Δημιουργία ακροατών συμβάντος

Συμβάντα που προκύπτουν από διαλόγους, έγγραφα, φόρμες ή στοιχεία ελέγχου γραφικών μπορούν να συνδεθούν με μακροεντολές, που αναφέρονται ως προγραμματισμός βάσει συμβάντων. Η πιο συνηθισμένη μέθοδος για συσχέτιση συμβάντων με μακροεντολές είναι η καρτέλα Events στο μενού Εργαλεία - Προσαρμογή και το παράθυρο ιδιοτήτων στοιχείων ελέγχου Επεξεργαστής διαλόγου από το μενού Εργαλεία - Μακροεντολές - Οργάνωση διαλόγων….

Τα γραφικά τεχνουργήματα, είσοδοι πληκτρολογίων, κινήσεις ποντικιού και άλλες αλληλεπιδράσεις ανθρώπου/μηχανής μπορούν να ελεγχθούν χρησιμοποιώντας ακροατές UNO που παρακολουθούν τη συμπεριφορά του χρήστη. Οι ακροατές είναι δυναμικός κώδικας προγράμματος εναλλακτικοί προς τις εκχωρήσεις μακροεντολών. Κάποιος μπορεί να δημιουργήσει τόσους ακροατές UNO όσους και συμβάντα για παρακολούθηση. Ένας μοναδικός ακροατής μπορεί επίσης να διαχειριστεί πολλά στοιχεία ελέγχου διεπαφής χρήστη.

Δημιουργία ακροατή συμβάντος

Οι ακροατές προσδένονται με τα στοιχεία διαλόγου των διαλόγων, καθώς και με το έγγραφο ή συμβάντα φορμών. Οι ακροατές χρησιμοποιούνται επίσης κατά τη δημιουργία διαλόγων χρόνου εκτέλεσης ή όταν προστίθενται στοιχεία ελέγχου σε διάλογο εν κινήσει.

Αυτό το παράδειγμα δημιουργεί ακροατή για το στοιχείο ελέγχου Button1 του διαλόγου Dialog1 στη βιβλιοθήκη Standard.

Με Python


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import uno, unohelper
     from com.sun.star.awt import XActionListener
     from com.sun.star.awt import ActionEvent
     from com.sun.star.lang import EventObject
     from com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults \
       import OK, CANCEL
     import msgbox as util
       
     _MY_BUTTON = "Button1"
     _MY_LABEL = 'Python listens..'
     _DLG_PROVIDER = "com.sun.star.awt.DialogProvider"
       
     def Main(*args):
       ui = createUnoDialog("Standard.Dialog1", embedded=True)
       ui.Title = "Python X[any]Listener"
       ctl = ui.getControl(_MY_BUTTON)
       ctl.Model.Label = _MY_LABEL
       act = ActionListener()
       ctl.addActionListener(act)
       rc = ui.execute()
       if rc == OK:
         MsgBox("Ο χρήστης επιβεβαιώνει τον διάλογο.")
       elif rc == CANCEL:
         MsgBox("Ο χρήστης ακύρωσε τον διάλογο.")
       ui.dispose() # ui.endExecute
       ctl.removeActionListener(act)
       
     def createUnoDialog(libr_dlg: str, embedded=False):
       """ Δημιουργία διαλόγου από τη θέση του """
       smgr = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext().ServiceManager
       if embedded:
         model = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
         dp = smgr.createInstanceWithArguments(_DLG_PROVIDER, (model,))
         location = "?location=document"
       else:
         dp = smgr.createInstanceWithContext(_DLG_PROVIDER, ctx)
         location = "?location=application"
       dlg = dp.createDialog("vnd.sun.star.script:"+libr_dlg+location)
       return dlg
       
     class ActionListener(unohelper.Base, XActionListener):
       """ Ακρόαση & μέτρηση πατημάτων πλήκτρου """
       def __init__(self):
         self.count = 0
       
       def actionPerformed(self, evt: ActionEvent):
         self.count = self.count + 1
         #mri(evt)
         if evt.Source.Model.Name == _MY_BUTTON:
           evt.Source.Model.Label = _MY_LABEL+ str( self.count )
       return
       
       def disposing(self, evt: EventObject): # απαραίτητη ρουτίνα
         pass
       
     def MsgBox(txt: str):
       mb = util.MsgBox(uno.getComponentContext())
       mb.addButton("Ok")
       mb.show(txt, 0, "Python")
       
     g_exportedScripts = (Main,)
   

msgbox.py στον κατάλογο {installation}/program/ έχει κάποια παραδείγματα ακροατών πλήκτρων.

Με Basic του LibreOffice


     Option Explicit
       
     Const MY_LIBRARY = "Standard", MY_DIALOG = "Dialog1", MY_BUTTON = "Button1"
     Const MY_LABEL = "Basic listens.."
     Dim count As Integer
       
     Sub Main
       Dim libr As Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
       Dim dlg As Object
       Dim ui As Object ' stardiv.Toolkit.UnoDialogControl
       Dim ctl As Object ' stardiv.Toolkit.UnoButtonControl
       Dim act As Object ' com.sun.star.awt.XActionListener
       Dim rc As Object : rc = com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults
       
       BasicLibraries.LoadLibrary(MY_LIBRARY)
       libr = DialogLibraries.GetByName(MY_LIBRARY)
       dlg = libr.GetByName(MY_DIALOG)
       ui = CreateUnoDialog(dlg)
       ui.Title = "Basic X[any]Listener example"
       count = 0
       ctl = ui.GetControl(MY_BUTTON)
       ctl.Model.Label = MY_LABEL
       act = CreateUnoListener("awt_", "com.sun.star.awt.XActionListener")
       ctl.addActionListener(act)
       Select Case ui.Execute
         Case rc.OK : MsgBox "Ο χρήστης επιβεβαίωσε τον διάλογο.",, "Basic"
         Case rc.CANCEL : MsgBox "Ο χρήστης ακύρωσε τον διάλογο.",, "Basic"
       End Select
       ui.dispose ' ui.endExecute()
       ctl.removeActionListener(act)
     End Sub
       
     Private Sub awt_actionPerformed(evt As com.sun.star.awt.ActionEvent)
       ''' Ακρόαση & μέτρηση πατημάτων πλήκτρου '''
       With evt.Source.Model
         If .Name = MY_BUTTON Then
           count = count + 1
           .Label = MY_LABEL+Cstr(count)
         End If
       End With
     End Sub ' awt_actionPerformed
       
     Private Sub awt_disposing(evt As com.sun.star.lang.EventObject) ' mandatory Sub
       'ο κώδικας σας πηγαίνει εδώ
     End Sub ' awt_disposing
   

Άλλοι ακροατές συμβάντος

Οι ακροατές κωδικοποιούνται συνήθως μαζί με άνοιγμα διαλόγου. Πολυάριθμες προσεγγίσεις ακροατή είναι δυνατές όπως χειριστές συμβάντος διαλόγων ή παρακολουθήσεις συμβάντος για έγγραφα ή φόρμες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!