Ταυτοποίηση λειτουργικού συστήματος

Η ταυτοποίηση του λειτουργικού συστήματος μπορεί να επιβεβαιωθεί με γλώσσα Python ή Basic.

note

Η ιδιότητα ComputerName είναι διαθέσιμη μόνο για Windows. Οι κλήσεις Basic στη βοήθεια μακροεντολών Python ξεπερνούν τους περιορισμούς Basic του LibreOffice.


Χρήση κλάσης Python:


    """ the_module """
    import os, platform
    class Platform():
      @property
      def ComputerName(self): return platform.node()
      @property
      def DirSeparator(self): return os.sep
      @property
      def isLinux(self): return (self.OSName=='Linux')
      @property
      def isMacOSX(self): return (self.OSName=='Darwin')
      @property
      def isWindows(self): return (self.OSName=='Windows')
      @property
      def OSName(self): return platform.system()
      @property
      def PathDelimiter(self): return os.pathsep
  

Χρήση αρθρώματος κλάσης Basic:

tip

Λείπει η εγγενής αναγνώριση MacOS X στη Basic του LibreOffice. Η ταυτοποίηση του λειτουργικού συστήματος είναι δυνατή χρησιμοποιώντας τη διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών (API) του LibreOffice.    Option Compatible
    Option ClassModule
    Option Explicit
    
    Public Property Get ComputerName As String
      If isWindows Then ComputerName = Environ("ComputerName")
    End Property ' Platform.ComputerName
    
    Public Property Get DirSeparator As String
      DirSeparator = GetPathSeparator()
    End Property ' Platform.DirSeparator
    
    Public Property Get IsLinux As Boolean
      isLinux = ( GetGUIType()=4 ) ' Applies to macOS as well 
    End Property ' Platform.isLinux
    
    Public Property Get IsMacOSX As Boolean
      isMacOSX = ( OSName="MAC" )
    End Property ' Platform.isMacOSX
    
    Public Property Get IsWindows As Boolean
      isWindows = ( GetGUIType()=1 )
    End Property ' Platform.isWindows
    
    Public Property Get OSName As String
      ' Επιστροφή ονόματος λειτουργικού συστήματος ως "MAC", "UNIX", "WIN"
      ' Συμπεραίνεται από τη συνάρτηση "Tools.UCB.ShowHelperDialog"
      With GlobalScope.Basiclibraries
        If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
      End With
      Dim keyNode As Object ' com.sun.star.configuration.ConfigurationAccess
      keyNode = Tools.Misc.GetRegistryKeyContent("org.openoffice.Office.Common/Help")
      OSName = keyNode.GetByName("System")
    End Property ' Platform.OSName
    
    Public Property Get PathDelimiter As String
      Select Case OSName
        Case "MAC", "UNIX" : PathDelimiter = ":"
        Case "WIN" : PathDelimiter = ";"
       End Select
    End Property ' Platform.PathDelimiter
  

Παραδείγματα:

Με Python

>>> from < the_module > import Platform

>>> print(Platform().isMacOSX) # object property

True

>>> input(Platform().OSName) # object property

Darwin

Από μενού Εργαλεία – Μακροεντολές - Εκτέλεση μακροεντολής....


    from < the_module > import Platform
    import screen_io as ui
    p = Platform()
    ui.MsgBox(''.join(['isMacOS: ',str(p.isMacOSX)]),0,p.OSName)
  

Με Basic του LibreOffice


    Sub Platform_example()
      Dim p As New Platform ' στιγμιότυπο κλάσης λειτουργικού συστήματος
      MsgBox p.isLinux ' ιδιότητα αντικειμένου
      Print p.isWindows, p.OSName ' ιδιότητες αντικειμένου
    End Sub ' Platform_example
  

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!