Header and Footer

This submenu includes commands to add and remove page headers and footers.

མགོ་ཡིག་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཡན་ལག་དཀར་ཆག་དེ་ནང་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་མི་ ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་དེ་ནང་ལུ་ མགོ་ཡིག་ཅིག་ཁ་སྐོང་ ཡང་ན་ རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན། ཤོག་ལེབ་གཅིག་གི་བཟོ་རྣམ་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཤོག་ལེབ་ཆ་མཉམ་ལུ་ མགོ་ཡིག་དེ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབས་ཡོདཔ་ཨིན།ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་ནང་ལུ་ "Default" ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་རྐྱངམ་ཅིག་ཐོ་འགོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ཚུ་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་གཞན་མི་ཚུ་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབས་ཡོདཔ་ཨིན།

མཇུག་ཡིག

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཡན་ལག་དཀར་ཆག་དེ་ནང་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་མི་ ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་དེ་ནང་ལས་ མཇུག་ཡིག་ཅིག་ཁ་སྐོང་ ཡང་ན་ རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན། ཤོག་ལེབ་གཅིག་གི་བཟོ་རྣམ་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཤོག་ལེབ་ཆ་མཉམ་ལུ་ མཇུག་ཡིག་དེ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབས་ཡོདཔ་ཨིན།ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་ནང་ལུ་ "Default" ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་རྐྱངམ་ཅིག་ཐོ་འགོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ཚུ་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་གཞན་མི་ཚུ་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབས་ཡོདཔ་ཨིན།

Please support us!