παραδείγματα προγραμματισμού Python

Λήψη πληροφοριών συνόδου

Ταυτοποίηση λειτουργικού συστήματος

Εισαγωγή αρθρωμάτων Python

Είσοδος/Έξοδος στην οθόνη

Ακρόαση συμβάντων εγγράφου

Άνοιγμα διαλόγου με Python

Δημιουργία χειριστή διαλόγου

Δημιουργία ακροατών συμβάντος

Κλήση μακροεντολών Basic από Python

Εκτέλεση διαδραστικής κονσόλας Python

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!