ཐག་ཤིང་ཚུ།

ཐིག་ཤིང་འདི་ཚུ་གིས་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན་དང་ མཆོང་ལྡེ་ཚུ་གི་གནས་ས་ འགོ་མཚམས་ མཐའ་མཚམས་ དེ་ལས་ཀེར་ཐིག་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་དེ་ཚུ་གེ་རང་ མཱའུསི་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ཐིག་ཤིང་གུར་ལེགས་བཅོས་འབད་བཏུབ།

By double-clicking on the ruler, you can open the Paragraph dialog and assign direct paragraph formatting for the current paragraph or all selected paragraphs.

མཆོང་ལྡེ་གཞི་སྒྲིག་འབད་དོ།

ཐིག་ཤིང་གུ་ ད་ལྟོའི་དོན་མཚམས་ ཡང་ན་ མཱའུསི་གི་ཐོག་ལས་ སེལ་འཐུ་འབདཡོད་པའི་དོན་མཚམས་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ མཆོང་ལྡེ་གཞི་སྒྲིག་འབད།

Setting Indents, Margins, and Columns

ཁྱོད་ཀྱིས་ མཱའུསི་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་ ད་ལྟོའི་དོན་མཚམས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཡངན་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ འགོ་མཚམས་དང་ས་སྟོང་ངེས་འཛིན་འབད་ཚུགས།

Please support us!