Άνοιγμα διαλόγου με Python

Τα στατικά παράθυρα διαλόγου του LibreOffice δημιουργούνται με την Επεξεργασία διαλόγου και αποθηκεύονται σε διαφορετικά σημεία ανάλογα με τη φύση τους στα προσωπικά (Οι μακροεντολές μου) , κοινόχρηστα (Μακροεντολές εφαρμογής) ή ενσωματωμένα σε έγγραφα. Αντίστροφα, οι δυναμικοί διάλογοι κατασκευάζονται κατά το χρόνο εκτέλεσης, από σενάρια Basic ή Python ή χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε άλλη υποστηριζόμενη γλώσσα του LibreOffice για αυτό το θέμα. Το άνοιγμα στατικών διαλόγων με Python απεικονίζεται εδώ. Ο χειρισμός εξαιρέσεων και η διεθνοποίηση παραλείπονται για λόγους σαφήνειας.

Οι διάλογοι μακροεντολές μου ή οι μακροεντολές εφαρμογής

Τα παρακάτω παραδείγματα ανοίγουν την κονσόλα Access2Base Trace ή το εισαγόμενο παράθυρο διαλόγου TutorialsDialog με το μενού Εργαλεία - Μακροεντολές - Εκτέλεση μακροεντολής:


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
      
    def consoleDlg():
      ctx =XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
      smgr = ctx.getServiceManager()
      dp = smgr.createInstanceWithContext("com.sun.star.awt.DialogProvider", ctx)
      dlg = dp.createDialog( "vnd.sun.star.script:Access2Base.dlgTrace?location=application")
      dlg.execute()
      dlg.dispose()
      
    def tutorDialog():
      ctx =XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
      smgr = ctx.getServiceManager()
      dp = smgr.createInstanceWithContext("com.sun.star.awt.DialogProvider", ctx)
      dlg = dp.createDialog("vnd.sun.star.script:Standard.TutorialsDialog?location=application")
      dlg.execute()
      dlg.dispose()
      
    g_exportedScripts = (consoleDlg, tutorDialog)
  

Ενσωματωμένοι διάλογοι εγγράφου

Το παρακάτω παράδειγμα ανοίγει ένα νέο παράθυρο διαλόγου Dialog1 από ένα έγγραφο με μενού Εργαλεία - Μακροεντολές - Εκτέλεση μακροεντολής:


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
      
    def docDialog():
      """ Εμφάνιση διαλόγου με βάση ένα έγγραφο """
      model = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
      smgr = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext().ServiceManager
      dp = smgr.createInstanceWithArguments( "com.sun.star.awt.DialogProvider", (model,))
      dlg = dp.createDialog( "vnd.sun.star.script:Standard.Dialog1?location=document")
      dlg.execute()
      dlg.dispose()
      
    g_exportedScripts = (docDialog,)
  

Δείτε το msgbox.py στον κατάλογο {installation}/program/ για παραδείγματα δυναμικών διαλόγων Python.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!