String, _
        Optional default As String) As String
      _InputBox = InputBox( prompt, title, default )
    End Function
    Private Sub _Print( msg As String )
      Print msg
    End Sub
  
tip

Η επέκταση Alternative Python Script Organizer (APSO) προσφέρει μια λειτουργία msgbox() έξω από τη λειτουργική μονάδα της apso_utils.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!