Ακρόαση συμβάντων εγγράφου

Η ακρόαση συμβάντων εγγράφων μπορεί να βοηθήσει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Εκτός από την ανάθεση μακροεντολών σε συμβάντα, κάποιος μπορεί να παρακολουθήσει τα συμβάντα που εμφανίζονται από τα έγγραφα του LibreOffice. Οι διανομείς Application Programming Interface (API) είναι υπεύθυνοι για την κλήση δεσμών ενεργειών συμβάντων. Αντίθετα με τους ακροατές που απαιτούν καθορισμό όλων των υποστηριζόμενων μεθόδων, ακόμα και εάν δεν χρησιμοποιούνται, η παρακολούθηση εγγράφων απαιτεί μόνο δύο μεθόδους πέρα από τη συνδεμένη δέσμη ενεργειών συμβάντων.

Παρακολούθηση συμβάντων εγγράφων

Η παρακολούθηση απεικονίζεται εδώ για γλώσσες Basic και Python που χρησιμοποιούν αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Η αντιστοίχιση του σεναρίου OnLoad στο συμβάν Open Document, αρκεί για την έναρξη και τον τερματισμό της παρακολούθησης συμβάντων εγγράφου. Στο μενού Εργαλεία - Προσαρμογή η καρτέλα Συμβάντα χρησιμοποιείται για την ανάθεση σεναρίων.

Η παρεμπόδιση συμβάντων βοηθά στη ρύθμιση των σεναρίων προγενεστέρων και μεταγενέστερων συνθηκών, όπως η φόρτωση και η εκφόρτωση βιβλιοθηκών ή η παρακολούθηση της επεξεργασίας σεναρίων στο παρασκήνιο. Η χρήση της ενότητας Access2Base.Trace δείχνει αυτό το δεύτερο πλαίσιο.

Με Python

Η παρακολούθηση συμβάντων ξεκινά από την δημιουργία του αντικειμένου και σταματά τελικά όταν το Python απελευθερώνει το αντικείμενο. Τα προκαλούμενα συμβάντα αναφέρονται χρησιμοποιώντας την κονσόλα Access2Base.

note

Τα συμβάντα OnLoad και OnUnload μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον ορισμό και την απενεργοποίηση της διαδρομής προγραμμάτων Python αντίστοιχα. Περιγράφονται ως Άνοιγμα εγγράφου και Έγγραφο κλειστό.     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import os.path, uno, unohelper
     from com.sun.star.document import DocumentEvent, \
       XDocumentEventListener as AdapterPattern
     from com.sun.star.lang import EventObject
       
     class UiDocument(unohelper.Base, AdapterPattern):
       """ Παρακολούθηση συμβάντων εγγράφου """
       '''
       προσαρμοσμένο από το 'δέσμη ενεργειών Python για παρακολούθηση συμβάντος OnSave' στο
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?t=68887
       '''
       def __init__(self):
         """ Παρακολούθηση συμβάντων εγγράφου """
         ''' αναφορά χρησιμοποιώντας την κονσόλα Access2Base.Trace OR
         αναφορά στο 1ο φύλλο, 1η στήλη για έγγραφα Calc '''
         ctx = uno.getComponentContext()
         smgr = ctx.getServiceManager()
         desktop = smgr.createInstanceWithContext(
         'com.sun.star.frame.Desktop' , ctx)
         self.doc = desktop.CurrentComponent
         #self.row = 0 # κατάργηση σχολιασμού μόνο για έγγραφα Calc
         Console.setLevel("DEBUG")
         self.listen() # Έναρξη παρακολούθησης συμβάντων του εγγράφου
       
       @property
       def Filename(self) -> str:
         sys_filename = uno.fileUrlToSystemPath(self.doc.URL)
         return os.path.basename(sys_filename)
       
       def setCell(self, calcDoc, txt: str):
         """ Έξοδος συμβάντων εγγράφου στην 1η στήλη υπολογιστικού φύλλου Calc """
         sheet = calcDoc.getSheets().getByIndex(0)
         sheet.getCellByPosition(0,self.row).setString(txt)
         self.row = self.row + 1
       
       def listen(self, *args): # OnLoad/OnNew το νωρίτερο
         """ Έναρξη παρακολούθησης συμβάντων του εγγράφου """
         self.doc.addDocumentEventListener(self)
         Console.log("INFO", "Τα συμβάντα του εγγράφου καταγράφονται", True)
       
       def sleep(self, *args): # OnUnload το αργότερο (προαιρετικό)
         """ Παύση παρακολούθησης συμβάντων του εγγράφου """
         self.doc.removeDocumentEventListener(self)
         Console.log("INFO", "Τα συμβάντα του εγγράφου έχουν καταγραφεί", True)
       
       def documentEventOccured(self, event: DocumentEvent):
         """ Διακόπτει όλα τα συμβάντα του εγγράφου """
         #self.setCell(event.Source, event.EventName) # μόνο για έγγραφα Calc
         Console.log("DEBUG",
           event.EventName+" in "+self.Filename,
           False)
       
       def disposing(self, event: EventObject):
         """ Δημοσίευση όλων των δραστηριοτήτων """
         self.sleep()
         Console.show()
       
     def OnLoad(*args): # Συμβάν 'Open Document'
       listener = UiDocument() # Αρχικοποιεί την ακρόαση
       
     def OnUnload(*args): # Συμβάν 'Document has been closed'
       pass # (προαιρετικό) εκτελείται όταν διατίθεται
       
     g_exportedScripts = (OnLoad,)
       
     from com.sun.star.script.provider import XScript
     class Console():
       """
       Κονσόλα (παρα/προ)σκηνίου για αναφορά/καταγραφή εκτέλεσης του προγράμματος.
       """
       @staticmethod
       def trace(*args,**kwargs):
         """ Εκτύπωση ελεύθερου καταλόγου στοιχείων στην κονσόλα """
         scr = Console._a2bScript(script='DebugPrint', module='Compatible')
         scr.invoke((args),(),())
       @staticmethod
       def log(level: str, text: str, msgBox=False):
         """ Προσάρτηση μηνύματος καταγραφής στην κονσόλα, προαιρετική πρόσκληση χρήστη """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLog')
         scr.invoke((level,text,msgBox),(),())
       @staticmethod
       def setLevel(logLevel: str):
         """ Ορισμός κάτω ορίου μηνυμάτων καταγραφής """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLevel')
         scr.invoke((logLevel,),(),())
       @staticmethod
       def show():
         """ Εμφάνιση περιεχομένου/διαλόγου κονσόλας """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceConsole')
         scr.invoke((),(),())
       @staticmethod
       def _a2bScript(script: str, library='Access2Base',
         module='Trace') -> XScript:
         "" Λήψη σεναρίου Basic βασισμένου σε εφαρμογή ""
         sm = uno.getComponentContext().ServiceManager
         mspf = sm.createInstanceWithContext(
           "com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory",
           uno.getComponentContext())
         scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
         scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+script+"?language=Basic&location=application"
         xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
         return xScript
   
warning

Θυμηθείτε την εσφαλμένη μέθοδο documentEventOccured που κληρονομεί ένα τυπογραφικό λάθος από την Application Programming Interface (API) του LibreOffice.


Εικονίδιο συμβουλής

Τα συμβάντα Έναρξη εφαρμογής και Κλείσιμο εφαρμογής μπορούν αντίστοιχα να χρησιμοποιηθούν για τον ορισμό και την κατάργηση της διαδρομής Python για σενάρια χρήστη ή σενάρια LibreOffice. Με παρόμοιο τρόπο, βιβλιοθήκες ή λειτουργικές μονάδες Python που βασίζονται σε έγγραφα μπορούν να φορτωθούν και να κυκλοφορήσουν χρησιμοποιώντας συμβάντα Άνοιγμα εγγράφου και Έγγραφο κλειστό. Ανατρέξτε στο Εισαγωγή λειτουργικών μονάδων Python για περισσότερες πληροφορίες.


Με Basic του LibreOffice

Χρησιμοποιώντας την καρτέλα Εργαλεία - Προσαρμογή μενού Συμβάντα, το συμβάν Άνοιγμα εγγράφου ενεργοποιεί μια προετοιμασία ConsoleLogger. Η ρουτίνα _documentEventOccured - που ορίζεται από το ConsoleLogger - χρησιμεύει ως μοναδικό σημείο εισόδου για την παγίδευση όλων των συμβάντων του εγγράφου.

controller.Events module


    Option Explicit
    
    Global _obj As Object ' στιγμιότυπο controller.ConsoleLogger
    
    Sub OnLoad(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent) ' >> Open Document <<
      _obj = New ConsoleLogger : _obj.StartAdapter(evt)
    End Sub ' controller.OnLoad
    Sub _documentEventOccured(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
      ''' Μοναδικό σημείο εισόδου ConsoleLogger '''
       _obj.DocumentEventOccurs(evt)
    End Sub ' controller._documentEventOccured
   

λειτουργική μονάδα κλάσης controller.ConsoleLogger

Η παρακολούθηση συμβάντων ξεκινά από τη στιγμή που δημιουργείται ένα αντικείμενο ConsoleLogger και σταματάει τελικά με το κλείσιμο του εγγράφου. Η ρουτίνα StartAdapter φορτώνει τις απαραίτητες βιβλιοθήκες Basic, ενώ τα συμβάντα που συλλαμβάνονται αναφέρονται μέσω της λειτουργικής μονάδας Access2Base.Trace.


     Option Explicit
     Option Compatible
     Option ClassModule
       
     ' Αντικείμενο μοτίβου σχεδίασης ADAPTER που πρόκειται να δημιουργηθεί στο συμβάν "Open Document".
     Private Const UI_PROMPT = True
     Private Const UI_NOPROMPT = False ' Ορίστε το σε True για οπτικοποίηση συμβάντων εγγράφων
       
     'ΜΕΛΗ
     Private _evtAdapter As Object ' com.sun.star.document.XDocumentEventBroadcaster
     Private _txtMsg As String 'μήνυμα κειμένου για να συνδεθείτε στην κονσόλα
       
     ' ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
     Private Property Get FileName As String
       ''' Συστημαεξαρτώμενο όνομα αρχείου '''
       Const _LIBRARY = "Tools" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With
       Filename = Tools.Strings.FilenameOutofPath(ThisComponent.URL)
     End Property ' controller.ConsoleLogger.Filename
       
     'ΜΕΘΟΔΟΙ
     Public Sub DocumentEventOccurs(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Παρακολούθηση συμβάντων εγγράφου '''
       Access2Base.Trace.TraceLog("DEBUG", _
         evt.EventName &" in "& Filename(evt.Source.URL), _
         UI_NOPROMPT)
       Select Case evt.EventName
         Case "OnUnload" : _StopAdapter(evt)
       End Select
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.DocumentEventOccurs
       
     Public Sub StartAdapter(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Έναρξη εγγράφου καταγραφής συμβάντων '''
       Const _LIBRARY = "Access2Base" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With : Access2Base.Trace.TraceLevel("DEBUG")
       If IsMissing(evt) Then _txtMsg = "" Else _txtMsg = evt.EventName & "-"
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _txtMsg & "Τα συμβάντα του εγγράφου συνδέονται", UI_PROMPT)
       _evtAdapter = CreateUnoListener( "_", "com.sun.star.document.XDocumentEventListener" )
       ThisComponent.addDocumentEventListener( _evtAdapter )
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.StartAdapter
       
     Private Sub _StopAdapter(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Τερματισμός εγγράφου καταγραφής συμβάντων '''
       ThisComponent.removeDocumentEventListener( _evtAdapter )
       If IsMissing(evt) Then _txtMsg = "" Else _txtMsg = evt.EventName & "-"
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _txtMsg & "Τα συμβάντα εγγράφου έχουν συνδεθεί", UI_PROMPT)
       Access2Base.Trace.TraceConsole() 'Διάλογος των συμβάντων που καταγράφηκαν
     End Sub ' controller.ConsoleLogger._StopAdapter
       
     ' ΣΥΜΒΑΝΤΑ
     ' Ο κώδικάς σας για τον χειρισμό συμβάντων πηγαίνει εδώ
   
warning

Θυμηθείτε την εσφαλμένη μέθοδο _documentEventOccured που κληρονομεί ένα τυπογραφικό λάθος από την Application Programming Interface (API) του LibreOffice.


Ανακάλυψη συμβάντων εγγράφων

Ο διανομέας αντικειμένου API που παρέχει τον κατάλογο συμβάντων είναι υπεύθυνος για:

Με Python


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import uno, apso_utils as ui
       
     def displayAvailableEvents():
       """ Display document events """
       '''
       προσαρμοσμένο από το DisplayAvailableEvents() του A. Pitonyak
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?&t=43689
       '''
       ctx = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
       smgr = ctx.ServiceManager
       geb = smgr.createInstanceWithContext(
         "com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster", ctx)
       events = geb.Events.getElementNames()
       ui.msgbox('; '.join(events))
       
     g_exportedScripts = (displayAvailableEvents,)
   
note

Η επέκταση Alternative Python Script Organizer (APSO) χρησιμοποιείται για να αποδώσει πληροφορίες συμβάντων στην οθόνη.


Με Basic του LibreOffice


     Sub DisplayAvailableEvents
       ''' Εμφάνιση συμβάντων εγγράφου '''
       Dim geb As Object ' com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster
       Dim events() As String
       geb = CreateUnoService("com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster")
       events = geb.Events.ElementNames()
       MsgBox Join(events, "; ")
     End Sub
   

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!