Άνοιγμα διαλόγου με Basic

Στο παράθυρο του LibreOffice BASIC ενός διαλόγου που δημιουργήσατε, βγείτε από τον επεξεργαστή διαλόγου πατώντας στην καρτέλα ονόματος του αρθρώματος στην οποία ανήκει ο διάλογος. Η καρτέλα ονόματος βρίσκεται στο τέλος του παραθύρου.

Εισάγετε τον παρακάτω κώδικα υπορουτίνας με το όνομα Dialog1Show. Σε αυτό το παράδειγμα, το όνομα του διαλόγου που δημιουργήσατε είναι "Dialog1":


Sub Dialog1Show
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Χωρίς να χρησιμοποιήσετε το "LoadDialog" μπορείτε να καλέσετε τον κώδικα ως εξής:


Sub Dialog1Show
  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )
  oDialog1.Execute()
End Sub

Όταν εκτελείτε τον κώδικα, ανοίγει ο "Dialog1". Για να κλείσετε τον διάλογο, πατήστε στο κουμπί κλεισίματος (x) στη γραμμή τίτλου του.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!