Παρακολούθηση συμβάντων εγγράφου

Εκτός από την ανάθεση μακροεντολών σε συμβάντα, κάποιος μπορεί να παρακολουθήσει τα συμβάντα που εμφανίζονται από τα έγγραφα του LibreOffice. Οι διανομείς Application Programming Interface (API) είναι υπεύθυνοι για την κλήση δεσμών ενεργειών συμβάντων. Αντίθετα με τους ακροατές που απαιτούν καθορισμό όλων των υποστηριζόμενων μεθόδων, ακόμα και εάν δεν χρησιμοποιούνται, η παρακολούθηση εγγράφων απαιτεί μόνο δύο μεθόδους πέρα από τη συνδεμένη δέσμη ενεργειών συμβάντων.

Ακρόαση συμβάντων εγγράφου

Η παρακολούθηση εμφανίζεται εδώ για τις γλώσσες Basic και Python χρησιμοποιώντας αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Η ανάθεση της δέσμης εντολών OnLoad, στο συμβάν Open Document, αρκεί για να ξεκινήσει και να τερματίσει την παρακολούθηση των συμβάντων του εγγράφου. Στο μενού Εργαλεία – Προσαρμογή..., η καρτέλα Συμβάντα χρησιμοποιείται για την ανάθεση των δεσμών ενεργειών.

Η ανάσχεση των συμβάντων βοηθά στη ρύθμιση των δεσμών ενεργειών προϋποθέσεων και μετασυνθηκών όπως η φόρτωση και η εκφόρτωση βιβλιοθηκών ή η παρακολούθηση επεξεργασιών δεσμών ενεργειών στο παρασκήνιο. Η χρήση του αρθρώματος Access2Base Trace δείχνει αυτό το δεύτερο περιεχόμενο.

Με Python

Η παρακολούθηση συμβάντων ξεκινά από την δημιουργία του αντικειμένου και σταματά τελικά όταν το Python απελευθερώνει το αντικείμενο. Τα προκαλούμενα συμβάντα αναφέρονται χρησιμοποιώντας την κονσόλα Access2Base.

note

Τα συμβάντα OnLoad και OnUnload μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ορίσουν και να καταργήσουν αντίστοιχα διαδρομές προγραμμάτων Python. Περιγράφονται ως Open document και Document closed.     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import os.path, uno, unohelper
     from com.sun.star.document import DocumentEvent, \
       XDocumentEventListener as AdapterPattern
     from com.sun.star.lang import EventObject
       
     class UiDocument(unohelper.Base, AdapterPattern):
       """ Παρακολούθηση συμβάντων εγγράφου """
       '''
       προσαρμοσμένο από το 'δέσμη ενεργειών Python για παρακολούθηση συμβάντος OnSave' στο
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?t=68887
       '''
       def __init__(self):
         """ Παρακολούθηση συμβάντων εγγράφου """
         ''' αναφορά χρησιμοποιώντας την κονσόλα Access2Base.Trace OR
         αναφορά στο 1ο φύλλο, 1η στήλη για έγγραφα Calc '''
         ctx = uno.getComponentContext()
         smgr = ctx.getServiceManager()
         desktop = smgr.createInstanceWithContext(
         'com.sun.star.frame.Desktop' , ctx)
         self.doc = desktop.CurrentComponent
         #self.row = 0 # κατάργηση σχολιασμού μόνο για έγγραφα Calc
         Console.setLevel("DEBUG")
         self.listen() # Έναρξη παρακολούθησης συμβάντων του εγγράφου
       
       @property
       def Filename(self) -> str:
         sys_filename = uno.fileUrlToSystemPath(self.doc.URL)
         return os.path.basename(sys_filename)
       
       def setCell(self, calcDoc, txt: str):
         """ Έξοδος συμβάντων εγγράφου στην 1η στήλη υπολογιστικού φύλλου Calc """
         sheet = calcDoc.getSheets().getByIndex(0)
         sheet.getCellByPosition(0,self.row).setString(txt)
         self.row = self.row + 1
       
       def listen(self, *args): # OnLoad/OnNew το νωρίτερο
         """ Έναρξη παρακολούθησης συμβάντων του εγγράφου """
         self.doc.addDocumentEventListener(self)
         Console.log("INFO", "Τα συμβάντα του εγγράφου καταγράφονται", True)
       
       def sleep(self, *args): # OnUnload το αργότερο (προαιρετικό)
         """ Παύση παρακολούθησης συμβάντων του εγγράφου """
         self.doc.removeDocumentEventListener(self)
         Console.log("INFO", "Τα συμβάντα του εγγράφου έχουν καταγραφεί", True)
       
       def documentEventOccured(self, event: DocumentEvent):
         """ Διακόπτει όλα τα συμβάντα του εγγράφου """
         #self.setCell(event.Source, event.EventName) # μόνο για έγγραφα Calc
         Console.log("DEBUG",
           event.EventName+" in "+self.Filename,
           False)
       
       def disposing(self, event: EventObject):
         """ Δημοσίευση όλων των δραστηριοτήτων """
         self.sleep()
         Console.show()
       
     def OnLoad(*args): # Συμβάν 'Open Document'
       listener = UiDocument() # Initiates listening
       
     def OnUnload(*args): # Συμβάν 'Document has been closed'
       pass # (προαιρετικό) εκτελείται όταν διατίθεται
       
     g_exportedScripts = (OnLoad,)
       
     from com.sun.star.script.provider import XScript
     class Console():
       """
       Κονσόλα (παρα/προ)σκηνίου για αναφορά/καταγραφή εκτέλεσης του προγράμματος.
       """
       @staticmethod
       def trace(*args,**kwargs):
         """ Εκτύπωση ελεύθερου καταλόγου στοιχείων στην κονσόλα """
         scr = Console._a2bScript(script='DebugPrint', module='Compatible')
         scr.invoke((args),(),())
       @staticmethod
       def log(level: str, text: str, msgBox=False):
         """ Προσάρτηση μηνύματος καταγραφής στην κονσόλα, προαιρετική πρόσκληση χρήστη """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLog')
         scr.invoke((level,text,msgBox),(),())
       @staticmethod
       def setLevel(logLevel: str):
         """ Ορισμός κάτω ορίου μηνυμάτων καταγραφής """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLevel')
         scr.invoke((logLevel,),(),())
       @staticmethod
       def show():
         """ Εμφάνιση περιεχομένου/διαλόγου κονσόλας """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceConsole')
         scr.invoke((),(),())
       @staticmethod
       def _a2bScript(script: str, library='Access2Base',
         module='Trace') -> XScript:
         ''' Grab application-based Basic script '''
         sm = uno.getComponentContext().ServiceManager
         mspf = sm.createInstanceWithContext(
           "com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory",
           uno.getComponentContext())
         scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
         scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+script+"?language=Basic&location=application"
         xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
         return xScript
   
warning

Θυμηθείτε την εσφαλμένη μέθοδο documentEventOccured που κληρονομεί ένα τυπογραφικό λάθος από την Application Programming Interface (API) του LibreOffice.


Εικονίδιο συμβουλής

Τα συμβάντα Start application και Close application μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα για να ορίσουν ή να καταργήσουν τη διαδρομή Python για δέσμες ενεργειών χρήστη ή δέσμες ενεργειών του LibreOffice. Κατά παρόμοιο τρόπο, έγγραφο βασισμένο σε βιβλιοθήκες ή αρθρώματα Python μπορεί να φορτωθεί και να ελευθερωθεί χρησιμοποιώντας συμβάντα Open document και Document closed. Δείτε το Εισαγωγή αρθρωμάτων Python για περισσότερες πληροφορίες.


Με Basic του LibreOffice

Η δέσμη ενεργειών Onload έχει αποδοθεί στο συμβάν Open document χρησιμοποιώντας το μενού Εργαλεία – Προσαρμογή..., καρτέλα Συμβάντα. Η παρακιλούθηση συμβάντων ξεκινά από τη στιγμή που ένα αντικείμενο ConsoleLogger έχει αρχικοποιηθεί και σταματά ουσιαστικά όταν η μηχανή Basic το εκδίδει. Το συμβάν OnLoad φορτώνει τις απαραίτητες βιβλιοθήκες Basic, ενώ η σύλληψη συμβάντων αναφέρεται χρησιμοποιώντας το άρθρωμα Access2Base.Trace.


     REM controller.Events module
     Option Explicit
     Στιγμιότυπο Private _obj As Object ' controller.ConsoleLogger
       
     Sub OnLoad(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent) ' >> Open Document <<
       _obj = New ConsoleLogger : _obj.Start(evt)
     End Sub ' controller.OnLoad
     ' ----
     Άρθρωμα κλάσης REM controller.ConsoleLogger
     Option Explicit
     Option Compatible
     Option ClassModule
       
     'Αντικείμενο μοτίβου σχεδίασης ADAPTER για αρχικοποίηση στο συμβάν « Open Document »
     Private Const UI_PROMPT = True
     Private Const UI_NOPROMPT = False ' Set it to True to visualise documents events
       
     'ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ
     Private Sub Class_Initialize()
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.Initialize
     Private Sub Class_Terminate()
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.Terminate
       
     'ΜΕΛΗ
     Private _evtAdapter As Object ' com.sun.star.document.XDocumentEventBroadcaster
       
     ' PROPERTIES
     Private Property Get FileName As String
       ''' Συστημαεξαρτώμενο όνομα αρχείου '''
       Const _LIBRARY = "Tools" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With
       Filename = Tools.Strings.FilenameOutofPath(ThisComponent.URL)
     End Property ' controller.ConsoleLogger.Filename
       
     'ΜΕΘΟΔΟΙ
     Private Sub _documentEventOccured(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Παρακολούθηση συμβάντων εγγράφου '''
       Access2Base.Trace.TraceLog("DEBUG", _
         evt.EventName &" in "& Filename(evt.Source.URL), _
         UI_NOPROMPT)
       Select Case evt.EventName
         Case "OnUnload" : _Stop(evt)
       End Select
     End Sub ' controller.ConsoleLogger._documentEventOccured
       
     Private Sub _disposing(evt As com.sun.star.lang.EventObject)
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.disposing
       
     Public Sub Start(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Έναρξη εγγράφου καταγραφής συμβάντων '''
       Const _LIBRARY = "Access2Base" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With : Access2Base.Trace.TraceLevel("DEBUG")
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _
         IIf(IsMissing(evt),"",evt.EventName & "-") & "Document events are being logged", _
         UI_PROMPT)
       
       _evtAdapter = CreateUnoListener( "_", "com.sun.star.document.XDocumentEventListener" )
       ThisComponent.addDocumentEventListener( _evtAdapter )
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.Start
       
     Private Sub _Stop(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Τερματισμός εγγράφου καταγραφής συμβάντων '''
       ThisComponent.removeDocumentEventListener( _evtAdapter )
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _
         IIf(IsMissing(evt),"",evt.EventName & "-") & "Document events have been logged", _
         UI_PROMPT)
       Access2Base.Trace.TraceConsole() ' Captured events dialog
     End Sub ' controller.ConsoleLogger._Stop
       
     ' EVENTS
     ' Ο κώδικάς σας για τον χειρισμό συμβάντων πηγαίνει εδώ
   
warning

Θυμηθείτε την εσφαλμένη μέθοδο _documentEventOccured που κληρονομεί ένα τυπογραφικό λάθος από την Application Programming Interface (API) του LibreOffice.


Ανακάλυψη συμβάντων εγγράφων

Ο διανομέας αντικειμένου API που παρέχει τον κατάλογο συμβάντων είναι υπεύθυνος για:

Με Python


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import uno, apso_utils as ui
       
     def displayAvailableEvents():
       """ Display document events """
       '''
       προσαρμοσμένο από το DisplayAvailableEvents() του A. Pitonyak
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?&t=43689
       '''
       ctx = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
       smgr = ctx.ServiceManager
       geb = smgr.createInstanceWithContext(
         "com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster", ctx)
       events = geb.Events.getElementNames()
       ui.msgbox('; '.join(events))
       
     g_exportedScripts = (displayAvailableEvents,)
   
note

Η επέκταση Alternative Python Script Organizer (APSO) χρησιμοποιείται για να αποδώσει πληροφορίες συμβάντων στην οθόνη.


Με Basic του LibreOffice


     Sub DisplayAvailableEvents
       ''' Εμφάνιση συμβάντων εγγράφου '''
       Dim geb As Object ' com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster
       Dim events() As String
       geb = CreateUnoService("com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster")
       events = geb.Events.ElementNames()
       MsgBox Join(events, "; ")
     End Sub
   

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!