Δημιουργία χειριστή διαλόγου

Πέρα από την εκχώρηση μακροεντολών σε συμβάντα ή την δημιουργία ακροατών συμβάντων, κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει χειριστές διαλόγου, των οποίων η αρχή είναι ο καθορισμός λέξεων-κλειδιών UNO, ή μεθόδων, που απεικονίζονται σε συμβάντα προς παρακολούθηση. Ο χειριστής συμβάντων είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση μεθόδων χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο vnd.sun.star.UNO:<method_name>. Αντίθετα προς τους ακροατές που απαιτούν τον καθορισμό όλων των υποστηριζόμενων μεθόδων, ακόμα και εάν δεν χρησιμοποιούνται, οι χειριστές διαλόγων απαιτούν μόνο δύο μεθόδους στην κορυφή των σκοπούμενων δεσμών ενεργειών αγκίστρου στοιχείου ελέγχου.

Τα πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης είναι:

Αυτός ο μηχανισμός απεικονίζεται εδώ με τις γλώσσες Basic και Pythonχρησιμοποιώντας εισαγόμενο αντίγραφο του διαλόγου Access2Base dlgTrace. Ο χειρισμός εξαιρέσεων και η τοπικοποίηση παραλείπονται για σαφήνεια.

Εκχώρηση μεθόδων διαλόγου

Διάλογος εξαγωγή του Access2Base dlgTrace και εισαγωγής του στη βιβλιοθήκη εφαρμογής MyLib.

Στο παράθυρο ιδιότητες στοιχείων ελέγχου του Επεξεργαστή διαλόγου, χρησιμοποιήστε την καρτέλα συμβάντα για να αντικαταστήσετε τις αναθέσεις μακροεντολών από αναθέσεις συστατικών και πληκτρολογήστε τα ονόματα στις προοριζόμενες μεθόδους:

Οι ενέργειες που ανατέθηκαν σε συμβάντα πρέπει να αναφέρονται στο πρωτόκολλο vnd.sun.star.UNO: .

Δημιουργία του χειριστή

Η μέθοδος createDialogWithHandler της υπηρεσίας com.sun.star.awt.DialogProvider2 χρησιμοποιείται για να ορίσει τον διάλογο και τον χειριστή του. Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της διεπαφής com.sun.star.awt.XDialogEventHandler.

warning

Όλα τα ονόματα μεθόδων συστατικών πρέπει να δηλώνονται ρητά κατά τη χρήση χειριστή διαλόγου.


Με Python

Σε αυτό το παράδειγμα ο διάλογος βρίσκεται στον υπολογιστή.


   # -*- coding: utf-8 -*-
   from __future__ import unicode_literals
     
   import uno, unohelper
   from com.sun.star.awt import XDialogEventHandler
     
   _DLG_PROVIDER = "com.sun.star.awt.DialogProvider2"
     
   class Console(unohelper.Base, XDialogEventHandler):
     """ Χειριστής κονσόλας Access2Base """
     ''' προσαρμοσμένο από « Créer un dialogue avec gestionnaire d'événements » by JM Zambon
     https://wiki.openoffice.org/wiki/FR/Documentation/Python/Creating_Dialog_with_Handler '''
     def show(self):
       dialog = self.getDialog("MyLib.dlgTrace", embedded=True)
       dialog.Title = "Konsole"
       dialog.execute()
     
     def callHandlerMethod(self, dialog, event, method):
       if method == '_dump2File':
         event.Source.setLabel("dump requested")
         scr = getBasicScript(script="_DumpToFile", module="Trace",
           library='Access2Base')
         scr.invoke((event,), (), ())
       elif method == '_openHelp':
         _msgbox('Not yet implemented')
         dialog.endDialog(1)
       else:
         return False
     
     def getSupportedMethodNames(self):
       return ('_dump2File', '_openHelp')
     
     def getDialog(self, libr_dlg: str, embedded=False):
       """ Δημιουργία διαλόγου από τη θέση του """
       smgr = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext().ServiceManager
       if embedded:
         model = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
         dp = smgr.createInstanceWithArguments(_DLG_PROVIDER, (model,))
         location = "?location=document"
       else:
         dp = smgr.createInstanceWithContext(_DLG_PROVIDER, ctx)
         location = "?location=application"
       dlg = dp.createDialogWithHandler("vnd.sun.star.script:"+libr_dlg+location, self)
       return dlg
     
   
   # def getBasicScript() # see note
      
   def _msgbox(prompt='', title=''):
     ''' Άσχημο MsgBox '''
     import msgbox
     mb = msgbox.MsgBox(uno.getComponentContext())
     mb.addButton('Howdy')
     mb.show(prompt,0,title)
     
   def ConsoleHandler():
     Console().show()
     
   g_exportedScripts = (ConsoleHandler,)
     
   
note

Όπως αναμενόταν, η μέθοδος που λείπει onOkHasFocus δημιουργεί εξαίρεση.


tip

Δείτε τη σελίδα Κλήσεις Python σε Basic του LibreOffice για την περιγραφή ρουτίνας getBasicScript και για λεπτομέρειες για διαγλωσσική εκτέλεση δέσμης ενεργειών.


Με Basic του LibreOffice

Σε αυτό το παράδειγμα ο διάλογος ενσωματώνεται σε έγγραφο και μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στον υπολογιστή.


   ' <MyLib>.<Handler> module
     
   Public Sub Console_Show()
     Dim dp as Object ' com.sun.star.awt.DialogProvider2
     Dim dialog As Object ' com.sun.star.awt.XDialog, com.sun.star.awt.XDialogEventHandler
     Dim eventHandler As Object ' com.sun.star.awt.XDialogEventHandler
     dp = CreateUnoService("com.sun.star.awt.DialogProvider2")
     dp.Initialize(Array(ThisComponent)) ' εάν είναι ο διάλογος doc-embedded
     eventHandler = CreateUnoListener("Console_", "com.sun.star.awt.XDialogEventHandler")
     dialog = dp.createDialogWithHandler("vnd.sun.star.script:MyLib.dlgTrace?location=document", eventHandler)
     dialog.Title = "Konsole"
     dialog.execute()
   End Sub ' <Handler>.Console_Show()
     
   Private Function Console_callHandlerMethod(dialog as Object, _
       event As com.sun.star.document.DocumentEvent, _
       method As String) As Boolean
     ''' Intercept dialog events using .UNO protocol '''
     Console_callHandlerMethod = True
     Select Case method
       Case "_dump2File"
         event.Source.setLabel("dump requested")
         With GlobalScope.BasicLibraries
           If Not .IsLibraryLoaded("Access2Base") Then .LoadLibrary("Access2Base")
         End With
         Access2Base.Trace._DumpToFile
       Case "_openHelp" 
         MsgBox "Not yet implemented",0 , "Howdy"
         'dialog.endDialog(1) εάν είναι διάλογος με βάση τον υπολογιστή
       Case Else : Console_callHandlerMethod = False
     End Select
   End Function ' <Handler>.Console_callHandlerMethod
     
   Private Function Console_getSupportedMethodNames()
     Console_getSupportedMethodNames = Array("_dump2File", "_openHelp")
   End Function ' <Handler>.Console _getSupportedMethodNames
     
   ' προσαρμοσμένο από « Créer un dialogue avec gestionnaire d'événements » του JM Zambon
   ' https://wiki.openoffice.org/wiki/FR/Documentation/Python/Creating_Dialog_with_Handler
   
note

Όπως αναμενόταν, η μέθοδος που λείπει onOkHasFocus δημιουργεί εξαίρεση.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!