Ρύθμιση ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάπτυξης (IDE) για Python

Η συγγραφή μακροεντολών Python απαιτεί πρόσθετα βήματα διαμόρφωσης για να οριστεί ένα επιλεγμένο IDE.

Αντίθετα με την ανάπτυξη μακροεντολών της γλώσσας Basic στο LibreOffice, η ανάπτυξη σεναρίων Python για το LibreOffice απαιτεί τη διαμόρφωση εξωτερικού ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάπτυξης (IDE). Πολλαπλά IDEs είναι διαθέσιμα σε εύρος από αρχάριους μέχρι προχωρημένους κωδικογράφους Python. Χρησιμοποιώντας IDE Python οι προγραμματιστές επωφελούνται από πολυάριθμα χαρακτηριστικά όπως τονισμό σύνταξης, αναδίπλωση κώδικα, πλοήγηση τάξεων, συμπλήρωση κώδικα, αναγκαστική πρότυπη κωδικοποίηση, καθοδηγούμενη ανάπτυξη δοκιμών, αποσφαλμάτωση, έλεγχο έκδοσης και πολλά άλλα. Μπορείτε να δείτε το Σχεδίαση & ανάπτυξη εφαρμογών Python στο Wiki για μεγαλύτερη εμβάθυνση πληροφοριών σχετικά με τη ρύθμιση γέφυρας μεταξύ του δικού σας IDE και της εκτέλεσης στιγμιοτύπου του LibreOffice.

Η επέκταση APSO

Η επέκταση Alternative Python Script Organizer (APSO) διευκολύνει την επεξεργασία δεσμών ενεργειών Python, ιδιαίτερα όταν ενσωματώνονται σε έγγραφα. Χρησιμοποιώντας το APSO, μπορείτε να ρυθμίσετε τον αγαπημένο σας επεξεργαστή πηγαίου κώδικα και να ξεκινήσετε το ολοκληρωμένο κέλυφος Python και τις δέσμες ενεργειών αποσφαλμάτωσης Python. Υπάρχουν επεκτάσεις που βοηθούν την επιθεώρηση αυθαίρετων αντικειμένων UNO, δείτε το Σχεδίαση & Ανάπτυξη εφαρμογών Python για περισσότερες λεπτομέρειες για τέτοιες επεκτάσεις.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!