ཐག་ཤིང་ཚུ།

ཐིག་ཤིང་འདི་ཚུ་གིས་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན་དང་ མཆོང་ལྡེ་ཚུ་གི་གནས་ས་ འགོ་མཚམས་ མཐའ་མཚམས་ དེ་ལས་ཀེར་ཐིག་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་དེ་ཚུ་གེ་རང་ མཱའུསི་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ཐིག་ཤིང་གུར་ལེགས་བཅོས་འབད་བཏུབ།

ད་ལྟོའི་དོན་མཚམས་ཡང་ན་ སེལ་འཐུ་གྲུབ་པའི་དོན་མཚམས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ Paragraph dialog and assign ཐིག་ཤིང་གུར་ ཨེབ་གཏང་ ཐེངས་གཉིས་འབདཝ་ཐོག་ལས་ ཁྱོད་ཀྱི་དོན་མཚམས་ཊེའི་ལོག་ འདི་ཁ་ཕྱི་བཞིནམ་ལས་ ཐད་དཀར་དུ་དོན་མཚམས་ཀྱི་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་དེ་འགན་སྤྲོད་འབད་བཏུབ།

མཆོང་ལྡེ་གཞི་སྒྲིག་འབད་དོ།

ཐིག་ཤིང་གུ་ ད་ལྟོའི་དོན་མཚམས་ ཡང་ན་ མཱའུསི་གི་ཐོག་ལས་ སེལ་འཐུ་འབདཡོད་པའི་དོན་མཚམས་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ མཆོང་ལྡེ་གཞི་སྒྲིག་འབད།

Setting Indents, Margins, and Columns

ཁྱོད་ཀྱིས་ མཱའུསི་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་ ད་ལྟོའི་དོན་མཚམས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཡངན་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ འགོ་མཚམས་དང་ས་སྟོང་ངེས་འཛིན་འབད་ཚུགས།

Please support us!