Insert Frame

This submenu contains both interactive and non-interactive means of inserting a frame.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

From the menu bar:

Choose Insert - Frame.


Frame Interactively

Insert a frame by drawing its shape with the mouse cursor.

Frame

ཚིག་ཡིག་དང་དངོས་པོ་ཚུ་གི་ཀེར་ཐིག་གཅིག་དང་ ཡང་ན་ དེ་ལས་ལྷག་པའི་སྒྲིག་བཀོད་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞི་ཁྲམ་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན།

Floating Frame

D'oh! You found a bug (text/shared/01/04160500.xhp#floating_frame_text not found).

Please support us!