ཐིག་ཁྲམ་གི་ཕྲ་རིང་།

ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་དང་ གཅིག་ཁར་ལཱ་འབདཝ་ད་ཐིག་ཁྲམ་ཕྲ་རིང་འདི་གི་ནང་ ཁྱོད་རང་ལུ་དགོ་པའི་ལས་འགན་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་འོད་རྟགས་འདི་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ནང་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ད་ འདི་བྱུངམ་ཨིན།

Insert Table

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

ངོས་དཔར་

ཐིག་ཁྲམ།

གྲལ་ཐིག་གི་ བཟོ་རྣམ།

ཁྱོད་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་གྲལ་ཐིག་གི་བཟོ་རྣམ་འདི་ ལེགས་བཅོས་འབད་བཏུབ་ས་ལུ་ གྲལ་ཐིག་བཟོ་རྣམ་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་འདི་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ འ་ནཱི་ངོས་དཔར་འདི་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

ངོས་དཔར།

གྲལ་ཐིག་གི་བཟོ་རྣམ།

མཐའ་མཚམས་ཀྱི་ཚོས་གཞི།

ཁྱོད་ལུ་ དངོས་པོ་ཅིག་གི་ མཐའ་མཚམས་འདི་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ ལྕོགས་ཅན་བཟོ་མི་ མཐའ་མཚམས་ཚོས་གཞིའི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་འདི་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་གྲལ་ཐིག་ཚོས་གཞི་ (མཐའ་མཚམས་ཀྱི་)འདི་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

ངོས་དཔར།

གྲལ་ཐིག་གི་ཚོས་གཞི།(མཐའ་མཚམས་ཀྱི་)

མཐའ་མཚམས་ཚུ།

ཁྱོད་ཀྱི་ལེབ་གྲངས་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་སམ་ དངོས་པོ་ཅིག་གི་ མཐའ་མཚམས་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་བཏུབ་ས་ལུ་ མཐའ་མཚམས་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ མཐའ་མཚམས་ཀྱི་ངོས་དཔར་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

མཐའ་མཚམས་ཚུ

མཐའ་མཚམས་ཚུ།

རྒྱབ་གཞིའི་ཚོས་གཞི།

ཁྱོད་ཀྱི་དོན་མཚམས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་གཞིའི་ཚོས་གཞི་ ཨེབ་གཏང་འབད་བཏུབ་ས་ལུ་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཅིག་ ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

Icon Background color

རྒྱབ་གཞིའི་ ཚོས་གཞི།

གྲལ་ཐིག་གི་ཚོས་གཞི།

Combines the contents of the selected table cells into a single cell.

ངོས་དཔར།

ནང་ཐིག་ཚུ་མཉམ་བསྡོམས་འབད།

ནང་ཐིག་ལུ།

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

ངོས་དཔར།

ནང་ཐིག་ཚུ་གཤག

ཆུ་ཚོད་

Opens a toolbar that contains functions for optimizing the rows and columns in a table.

ངོས་པར་

Optimize Size

བཏོག་བཅོས།

Aligns the contents of the cell to the top edge of the cell.

དབེས་ཀྱི་ཐད་སྙོམས་འབད།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་དབྱེ་རིགས་འདི་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

རྒྱག་པ།

Aligns the contents of the cell to the bottom edge of the cell.

གྲལ་ཐིག་ཚུ་བཙུགས།

གིས་ སེལ་འཐུའི་འོག་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་གྲལ་ཐིག་གཅིག་ཡང་ན་མངམ་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གྲལ་ཐིག་གཅིག་ཡང་ན་མངམ་འདི་ ཌའི་ལོག་ (གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ ཐིག་ཁྲམ་ -བཙུགས་ - གྲལ་ཐིག་ཚུ་),ཡང་ན་ ངོས་དཔར་འདི་ཨེབ་གཏང་མ་འབད་བའི་ཧེ་མར་ གྲལ་ཐིག་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ ཁ་ཕྱེ་བའི་ཐོག་ལས་བཏུབ་ཨིན། ཐབས་ལམ་གཉིས་པ་འདི་གིས་ ངོ་མ་སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་བཟུམ་སྦེ་ མཐོ་ཚད་གཅིག་པའི་གྲལ་ཐིག་ཚུ་བཙུགསཔ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

གྲལ་ཐིག་བཙུགས།

ཀེར་ཐིག་བཙུགས།

གིས་ སེལ་འཐུའི་ཤུལ་ལས་ ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ནང་ལུ་ ཀེར་ཐིག་གཅིག་ཡང་ན་མངམ་བཙུགསཔ་ཨིན། དུས་ཚོད་ཅིག་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཌའི་ལོག་ ( ཐིག་ཁྲམ་ - བཙུགས་ -ཀེར་ཐིག་ཚུ་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་),ཁ་ཕྱེ་སྟེ་ ཡང་ན་ ངོས་དཔར་ཨེབ་གཏང་མ་འབད་བའི་ཧེ་མར་ ཀེར་ཐིག་ཚུ་སྣ་མང་སེལ་འཐུ་འབད་ཐོག་ལས་ ཀེར་ཐིག་ལེ་ཤ་བཙུགས་བཏུབ་ཨིན། ཤུལ་མའི་ཐབས་ལམ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ བཙུགས་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་ཚུ་ སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་ཚུ་བཟུམ་འབད་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ཚད་འདི་ཡོདཔ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

ཀེར་ཐིག་བཙུགས།

གྲལ་ཐིག་བཏོན་གཏང་།

སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་(ཚུ་)ཐིག་ཁྲམ་ལས་བཏོན་གཏངམ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

གྲལ་ཐིག་བཏོད་གཏང་།

ཀེར་ཐིག་བཏོན་གཏང་།

ཐིག་ཁྲམ་ལས་ སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་(ཚུ་)བཏོན་གཏངམ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

ཀེར་ཐིག་བཏོན་གཏང་།

རང་བཞིན་རྩ་སྒྲིག

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

དངོས་པོའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་དེ་གི་རྒྱུ་དངོས་དེ་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ མིང་དང་ ཕྲང་སྒྲིག་ བར་སྟོང་བཏོན་ནི་ ཀེར་ཐིག་གི་རྒྱ་ཚད་ མཐའ་མཚམས་ དེ་ལས་ རྒྱབ་གཞི་ཚུ་ཨིན།

དབྱེ་སེལ་འབད།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་ ཡང་ན་ ཐིག་ཁྲམ་གྲལ་ཐིག་ཚུ་ཀ་ཁའི་གོ་རིམ་དང་བསྟུན་ཏེ་དབྱེ་གསལ་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ ཡང་ན་ ཨང་ཡིག་གི་གོ་རིམ་དང་བསྟུན་ཏེ་དབྱེ་གསལ་འབདཝ་ཨིན།ཁྱོད་ཀྱིས་ དབྱེ་གསལ་ལྡེ་མིག་གསུམ་ཚུན་ཚོད་ལུ་ངེས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ལུ་ ཀ་ཁ་ཨང་ཡིག་དང་ཨང་ཡིག་དབྱེ་གསལ་ལྡེ་མིག་ཚུ་མཉམ་མཐུད་འབདཝ་ཨིན།

དངུལ་བསྡོམས།

དངུལ་བསྡོམས་ཀྱི་ ལས་འགན་དེ་ ཤུགས་ལྡན་བཟོཝ་ཨིན། དངུལ་བསྡོམས་དེ་ ཁྱོད་རང་ག་དགོཔ་ནང་འབྱུང་ནི་ལུ་ འོད་རྟགས་དེ་ ནང་ཐིག་གི་ནང་དགོཔ་ཨིནམ་ སེམས་ཁར་བཞག

ངོས་དཔར།

དངུལ་བསྡོམས།

Please support us!