Οργάνωση και θέση σεναρίων Python

Τα αρχεία σεναρίων Python αποθηκεύονται στο σύστημα αρχείων, σε φακέλους που ελέγχονται από το LibreOffice. Οι μακροεντολές μπορούν να ξεκινήσουν με την εγκατάσταση, σε επίπεδο χρήστη ή αρχείου.

Θέσεις σεναρίων Python

Δείτε Λήψη πληροφοριών συνεδρίας για να αποκτήσετε προγραμματιστική πρόσβαση σε θέσεις δεσμών ενεργειών Python.

Περιέκτης μακροεντολών του LibreOffice

Οι υφιστάμενες μακροεντολές σε αυτήν τη θέση (περιέκτη) αντιστράφηκαν από το πρόγραμμα εγκατάστασης και είναι διαθέσιμες σε κάθε χρήστη του υπολογιστή και οποιοδήποτε ανοικτό έγγραφο μπορεί να προσπελάσει τις αποθηκευμένες μακροεντολές του περιέκτη. Χρειάζεστε διαχειριστικά δικαιώματα για να αποθηκεύσετε ή να επεξεργαστείτε μακροεντολές εδώ.

Η θέση του περιέκτη μακροεντολών του LibreOffice στο σύστημα αρχείων εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα:

Οι μακροεντολές μου

Αυτός ο περιέκτης είναι προσβάσιμος μόνο από τον χρήστη του LibreOffice. Οποιοδήποτε ανοικτό έγγραφο μπορεί να προσπελάσει τις αποθηκευμένες μακροεντολές του περιέκτη. Οι μακροεντολές σε αυτήν τη θέση αποθηκεύονται στην κατατομή (προφίλ) χρήστη του LibreOffice.

Η θέση του περιέκτη μακροεντολών είναι στον χώρο του χρήστη και εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα:

Μακροεντολές εγγράφου

Οι μακροεντολές εγγράφου είναι ενσωματωμένες στο έγγραφο και είναι προσπελάσιμες μόνο όταν το έγγραφο είναι ανοικτό.

Βιβλιοθήκες, αρθρώματα και μακροεντολές

Όπως οι μακροεντολές BASIC, οι μακροεντολές Python μπορούν να οργανωθούν σε βιβλιοθήκες, αρθρώματα και μακροεντολές.

Δημιουργία βιβλιοθήκης Python

Οι βιβλιοθήκες είναι φάκελοι στο δέντρο του περιέκτη. Για να δημιουργήσετε βιβλιοθήκη, προσθέστε έναν φάκελο στον περιέκτη προορισμού. Το όνομα της βιβλιοθήκης είναι το όνομα του φακέλου.

Δημιουργία αρθρώματος Python.

Ένα άρθρωμα είναι αρχείο python στη βιβλιοθήκη ή τον περιέκτη. Δημιουργήστε ένα άρθρωμα προσθέτοντας ένα αρχείο στον περιέκτη.

Μακροεντολές Python

Μακροεντολή είναι ένα αντικείμενο python στο άρθρωμα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!