Οργάνωση και θέση σεναρίων Python

Οι μακροεντολές του LibreOffice ομαδοποιούνται σε αρχεία λειτουργικών μονάδων, οι λειτουργικές μονάδες συνήθως ομαδοποιούνται σε φακέλους βιβλιοθήκης και οι βιβλιοθήκες ομαδοποιούνται σε περιέκτες βιβλιοθήκης, αν και οι περιέκτες μπορούν επίσης να περιέχουν λειτουργικές μονάδες.

Μια βιβλιοθήκη χρησιμοποιείται ως κύρια ομαδοποίηση είτε για μια ολόκληρη κατηγορία μακροεντολών, είτε για μια ολόκληρη εφαρμογή. Οι λειτουργικές μονάδες συνήθως χωρίζουν τη λειτουργικότητα, όπως την αλληλεπίδραση με τον χρήστη και τους υπολογισμούς. Οι μεμονωμένες μακροεντολές είναι υπορουτίνες και συναρτήσεις. Το παρακάτω σχήμα δείχνει ένα παράδειγμα της ιεραρχικής δομής των βιβλιοθηκών μακροεντολών στο LibreOffice.

Διάγραμμα περιέκτη βιβλιοθήκης

Εικόνα: Ιεραρχία Βιβλιοθήκης Μακροεντολών

Οι περιέκτες είναι προσβάσιμοι σε όλα τα προγράμματα του LibreOffice μέσω της διεπαφής χρήστη. Μεταβείτε στο Εργαλεία > Μακροεντολές > Οργάνωση μακροεντολών > Python, για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Μακροεντολές Python.

Τρία περιέκτες βιβλιοθήκης εμφανίζονται στον κατάλογο Μακροεντολή από (Macro From):

  1. Οι μακροεντολές μου: (My Macros:) προσωπικές μακροεντολές διαθέσιμες για τον χρήστη του LibreOffice

  2. Application Macros: (Μακροεντολές εφαρμογής:) μακροεντολές συστήματος που διανέμονται με το LibreOffice για κάθε χρήστη υπολογιστή

  3. Μακροεντολές εγγράφων: κάθε έγγραφο μπορεί να περιέχει βιβλιοθήκες μακροεντολών που είναι διαθέσιμες σε αυτό το έγγραφο για όλους τους χρήστες

Θέσεις σεναρίων Python

Δείτε Λήψη πληροφοριών συνεδρίας για να αποκτήσετε προγραμματιστική πρόσβαση σε θέσεις δεσμών ενεργειών Python.

Μακροεντολές εφαρμογής

Οι υφιστάμενες μακροεντολές σε αυτήν τη θέση (περιέκτη) αντιστράφηκαν από το πρόγραμμα εγκατάστασης και είναι διαθέσιμες σε κάθε χρήστη του υπολογιστή και οποιοδήποτε ανοικτό έγγραφο μπορεί να προσπελάσει τις αποθηκευμένες μακροεντολές του περιέκτη. Χρειάζεστε διαχειριστικά δικαιώματα για να αποθηκεύσετε ή να επεξεργαστείτε μακροεντολές εδώ.

Η θέση του περιέκτη μακροεντολών του LibreOffice στο σύστημα αρχείων εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα:

Οι μακροεντολές μου

Αυτός ο περιέκτης είναι προσβάσιμος μόνο από τον χρήστη του LibreOffice. Οποιοδήποτε ανοικτό έγγραφο μπορεί να προσπελάσει τις αποθηκευμένες μακροεντολές του περιέκτη. Οι μακροεντολές σε αυτήν τη θέση αποθηκεύονται στην κατατομή (προφίλ) χρήστη του LibreOffice.

Η θέση του περιέκτη μακροεντολών είναι στον χώρο του χρήστη και εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα:

Μακροεντολές εγγράφου

Οι μακροεντολές εγγράφου είναι ενσωματωμένες στο έγγραφο και είναι προσπελάσιμες μόνο όταν το έγγραφο είναι ανοικτό.

Βιβλιοθήκες, αρθρώματα και μακροεντολές

Οι μακροεντολές Python μπορούν να οργανωθούν σε βιβλιοθήκες, λειτουργικές μονάδες και μακροεντολές. Χρησιμοποιήστε την ιεραρχία της Βιβλιοθήκης μακροεντολών ως οδηγό όταν δημιουργείτε ή εγκαθιστάτε νέες μακροεντολές σε αρχεία λειτουργικών μονάδων, νέα αρχεία λειτουργικών μονάδων σε φακέλους βιβλιοθήκης ή νέους φακέλους βιβλιοθήκης σε περιέκτες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!